ฝ่ายห้องปฏิบัติการวิศวกรรม 1

นายประพล จาระตะคุ
Prapol Jarataku

หัวหน้าฝ่ายห้องปฏิบัติการวิศวกรรม1

นายประสิทธิชัย ดำเนินฐิติกิจ
Prasittichai Damnoentitigij

หัวหน้างานกลุ่มห้องปฏิบัติการวิศวกรรมการผลิต

นายสมภพ มหาโคตร
Sompop Mahakoht

นายช่างเทคนิค
นางสาวดวงใจ ปทีตานัง
Duangchai Pateetanung

พนักงานห้องทดลอง
นายประพันธ์ คัทวี
Prapun Kuttawee

หัวหน้างานกลุ่มห้องปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า
นายณรงค์ พิมพ์ปรุ
Narong Pimpru

นายช่างไฟฟ้า
นายอมรเดช จาระตะคุ
Amondate Jarataku

นายช่างไฟฟ้า
นายณัฐพงศ์ ผิวผา
Natthaphong Phiwpha

วิศวกร
นายสมิง เติมพรมราช
Saming Termpromarat

หัวหน้างานกลุ่มห้องปฏิบัติการวิศวกรรมโทรคมนาคมและคอมพิวเตอร์
นายยศพงศ์ ไชยฤกษ์
Yossapong Chaiyauge

นายช่างอิเลคทรอนิคส์
นายสุกิจ บุญภูมิ
Sukich Boomphum

นายช่างอิเลคทรอนิคส์
นายศรัทธา โพธิสว่าง
Satta Posawarng

หัวหน้างานกลุ่มห้องปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล ยานยนต์ อากาศยาน และวิศวกรรมเกษตร
นายฐิติ สุทธิวงศ์
Thiti Sutthivong

วิศวกร
นายนิคม พรประสิทธิ์
Nikom Pornprasit

นักวิทยาศาสตร์
นายสมเกียรติ อรภาพ
SOMKIAT ORAPHAP

นายช่างเทคนิค
นายภาคภูมิ ประชญาภูมิวงศ์
นายช่างเทคนิค
นายจำนงค์ ผายสระน้อย
Jumnong Paisranoi

หัวหน้างานกลุ่มห้องปฏิบัติการแมคคาทรอนิกส์
นายโกวิทย์ แถมเกษม
พนักงานห้องทดลอง
Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.


Hit Counter provided by
technology news