ค้นหาข้อมูลสิทธิ์การใช้เครื่องมือ


ระบุรหัสนักศึกษา หรือ รหัสพนักงาน เพื่อค้นหาข้อมูล :


ลำดับที่
รหัสนักศึกษา/
รหัสพนักงาน
ชื่อ-สกุล
เครื่องมือ
วันสิ้นสุด
เอกสารใบรับรอง
1
RAWISARA นางสาวรวิสรา แสนแก้ว เครื่อง GC-MS(Agilent / 7000B และ GC 7890A
15/10/2565
2
POONNISA นางสาวปุณณ์ณิษา กมลรัมย์บวร เครื่อง GC-MS(Agilent / 7000B และ GC 7890A
15/04/2566
3
SURANGKHAN นางสาวสุรางคนางค์ ชูมี เครื่อง GC-MS(Agilent / 7000B และ GC 7890A
15/10/2565
4
RAWISARA นางสาวรวิสรา แสนแก้ว เครื่อง GC-MS (Bruker / Series 3XO)
15/10/2565
5
SURANGKHAN นางสาวสุรางคนางค์ ชูมี เครื่อง GC-MS (Bruker / Series 3XO)
15/10/2565
6
POONNISA นางสาวปุณณ์ณิษา กมลรัมย์บวร เครื่อง GC-MS (Bruker / Series 3XO)
15/4/2566
7
M6202903 นางสาวลลิตา กมลกลาง เครื่อง CHNS (LECO/CHN628)
31/12/2566
8
M6400439 ราตรี มุระวงษ์ กล้องจุลทรรศน์แบบคอนโฟคอล Nikon Model Ni-E
08/09/2567
9
M6400439 ราตรี มุระวงษ์ กล้องจุลทรรศน์แบบคอนโฟคอล Nikon Model Ti-E
08/09/2567
10
M6400439 ราตรี มุระวงษ์ 08/09/2567
11
M6400439 ราตรี มุระวงษ์ 08/09/2567
12
M6400439 ราตรี มุระวงษ์ 08/09/2567
13
D6300869 ปิยะณัติ สีจันดี เครื่องหาพื้นผิวและความพรุนของขนาดอนุภาค
03/11/2565
14
D5840342 นางสาวจินตพร กลิ่นสุข เครื่อง XRD (Bruker/D8 advance)
31/10/2566
15
PATHONYA นางสาวปฏิญญา ภักดีเมฆ เครื่องย่อยด้วย Microwave (Antonpaar)
30/09/2566
16
M6041922 รวี ดั่งวิริยะกุล กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด JEOL Model JSM- 6010LV
8/11/2565
17
กรวิชณ์ ภู่ดาย เครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอย Spray dry (Buchi/B-290)
31/06/2568
18
กรวิชณ์ ภู่ดาย 31/06/2568
19
564366 นางสาวศุภรัตน์ อินทร์ผลเล็ก เครื่อง FT-IR microscope(Bruker /Tensor27-Hyperion )
13/09/2567
20
PREECHA นายปรีชา พันธ์มูล เครื่องย่อยด้วย Microwave (Antonpaar)
30/6/2567


Copyright © ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

@ พัฒนาโดย นายสุรจิต ภูมิคง ฝ่ายสนับสนุนโครงการวิจัยและประสานงานบัณฑิตศึกษา โทร. 3214