ฝ่ายห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สุขภาพ

 

นางสาวกรวรรณ รัตนไชย
Korawan Ratanachai
หัวหน้าฝ่ายห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สุขภาพ
นางสาวฐิติยา มั่งประยูร
Thitiya Mungprayool
หัวหน้างานกลุ่มห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ 1
นางสาวอารียา กลิ่นโพธิ์กลาง
Areeya Klinphoklang
นักวิทยาศาสตร์
กีรติ กีรติเรขา
Keerati Keeratiraykha
นักวิทยาศาสตร์
นางสาวกรวรรณ รัตนไชย
รักษาการหัวหน้างานกลุ่มงานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ 2
นางสาวภีรดา เมินกระโทก
เทคนิคการแพทย์
นายรังสรรค์ เลอเลิศรัตนกุล
Rangsan Lerlertrattanakul
นักวิทยาศาสตร์
นายวุฒิภัทร เจ็กเหล็ก
Wuttiput Jeklek
นักวิทยาศาสตร์
นางสาวรุจิรัตน์ กิจเลิศพรไพโรจน์
Rujirat Kitleartpornpairoat
หัวหน้างานกลุ่มห้องปฎิบัติการอนามัยสิ่งแวดล้อม
นายวัชระ วงศ์วิริยะ
Watchara Wongviriya
รักษาการหัวหน้างานสัตว์ทดลอง
นางพิมผกา วงศ์วิริยะ
Pimphaka Wongviriya
พนักงานห้องทดลอง
นางสาวเนตรชนนี ดีนวลพะเนาว์
Natechonnee Deenualpanao
นักวิทยาศาสตร์
งานกลุ่มห้องปฏิบัติการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.


Hit Counter provided by
technology news