ประกาศ/ข่าวสาร

CSTE-ITA

ITA-2020 ITA-2021 SD-401-02-06-มาตรการป้องกันการทุจริต SD-402-01-06-ประกาศเจตจำนง แผน CSTE-ITA 2564 แผน CSTE-ITA 2565

ใบรับรอง มอก.2677-2558

ห้องปฏิบัติการอนามัยสิ่งแวดล้อม 1 (F12218A) ห้องปฏิบัติการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (F12201A)

CSTE-ITA

 

ผลสำรวจความพึงพอใจของศูนย์เครื่องมือฯ

ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563

เอกสารประชุมคณะกรรมการศควท.1-64

เอกสารประชุมคณะกรรมการศควท.1-64 วาระที่ 1.2.1 วาระที่ 1.2.2 วาระที่ 1.2.3 วาระที่ 1.3.1 วาระที่ 1.3.2 วาระที่ 1.3.3 วาระที่ 1.4.1 วาระที่ 1.4.1 วาระที่ 1.4.2 วาระที่ 1.4.3 วาระที่ 1.5 วาระที่ 1.6.1 วาระที่ 1.6.2 วาระที่ 1.7.1 วาระที่ 1.7.2 วาระที่ 1.7.3 วาระที่ 1.8.1 วาระที่ 2.1 วาระที่ 3.1 วาระที่ 4.1.1 วาระที่ 4.1.2 วาระที่ 4.1.3 วาระที่ 4.1.4

ขั้นตอนและเอกสาร โครงงานนักศึกษา (คง.1)

ประกาศมหาวิทยาลัย 1. ประกาศหลักเกณฑ์การจ่ายเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายการทำโครงงาน นศ.ป.ตรี พ.ศ. 2563 ขั้นตอนการทำโครงงาน (คง.1)  1.แผนการดำเนินงานโครงงานนักศึกษาระดับปริญญาตรี 2565 2. ขั้นตอนการทำโครงงาน (คง.1) 3. ขั้นตอนการทำโครรงงาน (คง.1) (Flow chart) 4.สไลด์ เรื่องขั้นตอนการทำโครงงาน 5.ขั้นตอนการกรอกข้อมูลและอัพโหลดไฟล์เพื่อเก็บข้อมูลโครงงาน แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับโครงงานนักศึกษา (คง.1) 1. ใบคำขอรับบริการ ตัวอย่างเอกสาร โครงงานนักศึกษา (คง.1) 1. ตัวอย่างผลการลงทะเบียนและประกาศนียบัตร Safety card ขั้นตอนการกรอกข้อมูลและอัพโหลดไฟล์เพื่อเก็บข้อมูลโครงงาน  

การจัดทำคำของบประมาณ 2564

  การจัดทำคำของบประมาณ 2564

ฝ่ายพัฒนา

ดาน์วโหลดแบบตอบรับ        

รายชื่อนักศึกษาที่ข้อมูลเรียบร้อยและไม่เรียบร้อย

1.นักศึกษาที่ข้อมูลเรียบร้อย  รายชื่อ…. 2.นักศึกษาที่ข้อมูลไม่เรียบร้อย  รายชื่อ…

ประกาศผลสอบ SAFETY CARD 2-2560

ตรวจสอบรายชื่อคลิก>>> ผู้ที่สอบผ่านสามารถติดต่อ ขอรับบัตรความปลอดภัยได้โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. ผู้เข้าอบรมเลขที่ V6020001-V6020290 รับบัตรในวันที่ 28 พ.ย. 2560 2. ผู้เข้าอบรมเลขที่ V6020291-V6020561 รับบัตรในวันที่ 29 พ.ย. 2560 3. กรณีไม่สามารถมารับในวันดังกล่าวให้มาติดต่อ หลังวันที่ 1 ธ.ค 2560 4. ผู้ที่สอบไม่ผ่านให้มาติดต่อ และขอสอบซ่อมใหม่ในวันที่ 6 ธ.ค.60 เวลา 10.00 น ณ ฝ่ายสนับสนุน ฯ อาคารสิรินธรวิศวพัฒน์ เวลา 9.00-16.30 น. มิฉะนั้น ต้องสอบใหม่และไม่มีการรับบัตรแทนกัน


Hit Counter provided by
technology news