Archive for ?????????, 2020

ขั้นตอนและเอกสาร โครงงานนักศึกษา (คง.1)

ประกาศมหาวิทยาลัย 1. ประกาศหลักเกณฑ์การจ่ายเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายการทำโครงงาน นศ.ป.ตรี พ.ศ. 2563 ขั้นตอนการทำโครงงาน (คง.1)  1. ขั้นตอนการทำโครงงาน (คง.1) 2. ขั้นตอนการทำโครรงงาน (คง.1) (Flow chart) แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับโครงงานนักศึกษา (คง.1) 1. แบบฟอร์มขอใช้เครื่องมือและห้องปฏิบัติการเพื่อทำโครงงาน (คง1) 2. แบบฟอร์มค่าใช้จ่ายในการทำโครงงาน (คง.1) 3. ใบคำขอรับบริการ ตัวอย่างเอกสาร โครงงานนักศึกษา (คง.1) 1. ตัวอย่าง ข้อเสนอโครงงาน (Proposal)(แล้วแต่สำนักวิชา) 2. ตัวอย่างผลการลงทะเบียนและประกาศนียบัตร Safety card 3. ตัวอย่างการกรอกเอกสาร คง.1และรายการค่าใช้จ่ายในการทำโครงงาน


Hit Counter provided by
technology news