Facility Building 11 (F11)

        วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารปฏิบัติการพื้นฐานด้านวิศวกรรมศาสตร์ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. ประสาท สืบค้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และบุคลากรมหาวิทยาลัยเฝ้ารับเสด็จ นับเป็นสิริมงคลอันสูงยิ่งแก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี


F-11-Ceremony

F-11 Model


        อาคารปฏิบัติการพื้นฐานด้านวิศวกรรมศาสตร์(F11) ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๕ ชั้น มีพื้นที่ใช้สอยรวมทั้งสิ้น ๒๕,๐๐๐ ตารางเมตร ได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดินเพื่อการก่อสร้าง จำนวน ๔๒๐ ล้านบาท เพื่อใช้รองรับกิจกรรมเชิงปฏิบัติการด้านวิศวกรรมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตามสาขาวิชาต่าง ๆ ที่เป็นพื้นฐานของการพัฒนาประเทศ เช่น วิศวกรรมเครื่องกล ยานยนต์ อากาศยาน ขนส่งและโลจิสติกส์ เกษตรและอาหาร ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคม แมคคาทรอนิกส์ แอกริทรอนิกส์และ วิศวกรรมวัสดุ เป็นต้น อาคารหลังนี้เป็นอาคารทันสมัยสามารถรองรับการจัดการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติการและการทำโครงงานของนักศึกษาระดับปริญญาตรีได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ คนต่อปี และสามารถรองรับการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาปริญญาโท-เอก ได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ๓๐๐ คนต่อปี นอกจากนี้ห้องปฏิบัติการที่ประกอบอยู่ในอาคารหลังนี้ยังสามารถเพื่อให้บริการวิชาการแก่สังคมด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเป็นแหล่งให้บริการการ วิเคราะห์ ทดสอบ และสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ทันสมัยโดยใช้การควบคุมคุณภาพตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 เพื่อตอบสนองความต้องการของภาครัฐ วิสาหกิจ และ ภาคอุตสาหกรรมในระดับภูมิภาค เช่น เขตอุตสาหกรรมสุรนารี เขตอุตสาหกรรมนวนคร ๒ และ เขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี เป็นต้น

Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.


Hit Counter provided by
technology news