ค้นหาข้อมูลสิทธิ์การใช้เครื่องมือ


ระบุรหัสนักศึกษา หรือ รหัสพนักงาน เพื่อค้นหาข้อมูล :


ลำดับที่
รหัสนักศึกษา/
รหัสพนักงาน
ชื่อ-สกุล
เครื่องมือ
วันสิ้นสุด
เอกสารใบรับรอง
1
PIYARAT ปิยรัฐ ยศคำลือ กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด JEOL Model JSM- 6010LV
01/04/2561 Piyarat.pdf
2
D5740437 ปาริทัศน์ ไทยทะเล กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด JEOL Model JSM- 6010LV
20/03/2561 parituch2.pdf
3
D5840571 นางสาวภารตี สุขธรณ์ เครื่อง FT-IR microscope(Bruker /Tensor27-Hyperion )
23/05/2561 Paratee-FTIR tensor27.PDF
4
D5840571 นางสาวภารตี สุขธรณ์ เครื่อง WD-XRF (Panalytical/Axios-Max)
23/05/2561 Paratee-WDXRF.PDF
5
D5840571 นางสาวภารตี สุขธรณ์ เครื่อง XRD (Bruker/D2 Phase)
23/05/2561 Paratee- XRD D2.PDF
6
D5940059 นางสาวณัฐวดี บัวติ๊บ เครื่อง XRD (Bruker/D2 Phase)
1/06/2561 Nattawadee-XRD D2.PDF
7
D5940059 นางสาวณัฐวดี บัวติ๊บ เครื่อง WD-XRF (Panalytical/Axios-Max)
1/06/2561 Nattawadee-WDXRF.PDF
8
D5940059 นางสาวณัฐวดี บัวติ๊บ เครื่อง XRD (Bruker/D8 advance)
1/06/2561 Nattaporn-XRD D8.PDF
9
M5910014 นางสาววชิรญาณ์ รัตนวงษา เครื่อง XRD (Bruker/D8 advance)
31/05/61 Wachiraya-XRD D8.PDF
10
M5910014 นางสาววชิรญาณ์ รัตนวงษา เครื่อง FT-IR microscope(Bruker /Tensor27-Hyperion )
31/05/61 Wachiraya-FTIR tensor27.PDF
11
M5910014 นางสาววชิรญาณ์ รัตนวงษา เครื่อง UV-VIS (Agilent / Cary300)
31/05/61 Wachiraya-Uv-Vis.PDF
12
M5910014 นางสาววชิรญาณ์ รัตนวงษา เครื่อง WD-XRF (Panalytical/Axios-Max)
31/05/61 Wachiraya-WDXRF.PDF
13
D5730056 กรุง วิลาชัย เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมแบบเสมือนจริง (Roche/Light cycler480)
31/08/61 Krung_RT-PCR.pdf
14
D5940059 ณัฐวดี บัวติ๊บ เครื่องวัดขนาดอนุภาคด้วยเลเซอร์ Horiba Model LA-950V2
1/06/2561 Nattawadee_Paticel Zise.pdf
15
D5610464 นางสาวมนัสชนก กองดิน เครื่อง HPLC (Agilent/1290)
11/11/2561 manusschanok-UHPLC.PDF
16
D5610464 นางสาวมนัสชนก กองดิน เครื่อง LC-MS(Agilent / 6490)
11/11/2561 Mantchanok-LC-MS-QQQ.PDF
17
M5930067 วิชชุตา ขอสินกลาง เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมแบบเสมือนจริง (Roche/Light cycler480)
30/07/61 Witchuta _Real time PCR.pdf
18
D5830046 Ngo Thi Minh Suong เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมแบบเสมือนจริง (Roche/Light cycler480)
5/07/61 Ngothi_Real time PCR.pdf
19
D5940059 ณัฐวดี บัวติ๊บ กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด JEOL Model JSM- 6010LV
1/06/2561 Nattavadee01.pdf
20
159011 อ.ดร.กัญญารัตน์ ถึงอินทร์ ชุดถ่ายภาพเจล (Gel Documentation)
9/12/61 Kanyarat_Gel Doc.pdf


Copyright © ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

@ พัฒนาโดย นายสุรจิต ภูมิคง ฝ่ายสนับสนุนโครงการวิจัยและประสานงานบัณฑิตศึกษา โทร. 3214