ค้นหาข้อมูลสิทธิ์การใช้เครื่องมือ


ระบุรหัสนักศึกษา หรือ รหัสพนักงาน เพื่อค้นหาข้อมูล :


ลำดับที่
รหัสนักศึกษา/
รหัสพนักงาน
ชื่อ-สกุล
เครื่องมือ
วันสิ้นสุด
เอกสารใบรับรอง
1
561200 นางสาวประภัสสร เพลิดสระน้อย เครื่อง FT-IR microscope(Bruker /Tensor27-Hyperion )
09/11/2564 Prapatsorn-FTIR.pdf
(วันที่ 2020-11-27 15:09:48)
2
561200 ประภัสสร เพลิดสระน้อย เครื่องวิเคราะห์พลังงานและปริมาณ NETZSCH Model STA 449F3
09/11/2564 Prapassorn_STA-MS.pdf
(วันที่ 2020-11-26 11:30:17)
3
561200 ประภัสสร เพลิดสระน้อย เครื่องวิเคราะห์พื้นผิวและความพรุน Bell Model Bell Sorp mini ΙΙ (BET)
09/11/2564 Prapassorn_BET.pdf
(วันที่ 2020-11-26 11:28:13)
4
D6200817 Eko Suyanto เครื่อง LC-MS(Agilent / 6490)
15/03/2566 Eko Suyanto- LCMS-QQQ.pdf
(วันที่ 2020-11-25 14:47:20)
5
D6030117 ธัญญา ประนมพนธ์ กล้องจุลทรรศน์แบบคอนโฟคอล Nikon Model Ti-E
16/03/2567 Tanya64.pdf
(วันที่ 2020-11-23 13:52:22)
6
D6030117 ธัญญา ประนมพนธ์ กล้องจุลทรรศน์แบบคอนโฟคอล Nikon Model Ni-E
16/03/2567 Tanya64.pdf
(วันที่ 2020-11-23 13:52:22)
7
D6030117 ธัญญา ประนมพนธ์ 16/03/2567 Tanya64.pdf
(วันที่ 2020-11-23 13:52:22)
8
D6110048 นางสาวภควรรณ เสรีรัตนาคร เครื่อง FT-IR microscope(Bruker /Tensor27-Hyperion )
01/02/2564 Pakawan-FTIR tensor27.pdf
(วันที่ 2020-11-18 11:20:49)
9
D5740437 นายปาริทัศน์ ไทยทะเล เครื่อง ICP-OES(Perkin elmer/Optima8000)
08/03/2564 Paratat-ICP-OES.pdf
(วันที่ 2020-11-18 11:20:10)
10
M6040147 อุษาสวรรค์ เปล่งนอก เครื่องปั่นเหวี่ยงความเร็วสูง Hispeed centrifuge (Hitachi/CR22GIII)
31/12/2563 Usaswan_Centrifuge.pdf
(วันที่ 2020-11-13 14:14:03)
11
NATPHICHON นางสาวนัชชามนต์ สุคนธเมธีรัตน์ เครื่อง FT-IR microscope(Bruker /Tensor27-Hyperion )
15/09/2565 Natchamon-FTIR tensor27.pdf
(วันที่ 2020-11-13 13:34:39)
12
NATCHAMON นางสาวนัชชามนต์ สุคนธเมธีรัตน์ 15/09/2565 Natchamon-FTIR tensor27.pdf
(วันที่ 2020-11-13 13:33:48)
13
562065 นางสาวจินตหรา ปัดชาสี เครื่อง XRD (Bruker/D8 advance)
10/12/2564 Jinara-XRD-D8.pdf
(วันที่ 2020-11-09 14:19:00)
14
562065 นางสาวจินตหรา ปัดชาสี เครื่อง FT-IR microscope(Bruker /Tensor27-Hyperion )
10/12/2564 Jintara-FTIR tensoe27.pdf
(วันที่ 2020-11-09 14:18:25)
15
D6010201 นายศราวุฒิ นาถาบำรุง เครื่อง FT-IR microscope(Bruker /Tensor27-Hyperion )
01/05/2565 Sarawudh-FTIR tensor27.pdf
(วันที่ 2020-11-09 14:17:50)
16
UTUMPORN นางสาวอุทุมพร งิ้วพรหม เครื่อง HPLC (Agilent/ 1260)
16/08/2565 utumporn-HPLC1260 FLD.pdf
(วันที่ 2020-11-09 14:16:41)
17
M5940356 นายสันติสุข หาสิน เครื่อง XRD (Bruker/D2 Phase)
27/04/2564 Santisuk-XRD D2.pdf
(วันที่ 2020-11-09 14:15:46)
18
JENJIRA นางสาวเจนจิรา กราวกระโทก เครื่อง GC ( Agilent/7890A)
31/01/2564 Jenjira-GCMS Agilent.pdf
(วันที่ 2020-11-06 15:15:36)
19
D6200183 นายอนุชิต สว่างพรม เครื่อง XRD (Bruker/D8 advance)
15/01/2564 Anuchit-XRD-D8.pdf
(วันที่ 2020-11-04 16:24:39)
20
D6110031 นางสาวพิมพ์รภัส ธวัชกุลธนดิลก เครื่อง HPLC (Agilent/ 1260)
15/01/2564 Pimrapus-HPLC1260 DAD RI.pdf
(วันที่ 2020-11-04 16:24:02)


Copyright © ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

@ พัฒนาโดย นายสุรจิต ภูมิคง ฝ่ายสนับสนุนโครงการวิจัยและประสานงานบัณฑิตศึกษา โทร. 3214