ค้นหาข้อมูลสิทธิ์การใช้เครื่องมือ


ระบุรหัสนักศึกษา หรือ รหัสพนักงาน เพื่อค้นหาข้อมูล :


ลำดับที่
รหัสนักศึกษา/
รหัสพนักงาน
ชื่อ-สกุล
เครื่องมือ
วันสิ้นสุด
เอกสารใบรับรอง
1
D6200336 นางสาวลักษิกา สิทธิมงคล เครื่อง XRD (Bruker/D2 Phase)
25/12/2562 laksikar-XRD D2.pdf
(วันที่ 2019-12-06 10:13:37)
2
M6010034 นางสาวประไพพร พรสุขสว่าง เครื่อง XRD (Bruker/D2 Phase)
04/05/2563 Praphaiphon-XRD D2.pdf
(วันที่ 2019-12-06 10:12:51)
3
M6200978 นางสาวสุวพิชญ์ ช้ำวอน เครื่อง XRD (Bruker/D2 Phase)
25/ Suwaphit-XRD D2.pdf
(วันที่ 2019-12-06 10:12:10)
4
M6200978 นางสาวสุวพิชญ์ ช้ำวอน เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อประมวลผลข้อมูล
01/03/2563 Suwaphit-Topas.pdf
(วันที่ 2019-12-03 11:00:21)
5
D6200336 นางสาวลักษิกา สิทธิมงคล เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อประมวลผลข้อมูล
25/12/2562 laksikar-Topas.pdf
(วันที่ 2019-12-03 10:59:39)
6
M5930333 พงศธร ภูพิศุทธ์ เครื่องวิเคราะห์เถ้าและความชื้น (Leco/TGA701)
31/03/2563 Pongsatron_TGA.pdf
(วันที่ 2019-11-28 15:13:58)
7
M6040628 นางสาวอภิญญา พงศ์อัมพรนารา เครื่อง GC-MS (Varian/CP-3800)
30/04/2563 Apinya-GCMS Varian.pdf
(วันที่ 2019-11-25 15:03:37)
8
M6010010 นายนาวี จันทฤทธิ์ เครื่อง GC ( Agilent/7890A)
07/11/2563 Nawee-GC 7890 fally acid.pdf
(วันที่ 2019-11-25 15:02:46)
9
M6111519 นางสาวฌาฐิษา การสมเกตุ เครื่อง ICP-OES(Perkin elmer/Optima8000)
12/12/2562 Chatias-ICP OES.pdf
(วันที่ 2019-11-25 15:02:02)
10
D5940460 นายทนงศักดิ์ ยิ่งนคร เครื่อง ICP-OES(Perkin elmer/Optima8000)
20/12/2562 Tanongsak-ICP OES.pdf
(วันที่ 2019-11-25 15:00:46)
11
M5742035 ศศิวิมล นามกูล กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด JEOL Model JSM- 6010LV
20/02/2563 Sasivimol.pdf
(วันที่ 2019-11-25 10:41:43)
12
M6110833 นางสาวประทับใจ พระสุจันทร์ เครื่อง XRD (Bruker/D2 Phase)
31/05/2564 Pratabjai-XRD D2.pdf
(วันที่ 2019-11-22 16:12:44)
13
M5930333 พงศธร ภูพิศุทธ์ เครื่องวิเคราะห์ค่าพลังงานความร้อน IKA Model C PKG
31/12/2562 Pongsatron_Automatic colorimeter.pdf
(วันที่ 2019-11-18 13:11:20)
14
D6010010 นางสาวพิมพ์วิภา ท้ายเรือคำ เครื่อง ED-XRF (Horiba/XGT5200)
02/01/2563 Pimwipa-EDXRF.pdf
(วันที่ 2019-11-14 16:28:25)
15
M6010010 นายนาวี จันทฤทธิ์ เครื่อง FT-IR microscope(Bruker /Tensor27-Hyperion )
12/11/2563 Nawee-FTIR.pdf
(วันที่ 2019-11-14 16:27:51)
16
M6010010 นายนาวี จันทฤทธิ์ เครื่อง XRD (Bruker/D2 Phase)
01/11/2563 Nawee - XRD D2.pdf
(วันที่ 2019-11-14 16:27:04)
17
D6010010 นางสาวพิมพ์วิภา ท้ายเรือคำ เครื่อง GC ( Agilent/7890A)
02/01/2563 Pimwipa-GC fattly acid.pdf
(วันที่ 2019-11-12 16:17:53)
18
M6110833 นางสาวประทับใจ พระสุจันทร์ เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อประมวลผลข้อมูล
31/05/2564 Pratabjai- TOPAS XRD.pdf
(วันที่ 2019-11-08 16:46:32)
19
137107 ผศ.ดร.อุทัย มีคำ เครื่อง FT-IR microscope(Bruker /Tensor27-Hyperion )
05/11/2563 Uthai-FTIR.pdf
(วันที่ 2019-11-08 16:45:49)
20
D6010010 นางสาวพิมพ์วิภา ท้ายเรือคำ เครื่อง XRD (Bruker/D8 advance)
02/01/2563 Pimwipa-XRD D8.pdf
(วันที่ 2019-11-08 16:45:07)


Copyright © ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

@ พัฒนาโดย นายสุรจิต ภูมิคง ฝ่ายสนับสนุนโครงการวิจัยและประสานงานบัณฑิตศึกษา โทร. 3214