ค้นหาข้อมูลสิทธิ์การใช้เครื่องมือ


ระบุรหัสนักศึกษา หรือ รหัสพนักงาน เพื่อค้นหาข้อมูล :


ลำดับที่
รหัสนักศึกษา/
รหัสพนักงาน
ชื่อ-สกุล
เครื่องมือ
วันสิ้นสุด
เอกสารใบรับรอง
1
M6110017 นางสาวณิชากร พรหนองแสน เครื่อง ED-XRF (Horiba/XGT5200)
10/09/2562 Nichakorn -EDXRF.pdf
(วันที่ 2019-07-15 11:55:08)
2
THANPON นายธนพล จันดาเขียว เครื่อง XRD (Bruker/D2 Phase)
31/12/2562 Thanapon-XRD D2.pdf
(วันที่ 2019-07-15 11:54:33)
3
M6041922 นายรวี ดั่งวิริยะกุล เครื่อง FT-IR microscope(Bruker /Tensor27-Hyperion )
21/09/2562 Rawee-FTIR tensor27.pdf
(วันที่ 2019-07-11 13:47:40)
4
562161 นางสาวสาวิตรี ศรีสุวรรณ์ เครื่อง FT-IR microscope(Bruker /Tensor27-Hyperion )
30/04/2564 Saritree-FTIR tensoe27.pdf
(วันที่ 2019-07-11 13:46:56)
5
M6110017 นางสาวณิชากร พรหนองแสน เครื่อง FT-IR microscope(Bruker /Tensor27-Hyperion )
10/09/2562 Nichakorn-FTIR tensor27.pdf
(วันที่ 2019-07-09 16:23:51)
6
153013 รศ.ทนพญ.ดร.จารุวรรณ ศิริเทพทวี เครื่อง ITC (peaq)
15/06/2565 Jaruwan-ITC.pdf
(วันที่ 2019-07-09 16:23:00)
7
PONGPANNEE ผ่องพรรณี นนทมาศ กล้องจุลทรรศน์แบบคอนโฟคอล Nikon Model Ni-E
31/12/2563 Pongpannee.pdf
(วันที่ 2019-07-08 11:50:41)
8
PONGPANNEE ผ่องพรรณี นนทมาศ กล้องจุลทรรศน์แบบคอนโฟคอล Nikon Model Ti-E
31/12/2563 Pongpannee.pdf
(วันที่ 2019-07-08 11:50:41)
9
D5730010 ประศมา บุญญานันท์ กล้องจุลทรรศน์แบบคอนโฟคอล Nikon Model Ni-E
31/07/2562 Bunyanan.pdf
(วันที่ 2019-07-08 11:47:14)
10
D5730010 ประศมา บุญญานันท์ กล้องจุลทรรศน์แบบคอนโฟคอล Nikon Model Ti-E
31/07/2562 Bunyanan.pdf
(วันที่ 2019-07-08 11:47:14)
11
M5940356 นายสันติสุข หาสิน เครื่อง ED-XRF (Horiba/XGT5200)
08/07/2562 Santisuk-EDXRF.pdf
(วันที่ 2019-07-03 16:38:15)
12
PONGPANNEE นางสาวผ่องพรรณี นนทมาศ เครื่อง FT-IR microscope(Bruker /Tensor27-Hyperion )
31/12/2563 Pongpannee-FTIR tensor27.pdf
(วันที่ 2019-07-03 16:37:22)
13
JINTARA นางสาวจินตหรา ปัดชาสี เครื่อง XRD (Bruker/D8 advance)
01/07/2563 Jintara-XRD D8.pdf
(วันที่ 2019-07-03 16:34:10)
14
M6070014 นายชัชวาลย์ โคตรเสนา เครื่อง ICP-OES(Perkin elmer/Optima8000)
30/04/2563 Chatchawan-ICP-OES.pdf
(วันที่ 2019-07-02 16:09:53)
15
M5930333 พงศธร ภูพิศุทธ์ เครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอย Spray dry (Buchi/B-290)
31/12/2562 Pongsatron_Spray dryer.pdf
(วันที่ 2019-07-02 09:10:12)
16
D6110444 นางสาวกัญญา ไกรปรุ เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อประมวลผลข้อมูล
29/07/2562 Kanya-TOPAS.pdf
(วันที่ 2019-07-01 11:27:49)
17
D5940080 นายชโนดม เลิศสุริยะกุล เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อประมวลผลข้อมูล
31/12/2562 Chanodom-TOPAS.pdf
(วันที่ 2019-07-01 11:27:09)
18
D5940073 นายณธีนนท์ โพธิ์ขี เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อประมวลผลข้อมูล
31/12/2562 Nateenon-TOPAS.pdf
(วันที่ 2019-07-01 11:26:14)
19
D6110307 นายนราวิชญ์ ค้าทันเจริญ เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อประมวลผลข้อมูล
29/07/2562 Narawit- TOPAS.pdf
(วันที่ 2019-07-01 11:25:15)
20
M6113070 นางสาวธราภรณ์ โคตรสมบัติ เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อประมวลผลข้อมูล
21/07/2562 Taraporn-TOPAS.pdf
(วันที่ 2019-07-01 11:24:30)


Copyright © ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

@ พัฒนาโดย นายสุรจิต ภูมิคง ฝ่ายสนับสนุนโครงการวิจัยและประสานงานบัณฑิตศึกษา โทร. 3214