ค้นหาข้อมูลสิทธิ์การใช้เครื่องมือ


ระบุรหัสนักศึกษา หรือ รหัสพนักงาน เพื่อค้นหาข้อมูล :


ลำดับที่
รหัสนักศึกษา/
รหัสพนักงาน
ชื่อ-สกุล
เครื่องมือ
วันสิ้นสุด
เอกสารใบรับรอง
1
D6200794 นายศุภณัฐ เลาหวิโรจน์ เครื่อง FT-IR microscope(Bruker /Tensor27-Hyperion )
10/05/2564 Supanut-FTIR.pdf
(วันที่ 2021-02-19 14:13:18)
2
CHAKRIT นายชาคริต ยุกตานนท์ เครื่อง IC ( Thermo-Dionex / ICS 5000)
01/07/2565 Chakrit-ICS 5000.pdf
(วันที่ 2021-02-19 14:12:30)
3
D6110048 นางสาวภควรรณ เสรีรัตนาคร เครื่อง XRD (Bruker/D8 advance)
11/04/2564 Pakawan-XRD D8.pdf
(วันที่ 2021-02-19 14:11:30)
4
D6110048 นางสาวภควรรณ เสรีรัตนาคร เครื่อง UV-VIS (Agilent / Cary300)
11/04/2564 Pakawan-UV VIS.pdf
(วันที่ 2021-02-19 14:10:55)
5
D6200794 นายศุภณัฐ เลาหวิโรจน์ เครื่อง XRD (Bruker/D8 advance)
10/05/2564 Supanut-XRD D8.pdf
(วันที่ 2021-02-19 14:10:19)
6
D6200794 นายศุภณัฐ เลาหวิโรจน์ เครื่อง UV-VIS (Agilent / Cary300)
10/05/2564 Supanut-UV VIS.pdf
(วันที่ 2021-02-19 14:09:39)
7
561206 อารีรัตน์ เจียมประเสริฐบุญ เครื่องวิเคราะห์พื้นผิวและความพรุน Bell Model Bell Sorp mini ΙΙ (BET)
30/06/2564 Arirat_BET Bel sorp mini ll.pdf
(วันที่ 2021-02-18 15:48:00)
8
561206 อารีรัตน์ เจียมประเสริฐบุญ เครื่องวิเคราะห์พื้นผิวและความพรุน Bell Model Bell Sorp mini ΙΙ (BET)
30/06/2564 Arirat_BET Bel sorp mini ll.pdf
(วันที่ 2021-02-18 15:47:23)
9
D6200794 ศุภณัฐ เลาหวิโรจน์ กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด JEOL Model JSM- 6010LV
10/05/2564 Supanat64.1.pdf
(วันที่ 2021-02-17 13:29:42)
10
APINYA นางสาวอภิญญา กาดขุนทด เครื่อง FT-IR microscope(Bruker /Tensor27-Hyperion )
01/07/2565 Apinya-FTIR.pdf
(วันที่ 2021-02-15 14:14:02)
11
CHAKRIT นางสาวชาคริต ยุกตานนท์ เครื่อง FT-IR microscope(Bruker /Tensor27-Hyperion )
01/07/2565 Chakrit-FTIR tensor27.pdf
(วันที่ 2021-02-15 14:13:14)
12
D6110048 นางสาวภควรรณ เสรีรัตนาคร เครื่อง FT-IR microscope(Bruker /Tensor27-Hyperion )
11/04/2564 Pakawan-FTIR-tensor27.pdf
(วันที่ 2021-02-15 14:12:24)
13
000000 สุรางคนางค์ ชูมี เครื่องอ่านปฏิกิริยา ELISA (Biotek/EPOCH)
01/10/2565 Surangkanang_BMG Spectrostar.pdf
(วันที่ 2021-02-11 14:50:40)
14
D5840571 นางสาวภารตี สุขธรณ์ เครื่อง ED-XRF (Horiba/XGT5200)
04/02/2566 Paratee-EDXRF.pdf
(วันที่ 2021-02-11 13:40:56)
15
D6200497 สิริจรรยา ธงชัยไตรวัฒน์ เครื่องวิเคราะห์ค่าพลังงานความร้อน IKA Model C PKG
12/02/2564 Sirijanya_Bomb.pdf
(วันที่ 2021-02-09 14:31:10)
16
561206 นางสาวอารีรัตน์ เจียมประเสริฐบุญ เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อประมวลผลข้อมูล
30/06/2564 Arreerat-TOPAS.pdf
(วันที่ 2021-02-08 16:13:31)
17
M6200398 นางสาวกัณฑ์กวี ศาสน์สันติธรรม เครื่อง HPLC (Agilent/ 1260)
22/04/2564 Kankawi-HPLC 1260RI.pdf
(วันที่ 2021-02-08 16:12:53)
18
564116 นางสาววาสนา วงค์งาม เครื่อง Amino acid (Biochrom /Biochrom30+)
31/07/2564 Wasana-Amino acid.pdf
(วันที่ 2021-02-08 16:12:05)
19
M6201586 เกียรติยา จันทร์ผ่อง เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมแบบเสมือนจริง (Roche/Light cycler480)
01/05/2565 Kiattiya_RT PCR.pdf
(วันที่ 2021-02-05 13:15:51)
20
M6111366 พนิดา ไชยปัดถา เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมแบบเสมือนจริง (Roche/Light cycler480)
28/02/2565 Panida_RT PCR.pdf
(วันที่ 2021-02-05 13:14:22)


Copyright © ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

@ พัฒนาโดย นายสุรจิต ภูมิคง ฝ่ายสนับสนุนโครงการวิจัยและประสานงานบัณฑิตศึกษา โทร. 3214