ค้นหาข้อมูลสิทธิ์การใช้เครื่องมือ


ระบุรหัสนักศึกษา หรือ รหัสพนักงาน เพื่อค้นหาข้อมูล :


ลำดับที่
รหัสนักศึกษา/
รหัสพนักงาน
ชื่อ-สกุล
เครื่องมือ
วันสิ้นสุด
เอกสารใบรับรอง
1
D5640096 นายโกศวัต ช่างจัตุรัส เครื่อง ICP-OES(Perkin elmer/Optima8000)
13/03/2562 Kosawat-ICP OES.pdf
(วันที่ 2018-12-14 15:53:12)
2
D5810017 นางสาวศิริพร โกษาวัฒนกุล เครื่องย่อยด้วย Microwave (Antonpaar)
01/12/2562 Siriporn-micro wave.pdf
(วันที่ 2018-12-14 15:52:06)
3
D5810017 นางสาวศิริพร โกษาวัฒนกุล เครื่อง XRD (Bruker/D8 advance)
01/12/2562 Siriporn-XRD.pdf
(วันที่ 2018-12-14 15:51:31)
4
D5810017 นางสาวศิริพร โกษาวัฒนกุล เครื่อง FT-Raman(Bruker / Vertex70+RamII)
01/12/2562 Siriporn-FT Raman.pdf
(วันที่ 2018-12-14 15:50:48)
5
D5810017 นางสาวศิริพร โกษาวัฒนกุล เครื่อง FT-IR microscope(Bruker /Tensor27-Hyperion )
01/12/2562 Siriporn-FTIR tensor.pdf
(วันที่ 2018-12-14 15:50:04)
6
M5710010 จงสุทธามณี สิทธิเวช เครื่องวิเคราะห์พื้นผิวและความพรุน Bell Model Bell Sorp mini ΙΙ (BET)
28/02/2562 Jongsuttsmanee_BET.pdf
(วันที่ 2018-12-14 13:51:27)
7
M5710010 จงสุทธามณี สิทธิเวช เครื่องวิเคราะห์พลังงานและปริมาณ NETZSCH Model STA 449F3
28/02/2562 Jongsuttsmanee_STA,DSC.pdf
(วันที่ 2018-12-13 11:36:46)
8
M5710010 จงสุทธามณี สิทธิเวช เครื่องวิเคราะห์คุณสมบัติทางความร้อน NETZSCH Model DSC 204 F1
28/02/2562 Jongsuttsmanee_STA,DSC.pdf
(วันที่ 2018-12-13 11:36:46)
9
D5810017 ศิริพร โกษาวัฒนกุล เครื่องวิเคราะห์พื้นผิวและความพรุน Bell Model Bell Sorp mini ΙΙ (BET)
1/01/2562 Siripron_BET.pdf
(วันที่ 2018-12-11 10:03:56)
10
D5810185 นายเสถียรพงศ์ งามสมฤทธิ์ เครื่อง XRD (Bruker/D2 Phase)
29/01/2562 Satienrapong-XRD D2.pdf
(วันที่ 2018-12-06 16:29:34)
11
M5910250 นางสาวสุภาวี ชัยสิทธิ์ เครื่อง XRD (Bruker/D2 Phase)
31/12/2561 Suphawi-XRD D2.pdf
(วันที่ 2018-12-06 16:28:35)
12
M6040161 นางสาวปาริฉัตร ป้อมใย เครื่อง XRD (Bruker/D8 advance)
02/12/2564 parichat-XRD D8.pdf
(วันที่ 2018-12-06 16:27:49)
13
M6040161 ปาริฉัตร ป้อมใย กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด JEOL Model JSM- 6010LV
03/12/2564 Paricarth.pdf
(วันที่ 2018-12-04 14:58:33)
14
M6040642 ธันย์ชนก พรดอน กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด JEOL Model JSM- 6010LV
12/12/2562 Thancharnok.pdf
(วันที่ 2018-12-04 14:56:19)
15
M5930333 นายพงศธร ภูพิศุทธิ์ เครื่อง GC ( Agilent/7890A)
28/03/2562 Pongsatorn-GC 7890 fattly acid.pdf
(วันที่ 2018-12-03 16:21:39)
16
M6040109 นางสาวปรียาภรณ์ อินทร์จอหอ เครื่อง FT-IR microscope(Bruker /Tensor27-Hyperion )
31/07/2562 Preeyaporn-FTIR tensor 27.pdf
(วันที่ 2018-11-30 15:24:12)
17
D5930197 ชนัดดา สุวรรณวินิชย์ เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมแบบเสมือนจริง (Roche/Light cycler480)
2/12/62 Chanatda_PCR.pdf
(วันที่ 2018-11-30 10:46:28)
18
D6030063 Phannika Khoutscnong เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมแบบเสมือนจริง (Roche/Light cycler480)
2/12/62 Phannika_PCR.pdf
(วันที่ 2018-11-30 10:44:53)
19
D6030032 กษรัตน์ พรมคุณ เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมแบบเสมือนจริง (Roche/Light cycler480)
2/12/62 Kasarat_PCR.pdf
(วันที่ 2018-11-30 10:42:22)
20
M6010201 อัจฉรา ชินกร กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด JEOL Model JSM- 6010LV
16/12/2561 Artchara.pdf
(วันที่ 2018-11-28 10:30:02)


Copyright © ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

@ พัฒนาโดย นายสุรจิต ภูมิคง ฝ่ายสนับสนุนโครงการวิจัยและประสานงานบัณฑิตศึกษา โทร. 3214