ค้นหาข้อมูลสิทธิ์การใช้เครื่องมือ


ระบุรหัสนักศึกษา หรือ รหัสพนักงาน เพื่อค้นหาข้อมูล :


ลำดับที่
รหัสนักศึกษา/
รหัสพนักงาน
ชื่อ-สกุล
เครื่องมือ
วันสิ้นสุด
เอกสารใบรับรอง
1
PANPRADUB นางสาวปานประดับ สินปรุ เครื่อง NMR ( Bruker 500 MHz)
29/04/2563 Panpradub-NMR.pdf
(วันที่ 2020-03-19 11:17:32)
2
D6110048 นางสาวภควรรณ เสรีรัตนาคร เครื่อง FT-IR microscope(Bruker /Tensor27-Hyperion )
18/05/2563 Pakawan-FTIR.pdf
(วันที่ 2020-03-19 10:15:56)
3
M6111519 นางสาวฌาฐิษา การสมเกตุ เครื่อง XRD (Bruker/D2 Phase)
13/03/2565 Chatisa-XRD-D2.pdf
(วันที่ 2020-03-19 10:15:11)
4
D5810185 นายเสถียรพงศ์ งามสมฤทธิ์ เครื่อง XRD (Bruker/D2 Phase)
16/03/2564 Satienrapong-XRD-D2.pdf
(วันที่ 2020-03-19 10:14:32)
5
D6010027 นางสาวปาล์มริน แดนศิริมา เครื่อง XRD (Bruker/D2 Phase)
15/06/2563 Pimarin-XRD-D2.pdf
(วันที่ 2020-03-19 10:13:57)
6
M6111519 นางสาวฌาฐิษา การสมเกตุ เครื่อง ED-XRF (Horiba/XGT5200)
13/03/2565 Chatisa-EDXRF.pdf
(วันที่ 2020-03-19 10:13:02)
7
D6110048 นางสาวภควรรณ เสรีรัตนาคร เครื่อง XRD (Bruker/D2 Phase)
18/05/2563 Pakawan-XRD-D2.pdf
(วันที่ 2020-03-19 10:12:11)
8
D6110031 นางสาวพิมพ์รภัส ธวัชกุลธนดิลก เครื่อง GC-MS(Agilent / 7000B และ GC 7890A
08/04/2563 Pimrapus-GCMS agilent7000B.pdf
(วันที่ 2020-03-19 10:11:06)
9
M6111519 นางสาวฌาฐิษา การสมเกตุ ICP-MS 7700
13/03/2565 Chatisa-ICP-MS 7700.pdf
(วันที่ 2020-03-19 09:23:55)
10
M6111519 ฌาฐิษา การสมเกตุ กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด JEOL Model JSM- 6010LV
14/03/2565 Chatisa2563.pdf
(วันที่ 2020-03-18 15:48:32)
11
M6111519 นางสาวฌาฐิษา การสมเกตุ เครื่อง ICP-OES(Perkin elmer/Optima8000)
13/03/2565 Chatisa-ICP-OES.pdf
(วันที่ 2020-03-18 14:42:05)
12
M6111519 นางสาวฌาฐิษา การสมเกตุ เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อประมวลผลข้อมูล
13/03/2565 Chatisa-TOPAS.pdf
(วันที่ 2020-03-18 14:39:38)
13
KAMONTHIRA นางสาวกมลธิรา วิชัย เครื่อง FT-IR microscope(Bruker /Tensor27-Hyperion )
15/09/2565 Kamonthira-FTIR.pdf
(วันที่ 2020-03-16 14:43:06)
14
NATCHAMON นางสาวนัชชามนต์ สุคนธเมธีรัตน์ เครื่อง FT-IR microscope(Bruker /Tensor27-Hyperion )
15/09/2565 Natchamon-FTIR.pdf
(วันที่ 2020-03-16 14:41:56)
15
SIRIPORN นางสาวสิริพร วงมณี เครื่อง IC ( Thermo-Dionex / ICS 5000)
31/10/2563 Siriporn-IC 5000.pdf
(วันที่ 2020-03-13 16:10:35)
16
D5830220 นางสาวภิรมณ์ยา ชนะจน เครื่องทำแห้งแบบเยือกแข็ง Freeze dry (Christ/Gamma2-16)
01/07/2564 Phiromya-Freeze dryer.pdf
(วันที่ 2020-03-13 16:09:08)
17
M6110765 นางสาวณัฐภิญญา นาคะวงค์ เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อประมวลผลข้อมูล
01/09/2563 Nattapinya-TOPAS.pdf
(วันที่ 2020-03-13 16:07:31)
18
M6040161 นางสาวปาริฉัตร ป้อมใย เครื่อง UV-VIS (Agilent / Cary300)
06/03/2564 Parichat-UV-VIS.pdf
(วันที่ 2020-03-13 16:06:30)
19
D5910014 นางสาวอิสราภรณ์ รักงาม เครื่อง FT-IR microscope(Bruker /Tensor27-Hyperion )
18/11/2563 Issaraporn-FTIR.pdf
(วันที่ 2020-03-13 16:05:35)
20
D6010027 นางสาวปาล์มริน แดนศิริมา เครื่อง FT-IR microscope(Bruker /Tensor27-Hyperion )
15/06/2563 Pimarin-FTIR.pdf
(วันที่ 2020-03-13 16:04:54)


Copyright © ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

@ พัฒนาโดย นายสุรจิต ภูมิคง ฝ่ายสนับสนุนโครงการวิจัยและประสานงานบัณฑิตศึกษา โทร. 3214