ค้นหาข้อมูลสิทธิ์การใช้เครื่องมือ


ระบุรหัสนักศึกษา หรือ รหัสพนักงาน เพื่อค้นหาข้อมูล :


ลำดับที่
รหัสนักศึกษา/
รหัสพนักงาน
ชื่อ-สกุล
เครื่องมือ
วันสิ้นสุด
เอกสารใบรับรอง
1
M5710041 นายอนุรักษ์ แวหะยี เครื่อง XRD (Bruker/D2 Phase)
31/12/2560 anulak XRD-2.PDF
2
M5840670 สมเกียรติ หมายถมกลาง เครื่องวิเคราะห์ค่าพลังงานความร้อน IKA Model C PKG
18/10/2560 Somkeat_Bomb Calorimeter.pdf
3
M5870028 เกศกนก แซ่อึง เครื่องวิเคราะห์พื้นผิวและความพรุน Bell Model Bell Sorp mini ΙΙ (BET)
31/12/2560 Kedkanok_BET.pdf
4
RA ประภัสสร เพลิดสระน้อย เครื่องวิเคราะห์พื้นผิวและความพรุน Bell Model Bell Sorp mini ΙΙ (BET)
27/10/2560 Prapatsorn_BET.pdf
5
M5940060 พีรวุฒิ รัตนวิชัย กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด JEOL Model JSM- 6010LV
07/11/2560 peerawut.pdf
6
158032 อ.ดร.จิรัชญา อายะวรรณา เครื่อง XRD (Bruker/D8 advance)
เครื่อง ED-XRF (Horiba/XGT5200)
กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (FIB-SEM) Carl Zeiss Model Auriga
เครื่อง WD-XRF (Panalytical/Axios-Max)
31/05/61 jiratchaya.PDF
7
M5841288 นางสาวกุสุมา นามสีถาน เครื่อง ICP-OES(Perkin elmer/Optima8000)
20/08/2561 kusuma.PDF
8
D5730209 นางสาวโชติกา โกศัลวิตร เครื่อง GC ( Agilent/7890A)
9/07/2562 chotika.PDF
9
D5710256 นางสาวจิดาภา มุสิกะ เครื่อง HPLC (Agilent/ 1260)
เครื่องวัดขนาดอนุภาคขนาดนาโน Malvern Model Zetasizer- ZS
31/07/2561 jidapa.PDF
Jidapa_Zetasizer.pdf
10
M5940363 นายนฤนาท พลเยี่ยม เครื่อง XRD (Bruker/D8 advance)
29/11/2560 narunart.PDF
11
D5910335 นายสุรพจน์ สารรัมย์ เครื่อง XRD (Bruker/D8 advance)
01/11/2560 surapot xrd-8.PDF
12
M5910069 รติมา จันธิมา เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมแบบเสมือนจริง (Roche/Light cycler480)
1/09/2561 Ratima RT-PCR.pdf
13
D5740321 อโณทัย สุวรรณิโรจน์ กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (FIB-SEM) Carl Zeiss Model Auriga
28/11/2560 Anothai1.PDF
14
M5830176 วัชระ วิปัสสา เครื่องวัดความหนืด (Anton Parr/MCR-52)
7/07/2563 Watchara Rheometer.pdf
15
D5840595 มงคล กองทุ่งมน กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (FIB-SEM) Carl Zeiss Model Auriga
22/09/2560 mongkol.PDF
16
D5730124 VUI NGUYEN VAN กล้องจุลทรรศน์แบบคอนโฟคอล Nikon Model Ni-E
กล้องจุลทรรศน์เทคนิคฟลูออเรสเซนต์ (Nikon/80I)
1/08/2561 vui.PDF
17
THANAPHON นายธนพล จันดาเขียว เครื่องบด Ball Mill
เครื่อง WD-XRF (Panalytical/Axios-Max)
31/12/2562 thanaphon.PDF
18
SUMATE ดร.สุเมธ อิ่มสุนทรรักษา เครื่อง Amino acid (Biochrom /Biochrom30+)
15/08/2561 sumate.PDF
19
NARTCHANOK นารถชนก ศรีโท เครื่อง ITC (peaq)
30/12/2560 Miss nartchanok.PDF
20
M5410088 คำจันทร์ บำรุงนอก เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมแบบเสมือนจริง (Roche/Light cycler480)
16/07/61 Kamjan.pdf

Total 102 Record : 6 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ] Next>>


Copyright © ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

@ พัฒนาโดย นายสุรจิต ภูมิคง ฝ่ายสนับสนุนโครงการวิจัยและประสานงานบัณฑิตศึกษา โทร. 3214