ฝ่ายห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ฯ

นายชัยวัฒน์ คงมั่นกลาง
Chaiwat Kongmanklang
หัวหน้าฝ่ายห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสังคม

นางรัตติยา งอนชัยภูมิ
Rattiya Ngonchaiyaphum
หัวหน้างานกลุ่มห้องปฏิบัติการฟิสิกส์

นายสุระ สุคนนท์
Sura Sukanont
พนักงานวิทยาศาสตร์

นายนำโชค จิตแจ้ง
Namchock Chitchaeng
พนักงานวิทยาศาสตร์

นายสมพงษ์ ปุงคานนท์
Sompong Pungkanon
พนักงานวิทยาศาสตร์

นางเกวลิน ชื่นเกษม
Kalvalin Chuenkasem
พนักงานห้องทดลอง

นางสาวนุชจรี เวชวิริยกุล
Nuchjaree Wechviriyakul
หัวหน้างานกลุ่มห้องปฏิบัติการเคมี

นางสุรีย์พร อ่อนเจริญ
Sureeporn Oncharoen
พนักงานวิทยาศาสตร์

นางจิตรอารีย์ เกิดหมื่นไวย
Jitaree Kerdmuanwai
พนักงานวิทยาศาสตร์

นางสาวยุวรี ไตรพรมราช
Miss Yuwaree Traiprommarach
พนักงานวิทยาศาสตร์

นางสาวพรทิพย์ อรุณถาวรธรรม
Porntip Aroonthaworntham
พนักงานห้องทดลอง

นายสุพจน์ กลอนจะโปะ
Suphot Klonchapo
พนักงานห้องทดลอง

นางสาวนารี นิราราช
Naree Nirarach
พนักงานห้องทดลอง

นางสาวเพชรา ครบปรัชญา
Phetchara krubphachaya
หัวหน้างานกลุ่มห้องปฏิบัติการชีววิทยา

นางสาวสุภาพร เต็งกิ่ง
Supaporn Tengking
พนักงานวิทยาศาสตร์

นายสุวิทย์ เพียสังกะ
Suwit Phiasangka
พนักงานวิทยาศาสตร์

นางชัชฎาพร ราชวงษ์
Chatchadaporn Rachawong
พนักงานวิทยาศาสตร์

นายชัชวาล พุฒสระน้อย
Chatchawan Putsranoi
พนักงานห้องทดลอง

นางสาวกัญญาวีร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
Kanravee Issarangkul Na Ayuthaya
นักวิทยาศาสตร์

นางสาวเรณู รังคะวัต
Ranu Rangkawat
พนักงานวิทยาศาสตร์

นายคณิต วัฒนาวงศ์ดอน
Kanit Wattanawongdon
หัวหน้างานกลุ่มห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและการรับรู้จากระยะไกล

นายนรินทร์ วงศ์ษา
Narin Wongsa
เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย

นายวินัย เยาวเรศ
Vinai Yoawarest
นายช่างเขียนแบบ

Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.


Hit Counter provided by
technology news