ค้นหาข้อมูลสิทธิ์การใช้เครื่องมือ


ระบุรหัสนักศึกษา หรือ รหัสพนักงาน เพื่อค้นหาข้อมูล :


ลำดับที่
รหัสนักศึกษา/
รหัสพนักงาน
ชื่อ-สกุล
เครื่องมือ
วันสิ้นสุด
เอกสารใบรับรอง
1
M6200558 ธัญญาพร วันเพ็ญ กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด JEOL Model JSM- 6010LV
24/09/2564 Thanyapon63.pdf
(วันที่ 2020-09-24 13:30:45)
2
M6200268 สิริวลี สิริวิบูลย์ กล้องจุลทรรศน์แบบคอนโฟคอล Nikon Model Ti-E
11/07/2566 Siriwalee63.pdf
(วันที่ 2020-09-22 11:31:09)
3
M6200022 Nguyen Cao Cuong เครื่อง IC ( Dionex / ICS 3000)
03/08/2565 Cao Nguyen-IC 3000.pdf
(วันที่ 2020-09-21 16:01:49)
4
PREECHA นายปรีชา พันธ์มูล เครื่อง IC ( Thermo-Dionex / ICS 5000)
01/07/2565 Preecha-IC 5000.pdf
(วันที่ 2020-09-21 16:00:43)
5
D6200299 นางสาวนัชชา วงศ์นาวี เครื่อง ICP-OES(Perkin elmer/Optima8000)
6/11/2563 Natcha-ICP-OES.pdf
(วันที่ 2020-09-21 15:59:58)
6
M6111489 Le Thi Thry Trinh เครื่อง GC ( Agilent/7890A)
11/09/2564 Trinh Le-GC 7890 fattly acid.pdf
(วันที่ 2020-09-21 15:59:02)
7
D5840571 นางสาวภารตี สุขธรณ์ เครื่อง GC-MS (Varian/CP-3800)
3/07/2567 Paratee-GC Varian3800.pdf
(วันที่ 2020-09-21 15:57:52)
8
D5910250 นายปิยพร ทางดี เครื่อง XRD (Bruker/D8 advance)
31/10/2563 Piyaporn-XRD-D8.pdf
(วันที่ 2020-09-21 15:56:35)
9
D6110154 นายเอกชัย จงเสรีเจริญ เครื่อง XRD (Bruker/D8 advance)
31/07/2564 Ekachai-XRD-D8.pdf
(วันที่ 2020-09-21 15:55:52)
10
M6200053 Beevang Nyiavuevang เครื่อง FT-IR microscope(Bruker /Tensor27-Hyperion )
18/11/2563 Beevang-FTIT tensor27.pdf
(วันที่ 2020-09-17 11:02:07)
11
D6110284 นายธนพล จันดาเขียว เครื่อง HPLC (Agilent/ 1260)
20/10/2563 Thanaphon-HPLC1260 FLD.pdf
(วันที่ 2020-09-17 11:01:11)
12
D562137 Dhanuajaya Munthala เครื่อง XRD (Bruker/D8 advance)
21/09/2564 Dhanunjaya-XRD-D8.pdf
(วันที่ 2020-09-17 10:59:59)
13
M6110970 นายปองพล ธีระชวาลวงศ์ เครื่อง XRD (Bruker/D2 Phase)
01/02/2564 Pongpon-XRD-D2.pdf
(วันที่ 2020-09-17 10:55:54)
14
M6110970 นายปองพล ธีระชวาลวงศ์ เครื่อง FT-IR microscope(Bruker /Tensor27-Hyperion )
01/02/2564 Pongpon-FTIR tensor27.pdf
(วันที่ 2020-09-17 10:55:22)
15
M6110970 นายปองพล ธีระชวาลวงศ์ เครื่อง CHNS (LECO/CHN628)
01/02/2564 Pongpon-CHNSO.pdf
(วันที่ 2020-09-17 10:54:00)
16
D5740321 อโณทัย สุวรรณิโรจน์ กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด JEOL Model JSM- 6010LV
30/05/2565 Anothai63.pdf
(วันที่ 2020-09-16 15:33:50)
17
D6010077 นางสาวปาล์มริน แดนศิริมา เครื่อง XRD (Bruker/D2 Phase)
13/10/2563 Plmarin-XRD-D2.pdf
(วันที่ 2020-09-14 09:48:35)
18
EAKASIT นายเอกสิทธิ์ แก่นกลาง เครื่อง CHNS (LECO/CHN628)
30/09/2563 Eakasit-CHNS.pdf
(วันที่ 2020-09-14 09:32:03)
19
CHAYANAN ชญาณ์นันท์ ปิตัง เครื่องตัดตัวอย่างบางพิเศษ RMC Ultramicrotome Model MTX75500
22/05/2564 Chayanan63.pdf
(วันที่ 2020-09-11 10:05:10)
20
D6010027 นางสาวปาล์มริน แดนศิริมา เครื่อง FT-IR microscope(Bruker /Tensor27-Hyperion )
13/10/2563 Plmarin-FTIR tensor27.pdf
(วันที่ 2020-09-10 11:23:55)


Copyright © ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

@ พัฒนาโดย นายสุรจิต ภูมิคง ฝ่ายสนับสนุนโครงการวิจัยและประสานงานบัณฑิตศึกษา โทร. 3214