ค้นหาข้อมูลสิทธิ์การใช้เครื่องมือ


ระบุรหัสนักศึกษา หรือ รหัสพนักงาน เพื่อค้นหาข้อมูล :


ลำดับที่
รหัสนักศึกษา/
รหัสพนักงาน
ชื่อ-สกุล
เครื่องมือ
วันสิ้นสุด
เอกสารใบรับรอง
1
D5910038 นายไชอนันต์ พันธ์ุศักดานนท์ เครื่อง FT-IR microscope(Bruker /Tensor27-Hyperion )
30/11/2560 chaianan-FTIR tensor27.PDF
2
M5770069 นางสาวสมฤดี สกุลรัตน์ เครื่อง FT-Raman(Bruker / Vertex70+RamII)
30/04/2561 somrudee-FTIR Raman.PDF
3
M5770069 นางสาวสมฤดี สกุลรัตน์ เครื่อง FT-IR microscope(Bruker /Tensor27-Hyperion )
30/04/2561 somrudee-FTIR tensor27.PDF
4
BENJAPORN นางสาวเบญจพร ยศบุรุษ เครื่อง XRD (Bruker/D8 advance)
24/5/2563 benjaporn-xrd 8.PDF
5
D5830176 Tran Hong Dinh เครื่องย่อยด้วย Microwave (Antonpaar)
13/11/2561 Dinh-microwave 3000.PDF
6
PENJAPORN นางสาวเบญจพร ยศบุรุษ เครื่อง XRD (Bruker/D2 Phase)
24/5/2563 benjaporn-xrd 2.PDF
7
D5730087 นางสาววรนุช ภักดีเดชาเกียรติ เครื่อง XRD (Bruker/D2 Phase)
29/12/2560 woranut-xrd 2.PDF
8
D5610105 นางสาวอรอุมา กาฬหว้า เครื่อง XRD (Bruker/D2 Phase)
11/02/2561 aronauma-xrd 2.PDF
9
M5830183 นายวิทวัส ลายประดิษฐกร เครื่อง XRD (Bruker/D2 Phase)
29/12/2560 Wittawat-xrd 2.PDF
10
5810291 ขวัญตา ศิวะวงศ์เกษม เครื่องวิเคราะห์พื้นผิวและความพรุน Bell Model Bell Sorp mini ΙΙ (BET)
21/03/2561 Kwanta BET_2.pdf
11
M5810291 ขวัญตา ศิวะวงศ์เกษม เครื่องวิเคราะห์พื้นผิวและความพรุน Bell Model Bell Sorp mini ΙΙ (BET)
21/03/2561 Kwanta BET_2.pdf
12
D5610105 อรอุมา กาฬหว้า เครื่องวิเคราะห์พื้นผิวและความพรุน Bell Model Bell Sorp mini ΙΙ (BET)
13/02/2561 Aorn-uma_BET.pdf
13
D5740062 ศักยะ สมบัติไพรวัน เครื่องวิเคราะห์พื้นผิวและความพรุน Bell Model Bell Sorp mini ΙΙ (BET)
13/11/2562 Sakkaya_BET.pdf
14
RA เบญจพร ยศบุรุษ เครื่องวิเคราะห์พื้นผิวและความพรุน Bell Model Bell Sorp mini ΙΙ (BET)
24/05/2561 Benjaporn_BET.pdf
15
RA เบญจพร ยศบุรุษ เครื่องวิเคราะห์พื้นผิวและความพรุน Bell Model Bell Sorp mini ΙΙ (BET)
24/05/2561 Benjaporn_BET.pdf
16
PIYANAT นายปิยณัฐ หมี่กระโทก เครื่อง ITC (peaq)
10/11/2561 piyanat-ITC.PDF
17
D5740062 นายศักยะ สมบัติไพรวัน เครื่องย่อยด้วย Microwave (Antonpaar)
13/11/2562 Sakkaya-microwave 3000.PDF
18
D5730087 นางสาววรนุช ภักดีเดชาเกียรติ เครื่อง FT-IR microscope(Bruker /Tensor27-Hyperion )
29/12/2560 Woranut-FTIR.PDF
19
D5830176 Tran Hong Dinh เครื่อง Amino acid (Biochrom /Biochrom30+)
13/11/2561 Dinh-Amino acid.PDF
20
D5910038 นายไชยอนันต์ พันธ์ุศักดานนท์ เครื่อง XRD (Bruker/D8 advance)
30/11/2560 chaianan-xrd 8.PDF


Copyright © ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

@ พัฒนาโดย นายสุรจิต ภูมิคง ฝ่ายสนับสนุนโครงการวิจัยและประสานงานบัณฑิตศึกษา โทร. 3214