Facility Building 10 (F10)

F-10

F-10-ceremony

        อาคารปฏิบัติการพื้นฐานวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และ เทคโนโลยีการเกษตร (F-10) ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอยรวมทั้งสิ้น 12,000 ตารางเมตร ใช้งบประมาณแผ่นดินเพื่อการก่อสร้าง จำนวน 100 ล้านบาท เพื่อใช้รองรับกิจกรรมการเรียนการสอนปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยีการเกษตร และ การบริการวิชาชีพ โดยมีการใช้งานพื้นที่ทั้งหมด ดังนี้
ชั้น 1

  • ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
  • ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ
  • ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทางเคมีและชีวเคมี
  • ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทางกายภาพและจุลทรรศน์อิเล็กตรอน

ชั้น 2

  • ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
  • ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ
  • ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทางเคมีและชีวเคมี
  • ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ

ชั้น 3

  • ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน
  • ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ระดับกลาง
Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.


Hit Counter provided by
technology news