ฝ่ายห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีการเกษตร

argi-2

1. นางสาวนวลปรางค์ อุทัยดา หัวหน้าฝ่ายห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีการเกษตร
2. นางสาวแก้วมณี นาชิน พนักงานวิทยาศาสตร์
3. นางสมยง พิมพ์พรม พนักงานวิทยาศาสตร์
4. นางสาวกมลลักษณ์ เทียมไธสง หัวหน้างานกลุ่มห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ
5. นางสาวศิริวรรณ เพชรสมบัติ หัวหน้างานกลุ่มห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
6. นางอรทัย นาชิน พนักงานวิทยาศาสตร์
7. นางสาวทรงสุดา ชาติศรินทร์ นักวิทยาศาสตร์
8. นางสาววิชชุนีย์ พิทักษ์สมบูรณ์ หัวหน้างานกลุ่มห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีอาหาร
9. นายวันชัย จอกกระโทก พนักงานห้องทดลอง
10. นายสหรัฐ นภากาศ พนักงานห้องทดลอง
11. นายเอกวัฒน์ ธาราพฤกษพงศ์ หัวหน้างานกลุ่มห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตพืช
12. นายมานะ ชาญเวช นักวิทยาศาสตร์
13. นายวรินทร สลักคำ พนักงานห้องทดลอง
14. นายธนศักดิ์ แสงสว่าง พนักงานห้องทดลอง
Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.


Hit Counter provided by
technology news