ค้นหาข้อมูลสิทธิ์การใช้เครื่องมือ


ระบุรหัสนักศึกษา หรือ รหัสพนักงาน เพื่อค้นหาข้อมูล :


ลำดับที่
รหัสนักศึกษา/
รหัสพนักงาน
ชื่อ-สกุล
เครื่องมือ
วันสิ้นสุด
เอกสารใบรับรอง
1
WARAPORN นางสาววราภรณ์ ศรเดช เครื่อง IC ( Thermo-Dionex / ICS 5000)
31/06/2561 Waraporn-IC 5000.pdf
2
M6040161 ปาริฉัตร ป้อมใย กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด JEOL Model JSM- 6010LV
15/09/2561 Parichat.pdf
3
D6010034 นางสาวสุดารัตน์ สมบัติศรี เครื่อง ED-XRF (Horiba/XGT5200)
28/07/2561 Sudarat- EDXRF.pdf
4
M6010010 นายนาวี จันทฤทธิ์ เครื่อง ED-XRF (Horiba/XGT5200)
30/07/2561 Nawee-EDXRF.pdf
5
D6010010 นางสาวพิมพ์วิภา ท้ายเรือคำ เครื่อง ED-XRF (Horiba/XGT5200)
30/06/2561 Pimwipa-EDXRF.pdf
6
M5841646 Vanhnaphet Siriphongphanh เครื่อง ED-XRF (Horiba/XGT5200)
01/07/2562 Vanhnaphet-EDXRF.pdf
7
M6010027 นายคมสันต์ บุญใหม่ เครื่อง ED-XRF (Horiba/XGT5200)
28/06/2561 Khomean-EDXRF.pdf
8
M5841646 Vanhnaphet Siriphongphank กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด JEOL Model JSM- 6010LV
01/07/2562 Vanhnaphet 2.pdf
9
D5840441 นางสาวอรณิช ทองศรี เครื่อง ICP-OES(Perkin elmer/Optima8000)
20/8/2561 Oranich-ICp OES.pdf
10
M5841646 Vanhnaphet Siriphongphanh เครื่อง XRD (Bruker/D2 Phase)
7/07/2562 Vanhnaphet-XRD D2.pdf
11
B5704712 ปวีณา รักษาพล เครื่องวัดสี (Hunter Lab/Color QuestXE)
31/08/2561 Paweena_Color QuestXE.pdf
12
D5930098 Mr. Rayudika Aprilla Patindra Purba_Milkoscan เครื่องวิเคราะห์คุณภาพนม (FOSS/MilkoScan FT2)
31/08/2561 Mr. Rayudika Aprilla Patindra Purba_Milkoscan.pdf
13
LAURA Laura Nguon เครื่อง GC ( Agilent/7890A)
31/08/61 Laura Nguon-GC 7890 fattly acid.pdf
14
D5830121 Zhang Xiaogang เครื่องย่อยด้วย Microwave (Antonpaar)
30/11/2562 Zhang Xiaogang-microwave 3000.pdf
15
B5714032 พลกฤต เมธานุวัตน์ เครื่องวัดขนาดอนุภาคด้วยเลเซอร์ Horiba Model LA-950V2
31/08/2561 Ponkrit_Laser particle size.pdf
16
D5740109 วิทยา จุลกลาง เครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอย Spray dry (Buchi/B-290)
14/07/2562 Witthaya_Spray Dryer.pdf
17
WASANA นางสาววาสนา วงค์งาม เครื่อง GC-MS(Agilent / 7000B และ GC 7890A
30/09/61 Wasana-GC-MS agilent.pdf
18
D5710256 นางสาวจิดาภา มุสิกะ เครื่อง HPLC (Agilent/1290)
30/11/2561 Jidapa-UHPLC 1290.pdf
19
D5910083 นายวรสฤษดิ์ แสงสุย เครื่อง FT-IR microscope(Bruker /Tensor27-Hyperion )
8/08/2561 Worasarit-FTIR tensor27.pdf
20
M5930104 นางสาวศิริพร ชัยสิทธิ์ เครื่อง HPLC (Agilent/ 1260)
30/01/2562 Siriporn-HPLC 1260FLD.pdf


Copyright © ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

@ พัฒนาโดย นายสุรจิต ภูมิคง ฝ่ายสนับสนุนโครงการวิจัยและประสานงานบัณฑิตศึกษา โทร. 3214