ค้นหาข้อมูลสิทธิ์การใช้เครื่องมือ


ระบุรหัสนักศึกษา หรือ รหัสพนักงาน เพื่อค้นหาข้อมูล :


ลำดับที่
รหัสนักศึกษา/
รหัสพนักงาน
ชื่อ-สกุล
เครื่องมือ
วันสิ้นสุด
เอกสารใบรับรอง
1
E63112 นางสาวปุณณ์ณิษา กมลรัมย์บวร เครื่อง LC-MS(Agilent / 6490)
30/04/2568
2
THAISAPORN นางสาวทักษพร อายุวัฒน์ เครื่อง LC-MS(Agilent / 6490)
30/04/2568
3
D6040253 สุนิษา สิงหวรรณุรัตน์ เครื่องหาพื้นผิวและความพรุนของขนาดอนุภาค
25/07/2567
4
D6200794 ศุภณัฐ เลาหวิโรจน์ เครื่องวัดขนาดอนุภาคด้วยเลเซอร์ Horiba Model LA-950V2
04/08/2569
5
M6300500 นายนันทวัฒน์ ธนพงศ์ไพสิฐ เครื่อง FT-IR microscope(Bruker /Tensor27-Hyperion )
31/11/2566
6
M6400989 นายกาญจน์ กาญจนพฤติพงศ์ เครื่อง FT-IR microscope(Bruker /Tensor27-Hyperion )
1/03/2567
7
KEAVALIN นางสาวเกวลิน จิตรโคกกรวด เครื่อง FT-IR microscope(Bruker /Tensor27-Hyperion )
16/07/2568
8
M6500702 นางสาวนาเดีย นาถปุตรี เครื่อง XRD (Bruker/D8 advance)
15/09/2567
9
D6500276 นางสาวรติมา จันธิมา เครื่อง XRD (Bruker/D2 Phase)
2/08/2568
10
566246 นางสาววิกาณดา วงษ์สมบัติ เครื่อง CHNS (LECO/CHN628)
2/04/2567
11
566161 นางสาวประไพพร พรสุขสว่าง เครื่อง FT-IR microscope(Bruker /Tensor27-Hyperion )
1/08/2567
12
D6200299 นางสาวนัชชา วงศ์นารี เครื่องย่อยด้วย Microwave (Ethos one)
1/08/2568
13
000000 ฐาณิญา เอมจรรยากุล เครื่องวัดขนาดอนุภาคด้วยเลเซอร์ Horiba Model LA-950V2
30/05/2568
14
D6500276 รติมา จันธิมา เครื่องวัดขนาดอนุภาคขนาดนาโน Malvern Model Zetasizer- ZS
03/08/2568
15
D6400026 สุดารัตน์ กำมะณี เครื่องวัดขนาดอนุภาคด้วยเลเซอร์ Horiba Model LA-950V2
14/01/2567
16
D6500276 นางสาวรติมา จันธิมา เครื่อง XRD (Bruker/D8 advance)
2/10/2568
17
M6500764 นางสาวชลิดา อุปัญญ์ เครื่อง UV-VIS (Agilent / Cary300)
8/10/2566
18
D6400033 นางสาวสุนิษา สุขสุทธิ์ เครื่อง HPLC (Agilent/ 1260)
15/10/2566
19
PREECHA นายปรีชา พันธ์มูล เครื่อง ICP-OES(Perkin elmer/Optima8000)
31/12/2566
20
WACHIRABHO นางสาววชิราภรณ์ พงศ์พุฒิพัชร เครื่อง FT-IR microscope(Bruker /Tensor27-Hyperion )
29/08/2567


Copyright © ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

@ พัฒนาโดย นายสุรจิต ภูมิคง ฝ่ายสนับสนุนโครงการวิจัยและประสานงานบัณฑิตศึกษา โทร. 3214