ค้นหาข้อมูลสิทธิ์การใช้เครื่องมือ


ระบุรหัสนักศึกษา หรือ รหัสพนักงาน เพื่อค้นหาข้อมูล :


ลำดับที่
รหัสนักศึกษา/
รหัสพนักงาน
ชื่อ-สกุล
เครื่องมือ
วันสิ้นสุด
เอกสารใบรับรอง
1
M6040147 นางสาวอุษาสวรรค์ เปล่งนอก เครื่อง FT-IR microscope(Bruker /Tensor27-Hyperion )
31/07/2563 Usasawan-FTIR.pdf
(วันที่ 2019-10-17 13:38:30)
2
D5730209 นางสาวโชติกา โกศัลวิตร เครื่อง GC ( Agilent/7890A)
07/08/2564 chotika-GC fattly acid.pdf
(วันที่ 2019-10-17 13:37:49)
3
M6113267 นางสาวยุพาวรรณ มณีวงค์ เครื่อง FT-IR microscope(Bruker /Tensor27-Hyperion )
31/12/2562 Yupawan-FTIR.pdf
(วันที่ 2019-10-15 10:58:41)
4
M6110970 นายปองพล ธีระชวาลวงศ์ เครื่อง FT-IR microscope(Bruker /Tensor27-Hyperion )
01/01/2563 Pongpon-FTIR.pdf
(วันที่ 2019-10-15 10:57:39)
5
M6110970 ปองพล ธีระชวาลวงศ์ เครื่องวิเคราะห์พื้นผิวและความพรุน Bell Model Bell Sorp mini ΙΙ (BET)
01/01/63 pongpol_BET Bel sorp mini II.pdf
(วันที่ 2019-10-10 13:43:10)
6
M6110970 ปองพล ธีระชวาลวงศ์ เครื่องหาพื้นผิวและความพรุนของขนาดอนุภาค
01/01/63 pongpol_BET 2020 PLUS.pdf
(วันที่ 2019-10-10 13:41:14)
7
TAWAN นางสาวตะวัน นพนิตย์ เครื่อง CHNS (LECO/CHN628)
30/11/2562 Tawan-CHNS.pdf
(วันที่ 2019-10-10 10:16:26)
8
M5940356 นายสันติสุข หาสิน เครื่อง ED-XRF (Horiba/XGT5200)
09/07/2663 Santisuk-EDXRF.pdf
(วันที่ 2019-10-10 10:15:39)
9
D5840083 MIA LESTARI AYUNING เครื่อง XRD (Bruker/D2 Phase)
3/03/2563 MIA LESTARI-XRD D2.pdf
(วันที่ 2019-10-10 10:14:39)
10
D5730070 ประศมา บุญญานันท์ กล้องจุลทรรศน์แบบคอนโฟคอล Nikon Model Ni-E
30/07/2563 Prasama.pdf
(วันที่ 2019-10-09 15:22:40)
11
D5730070 ประศมา บุญญานันท์ กล้องจุลทรรศน์แบบคอนโฟคอล Nikon Model Ti-E
30/07/2563 Prasama.pdf
(วันที่ 2019-10-09 15:22:40)
12
CHATCHAWAN นายชัชวาลย์ โคตรเสนา เครื่อง IC ( Thermo-Dionex / ICS 5000)
30/04/2563 chatchawan-ICp MS 7500ce.pdf
(วันที่ 2019-10-07 14:03:22)
13
D6010027 นางสาวปาล์มริน แดนศิริมา เครื่อง XRD (Bruker/D2 Phase)
23/12/2562 Palmarin-XRD D2.pdf
(วันที่ 2019-10-02 14:11:55)
14
M5810116 นายพีรวัฒน์ เลาะหะนะ เครื่อง XRD (Bruker/D2 Phase)
23/12/2562 Peerawat-XRD D2.pdf
(วันที่ 2019-10-02 14:11:12)
15
M6040161 นางสาวปาริฉัตร ป้อมใย เครื่อง XRD (Bruker/D2 Phase)
23/03/2563 Parichat-XRD D2.pdf
(วันที่ 2019-10-02 14:10:31)
16
M5710010 นางสาวจงสุทธามณี สิทธิเวช เครื่อง XRD (Bruker/D2 Phase)
09/12/2562 Chongsutthamani-XRD D2.pdf
(วันที่ 2019-10-02 14:09:45)
17
D5810185 นายเสถียรพงศ์ งามสมฤทธิ์ เครื่อง XRD (Bruker/D2 Phase)
08/12/2562 Satienrapong-XRD D2.pdf
(วันที่ 2019-10-02 14:09:10)
18
D6010027 นางสาวปาล์มริน แดนศิริมา เครื่อง FT-IR microscope(Bruker /Tensor27-Hyperion )
23/12/2562 Palmarin-FTIR.pdf
(วันที่ 2019-10-01 11:05:49)
19
M6112493 อมรพล บุญยิ่ง เครื่องวิเคราะห์เถ้าและความชื้น (Leco/TGA701)
11/10/62 Amronpron_TGA.pdf
(วันที่ 2019-09-27 09:40:14)
20
M5710010 จงสุทธามณี สิทธิเวช เครื่องวิเคราะห์พลังงานและปริมาณ NETZSCH Model STA 449F3
09/12/62 Jungsuttamanee_STA, DSC.pdf
(วันที่ 2019-09-26 16:22:49)


Copyright © ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

@ พัฒนาโดย นายสุรจิต ภูมิคง ฝ่ายสนับสนุนโครงการวิจัยและประสานงานบัณฑิตศึกษา โทร. 3214