ค้นหาข้อมูลสิทธิ์การใช้เครื่องมือ


ระบุรหัสนักศึกษา หรือ รหัสพนักงาน เพื่อค้นหาข้อมูล :


ลำดับที่
รหัสนักศึกษา/
รหัสพนักงาน
ชื่อ-สกุล
เครื่องมือ
วันสิ้นสุด
เอกสารใบรับรอง
1
M6070021 นายปรีชา พันธ์มูล เครื่อง GC ( Agilent/7890A)
31/12/2561 Preeecha-GC 7890gas.pdf
(วันที่ 2018-10-19 09:02:52)
2
D5830121 Xiasg ang Zhomg เครื่องทำแห้งแบบเยือกแข็ง Freeze dry (Christ/Gamma2-16)
31/05/62 Xiasg ang Zhamg_Freeze dryer.pdf
(วันที่ 2018-10-18 10:33:50)
3
M5940134 นายอนุพงศ์ บุญมี เครื่อง XRD (Bruker/D2 Phase)
01/08/2562 Anupong-XRD D2.pdf
(วันที่ 2018-10-17 10:04:54)
4
M5940134 นายอนุพงศ์ บุญมี เครื่อง ED-XRF (Horiba/XGT5200)
01/08/2562 Anupong-EDXRF.pdf
(วันที่ 2018-10-17 10:04:07)
5
M5940134 อนุพงศื บุญมี เครื่องวัดขนาดอนุภาคขนาดนาโน Malvern Model Zetasizer- ZS
1/08/2562 Anupong_Paticle zise.pdf
(วันที่ 2018-10-17 09:55:32)
6
D5910014 นางสาวอิสราภรณ์ รักงาม เครื่อง FT-Raman(Bruker / Vertex70+RamII)
14/10/2561 Issaraporn-FT Raman.pdf
(วันที่ 2018-10-12 14:04:05)
7
M5910014 นางสาววชิรญาณ์ รัตนวงษา เครื่อง FT-Raman(Bruker / Vertex70+RamII)
30/11/2562 Wachiraya-FT Raman.pdf
(วันที่ 2018-10-12 14:03:09)
8
M5940134 นายอนุพงศ์ บุญมี เครื่อง FT-IR microscope(Bruker /Tensor27-Hyperion )
01/08/2562 Anupong-FTIR tensor27.pdf
(วันที่ 2018-10-11 14:46:45)
9
M6040628 นางสาวอภิญญา พงศ์อัมพรนารา เครื่อง GC-MS (Varian/CP-3800)
15/12/2561 Apinya-GC varian.pdf
(วันที่ 2018-10-11 14:45:58)
10
M5930333 พงศธร ภูมิศุทธิ์ เครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอย Spray dry (Buchi/B-290)
28/05/2562 Pongsatron_Spray dryer.pdf
(วันที่ 2018-10-11 09:12:49)
11
M5930296 ธนิษฐา โมราวงษ์ เครื่องวัดขนาดอนุภาคขนาดนาโน Malvern Model Zetasizer- ZS
20/07/2564 Tanitta_Zetasizer_ZS.pdf
(วันที่ 2018-10-11 09:10:51)
12
D5640461 ธำรงศักดิ์ วิชชานันทกุล กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด JEOL Model JSM- 6010LV
24/02/2563 Tumrongsak.pdf
(วันที่ 2018-10-09 14:27:38)
13
M5941964 นางสาวพรพิมล มูลแก้ว เครื่อง FT-IR microscope(Bruker /Tensor27-Hyperion )
16/07/2562 Pornpimol-FTIR tensor27.pdf
(วันที่ 2018-10-09 14:25:47)
14
M5910014 นางสาววชิรญาณ์ รัตนวงษา เครื่อง WD-XRF (Panalytical/Axios-Max)
28/02/2562 wachiraya - WDXRF.pdf
(วันที่ 2018-10-04 14:40:16)
15
M6040239 นายพงษกร ต่อแสงธรรม เครื่อง XRD (Bruker/D2 Phase)
01/11/2561 Phongsakorn-XRD D2.pdf
(วันที่ 2018-10-04 14:38:34)
16
THITIMA นางสาวฐิติมา ผิวกลาง เครื่อง NMR ( Bruker 500 MHz)
15/05/2563 Thitima-NMR.pdf
(วันที่ 2018-10-02 13:49:58)
17
D6010034 นางสาวสุดารัตน์ สมบัติศรี เครื่อง XRD (Bruker/D8 advance)
03/01/2562 Sudarat-XRD D8.pdf
(วันที่ 2018-10-01 14:35:39)
18
THITIMA นางสาวฐิติมา ผิวกลาง เครื่อง UV-VIS (Agilent / Cary300)
15/05/2563 Thitima - UV VIS cary 300.pdf
(วันที่ 2018-10-01 14:34:42)
19
M6040642 นางสาวธันย์ชนก พรดอน เครื่อง XRD (Bruker/D8 advance)
30/10/2561 Thunchanok-XRD D8.pdf
(วันที่ 2018-10-01 14:33:24)
20
D5840588 ประภาพร ศิลาวงศ์ กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด JEOL Model JSM- 6010LV
31/12/2562 Prapaporn.pdf
(วันที่ 2018-10-01 09:49:13)


Copyright © ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

@ พัฒนาโดย นายสุรจิต ภูมิคง ฝ่ายสนับสนุนโครงการวิจัยและประสานงานบัณฑิตศึกษา โทร. 3214