บริการวิเคราะห์น้ำ

ให้บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำประเภทต่างๆ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขและกรมโรงงานด้วย
วิธีมาตรฐานสากลในขอบข่ายดังต่อไปนี้

  • Total Hardness, Total Kjeldahl Nitrogen
  • Total Solids, Suspended Solids, Total lron
  • Total Fixed Solids, Total Volatile Solids
  • Total Dissolved Solids Solids Sulfate, Sulfide, Sulfite และอื่นๆ

รายการทดสอบคุณภาพน้ำแบบชุด เช่น

  • การทดสอบคุณภาพน้ำบาดาล (17 รายการ)
  • การทดสอบคุณภาพน้ำผิวดิน (20 รายการ)
  • การทดสอบคุณภาพน้ำทางชีววิทยา (3 รายการ)
water1 water2 water3 water4 water5

 

ผู้สนใจขอรับบริการ ติดต่อ หน่วยบริการห้องปฏิบัติการ

Tel : 044-223313-4
Fax : 044-223260
Mail : หน่วยบริการห้องปฏิบัติการ
อาคารเครื่องมือ 1 ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
111 ถนนมหาวิทยาลัย
อ. เมือง จ. นครราชสีมา
30000
Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.


Hit Counter provided by
technology news