ทีมบริหาร

      
1 2 3 4 5
 
6 7 8 9 10
   
11 12 13 14
1.ผศ. ดร.วีรชัย อาจหาญ ผู้รักษาการผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2.อ.ดร.ฉัตรเพชร ยศพล ผู้รักษาการรองผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือฯ
3.ผศ.นสพ.ดร.ภคนิจ คุปพิทยานันท์ ผู้รักษาการรองผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือฯ
4.นายอาวุธ อินทรชื่น หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรมศาสตร์ฯ
5.นายสาทิพย์ จุไรรัตน์พร หัวหน้ากลุ่มงานวิทยาศาสตร์ฯ
6.นางสาวศรีสุดา แก้วคุ้มภัย หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไปและสำนักงานบริหารห้องปฏิบัติการ
7.นายอุดมวิทย์ มณีวรรณ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและปรับปรุงห้องปฏิบัติการ
8.นางสกาวพรรณ อภิสราพงศ์สกาว หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ
9.นายชัยวัฒน์ คงมั่นกลาง หัวหน้าฝ่ายห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสังคม
10.นายประพล จาระตะคุ หัวหน้าฝ่ายห้องปฏิบัติการวิศวกรรม1
11.นายติงศักดิ์ เหลืองเจริญทิพย์ หัวหน้าฝ่ายห้องปฏิบัติการวิศวกรรม 2
12.นางสาวนวลปรางค์ อุทัยดา หัวหน้าฝ่ายห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีการเกษตร
13.นางสาวกรวรรณ รัตนไชย
หัวหน้าฝ่ายห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สุขภาพ
14.นางกีรติกร เรืองศรี หัวหน้าฝ่ายสนับสนุนโครงการวิจัยและประสานงานบัณฑิตศึกษา
Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.


Hit Counter provided by
technology news