ฐานข้อมูลผู้มีสิทธิ์ใช้เครื่องมือด้วยตนเอง

ค้นหาข้อมูลสิทธิ์การใช้เครื่องมือ


ระบุรหัสนักศึกษา หรือ รหัสพนักงาน เพื่อค้นหาข้อมูล :


ลำดับที่
รหัสนักศึกษา/
รหัสพนักงาน
ชื่อ-สกุล
เครื่องมือ
วันสิ้นสุด
เอกสารใบรับรอง
1
M6010010 นายนาวี จันทฤทธิ์ เครื่อง FT-IR microscope(Bruker /Tensor27-Hyperion )
01/11/2561 Nawee-FTIR Tensor27.pdf
2
M6010010 นายนาวี จันทฤทธิ์ เครื่อง XRD (Bruker/D8 advance)
01/11/2561 Nawee-XRD D8.pdf
3
M6041526 นางสาวพรสุดา โกฏค้างพลู เครื่อง XRD (Bruker/D8 advance)
05/10/2561 Pornsuda-XRD D8.pdf
4
D5730087 นางสาววรนุช ภักดีเดชาเกียรติ เครื่อง FT-Raman(Bruker / Vertex70+RamII)
31/12/2561 Woranud-FTIR Raman.pdf
5
160010 อ.ดร.วีณา รองจะโปะ เครื่อง XRD (Bruker/D8 advance)
21/09/2561 Wina-XRD D8.pdf
6
M5930326 DANOU PAO เครื่อง FT-Raman(Bruker / Vertex70+RamII)
28/11/2561 DANOU-FTIR Raman.pdf
7
M5842599 นางสาวสิริพร วงมณี เครื่อง GC-MS (Bruker / Series 3XO)
31/12/2561 Siriporn-GC-MS bruker.pdf
8
M5710041 นายอนุรักษ์ แวหะยี เครื่อง XRD (Bruker/D2 Phase)
22/10/2561 Anurak-XRD D2.pdf
9
M6040086 นางสาวดารณี ปิยฉัตรพนม เครื่อง XRD (Bruker/D2 Phase)
06/09/2561 Daranee-XRD D2.pdf
10
D5940059 นางสาวณัฐวดี บัวติ๊บ เครื่อง WD-XRF (Panalytical/Axios-Max)
03/11/2563 Natthawadi-WDXRF.pdf
11
D5940059 นางสาวณัฐวดี บัวติ๊บ เครื่อง XRD (Bruker/D8 advance)
03/11/2563 Natthawadi-XRD D8.pdf
12
D5940059 นางสาวณัฐวดี บัวติ๊บ เครื่อง XRD (Bruker/D2 Phase)
03/11/2563 Natthawadi-XRD D2.pdf
13
M6042066 นายอภิรักษ์ สินจังหรีด เครื่อง XRD (Bruker/D2 Phase)
06/09/2561 Apirak-XRD D2.pdf
14
D5840441 อรณิช ทองศรี เครื่องวัดขนาดอนุภาคด้วยเลเซอร์ Horiba Model LA-950V2
31/1/63 Arranit_Paticle zise.pdf
15
D5940059 ณัฐวดี บัวติ๊บ เครื่องวัดขนาดอนุภาคด้วยเลเซอร์ Horiba Model LA-950V2
3/11/63 Nattawadee_Paticle zise.pdf
16
D5940059 ณัฐวดี บัวติ๊บ กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด JEOL Model JSM- 6010LV
3/11/2563 Nattawadee.pdf
17
D5730087 อรนุช ภักดีเดชาเกียรติ เครื่องวิเคราะห์พลังงานและปริมาณ Mettler Toledo Model TGA/DSC1
31/12/61 Arranut_TGA.pdf
18
D5740413 อาภาภรณ์ เทียมสินสังวร เครื่องทำแห้งแบบเยือกแข็ง Freeze dry (Christ/Gamma2-16)
31/07/64 Arpapron_Freeza dry.pdf
19
M6010010 นางสาวนาวี จันทฤทธิ์ เครื่อง GC ( Agilent/7890A)
12/11/2561 Nawee-GC 7890 fattly acid.pdf
20
WANMADA นางสาววันมาดา สุขธรณ์ เครื่อง CHNS (LECO/CHN628)
03/03/2563 Wanmada-CHNSO628.pdf


Copyright © ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

@ พัฒนาโดย นายสุรจิต ภูมิคง ฝ่ายสนับสนุนโครงการวิจัยและประสานงานบัณฑิตศึกษา โทร. 3214