ค้นหาข้อมูลสิทธิ์การใช้เครื่องมือ


ระบุรหัสนักศึกษา หรือ รหัสพนักงาน เพื่อค้นหาข้อมูล :


ลำดับที่
รหัสนักศึกษา/
รหัสพนักงาน
ชื่อ-สกุล
เครื่องมือ
วันสิ้นสุด
เอกสารใบรับรอง
1
D6110031 นางสาวพิมพ์รภัส ธวัชกุลธนดิลก เครื่อง FT-IR microscope(Bruker /Tensor27-Hyperion )
29/09/2563 Pimrapus-FTIR tensor27.pdf
(วันที่ 2020-07-03 15:24:15)
2
D6110031 นางสาวพิมพ์รภัส ธวัชกุลธนดิลก เครื่อง UV-VIS (Agilent / Cary300)
29/09/2563 Pimrapus-UV-VIS.pdf
(วันที่ 2020-07-03 15:23:46)
3
137017 ผศ.ดร.อุทัย มีคำ เครื่อง FT-IR microscope(Bruker /Tensor27-Hyperion )
30/06/2564 Uthai-FTIR-tensor27.pdf
(วันที่ 2020-07-03 15:21:49)
4
NATPHICHON นายนัฐพิชน บุตรี เครื่อง FT-IR microscope(Bruker /Tensor27-Hyperion )
11/11/2563 Natphichon-FTIR-tensor27.pdf
(วันที่ 2020-07-03 15:20:01)
5
CHATCHAWAN นายชัชวาลย์ โคตรเสนา ICP-MS 7700
31/12/2563 chatchawan-ICP-MS 7700.pdf
(วันที่ 2020-07-03 15:13:34)
6
AUTHAI อุทัย มีคำ กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด JEOL Model JSM- 6010LV
30/06/2564 Authai63.pdf
(วันที่ 2020-07-02 14:24:01)
7
D5830220 ภิรมณ์ยา ชนะจน เครื่องอ่านปฏิกิริยา ELISA (Biotek/EPOCH)
22/06/2564 Phiromya_ELISA.pdf
(วันที่ 2020-07-01 10:00:22)
8
D5840441 อรณิช ทองศรี กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด JEOL Model JSM- 6010LV
03/03/2565 Oranih63.pdf
(วันที่ 2020-06-30 13:25:10)
9
M5810116 นายพีรวัฒน์ เลาะหะนะ เครื่อง XRD (Bruker/D2 Phase)
04/12/2564 Peerawat-XRD D2.pdf
(วันที่ 2020-06-30 08:58:03)
10
M6201142 นางสาวอรวรรยา ติยเวศย์ เครื่อง CHNS (LECO/CHN628)
01/02/2564 Aurawanya-CHNS-O.pdf
(วันที่ 2020-06-26 15:59:49)
11
M6201203 นายศุภกร อนุชิตสกล เครื่อง CHNS (LECO/CHN628)
15/03/2564 Suphakorn-CHNS-O.pdf
(วันที่ 2020-06-26 15:59:15)
12
M5710010 นางสาวจงสุทธามณี สิทธิเวช เครื่อง XRD (Bruker/D2 Phase)
12/08/63 Chongsutthamani-XRD-D2.pdf
(วันที่ 2020-06-26 15:58:28)
13
M6111533 กรวิภา มากบุญ กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด JEOL Model JSM- 6010LV
01/07/2564 konvipa63.pdf
(วันที่ 2020-06-26 15:05:21)
14
M5710010 นางสาวจงสุทธามณี สิทธิเวช เครื่อง FT-IR microscope(Bruker /Tensor27-Hyperion )
12/08/2563 Chongsutthamani-FTIR.pdf
(วันที่ 2020-06-23 16:20:47)
15
M5810116 นายพีรวัฒน์ เลาะหะนะ เครื่อง XRD (Bruker/D8 advance)
04/12/2564 Peerawat-XRD-D8.pdf
(วันที่ 2020-06-23 09:30:46)
16
D5840588 ว่าที่ ร.ต.หญิง ประภาพร ศิลาวงศ์ เครื่อง XRD (Bruker/D8 advance)
03/11/2563 praphaphon-XRD-D8.pdf
(วันที่ 2020-06-23 09:30:10)
17
M5710010 จงสุทธามณี สิทธิเวช เครื่องวิเคราะห์พลังงานและปริมาณ NETZSCH Model STA 449F3
12/08/2563 Jongsuttamanee_STA-MS.pdf
(วันที่ 2020-06-22 13:31:33)
18
000000 สุนันทา ชูมี เครื่องอ่านปฏิกิริยา ELISA (Biotek/EPOCH)
17/07/2563 Sunanta_ELISA.pdf
(วันที่ 2020-06-22 13:27:01)
19
M6040123 รสรินทร์ ดีขุนทด กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด JEOL Model JSM- 6010LV
20/11/2564 Rossarin63.pdf
(วันที่ 2020-06-22 10:38:07)
20
NARUWAN นฤวรรณ เสาวคนธ์ กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด JEOL Model JSM- 6010LV
17/06/2564 Naruwan63.pdf
(วันที่ 2020-06-19 13:29:19)


Copyright © ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

@ พัฒนาโดย นายสุรจิต ภูมิคง ฝ่ายสนับสนุนโครงการวิจัยและประสานงานบัณฑิตศึกษา โทร. 3214