ค้นหาข้อมูลสิทธิ์การใช้เครื่องมือ


ระบุรหัสนักศึกษา หรือ รหัสพนักงาน เพื่อค้นหาข้อมูล :


ลำดับที่
รหัสนักศึกษา/
รหัสพนักงาน
ชื่อ-สกุล
เครื่องมือ
วันสิ้นสุด
เอกสารใบรับรอง
1
M5710041 นายอนุรักษ์ แวหะยี เครื่อง FT-IR microscope(Bruker /Tensor27-Hyperion )
22/10/2563 Anurak-FTIR tensor27.pdf
(วันที่ 2019-03-25 14:04:18)
2
160010 อ.ดร.วีณา รองจะโปะ เครื่อง XRD (Bruker/D8 advance)
31/07/2563 Wina-XRD D8.pdf
(วันที่ 2019-03-25 14:03:41)
3
D5930098 Rayudika Apmmilia Patinora เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมแบบเสมือนจริง (Roche/Light cycler480)
08/10/2563 Rayudika_Realtime PCR NO.1.pdf
(วันที่ 2019-03-22 11:28:55)
4
M6070021 นายปรีชา พันธ์มูล เครื่อง ICP-MS (Agilent/7500CE)
31/03/2563 Preecha-ICP MS 7500.pdf
(วันที่ 2019-03-21 13:28:14)
5
D5830176 Dinh Tran เครื่องทำแห้งแบบเยือกแข็ง Freeze dry (Christ/Gamma2-16)
31/01/2563 Dinh Tran_Freeze dry.pdf
(วันที่ 2019-03-21 09:54:18)
6
M5910403 นายอาวดล เขจรรักษ์ เครื่อง XRD (Bruker/D8 advance)
05/06/2562 Awadol-XRD D8.pdf
(วันที่ 2019-03-20 14:22:38)
7
D5810017 นางสาวศิริพร โกษาวัฒนกุล เครื่อง GC ( Agilent/7890A)
01/12/2562 Siriporn - GC 7890 fattly acid.pdf
(วันที่ 2019-03-15 14:37:49)
8
M5941957 ศิริพร สอนสมบูรณ์สุข เครื่องวัดขนาดอนุภาคด้วยเลเซอร์ Horiba Model LA-950V2
11/03/63 Siripron_Laser Particle size.pdf
(วันที่ 2019-03-15 14:12:58)
9
M6041458 นางสาวพัชรีพร โสระสิงห์ เครื่อง FT-IR microscope(Bruker /Tensor27-Hyperion )
16/10/2562 Pachareeporn-FTIR tensor27.pdf
(วันที่ 2019-03-13 11:10:47)
10
M5930289 นายกฤษณพงศ์ แก้วบังเกิด เครื่อง FT-IR microscope(Bruker /Tensor27-Hyperion )
15/03/2563 kitsanapong-FTIR tensor27.pdf
(วันที่ 2019-03-13 11:09:22)
11
M6040710 นางสาวบังอร อินทร์สูงเนิน เครื่อง FT-IR microscope(Bruker /Tensor27-Hyperion )
30/10/2562 Bang-orn-FTIR tensor27.pdf
(วันที่ 2019-03-13 11:08:06)
12
M6040642 นางสาวธันย์ชนก พรดอน เครื่อง XRD (Bruker/D8 advance)
24/05/2562 Thunchanok-XRD D8.pdf
(วันที่ 2019-03-13 11:07:08)
13
M6040505 ยงศธร โคตรบุตร เครื่องวิเคราะห์ค่าพลังงานความร้อน IKA Model C PKG
6/3/2563 Yungsatron_Bomp.pdf
(วันที่ 2019-03-07 11:05:50)
14
M6040642 ธันย์ชนก พรดอน กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด JEOL Model JSM- 6010LV
24/06/2562 Tanchanok.pdf
(วันที่ 2019-03-07 09:40:36)
15
D5830145 ํYufang Guan กล้องจุลทรรศน์แบบคอนโฟคอล Nikon Model Ti-E
1/11/2563 Yufang1.pdf
(วันที่ 2019-03-04 15:50:53)
16
D5910199 นางสาวอารียา มูลตั้ง เครื่อง XRD (Bruker/D8 advance)
03/05/2562 Areeya - XRD D8.pdf
(วันที่ 2019-03-04 10:13:39)
17
D5710287 นางสาวสุพรรษา มุสิกะเจริญ เครื่อง GC ( Agilent/7890A)
09/07/2562 Supansa-GC 7890gas.pdf
(วันที่ 2019-02-27 15:39:05)
18
M5940059 นางสาวกมลชนก เมฆหมอก เครื่อง FT-IR microscope(Bruker /Tensor27-Hyperion )
03/11/2563 Kamonchanok-FTIR tensor27.pdf
(วันที่ 2019-02-26 08:42:01)
19
D5910052 นางสาวโสภิดา เที่ยงวิริยะ เครื่อง XRD (Bruker/D2 Phase)
12/05/2562 Sophida-XRD D2.pdf
(วันที่ 2019-02-22 13:17:16)
20
M5910038 นางสาวณัฐาพร ทวีลาภ เครื่อง XRD (Bruker/D2 Phase)
12/05/2562 Natthaporn-XRd D2.pdf
(วันที่ 2019-02-22 13:15:58)


Copyright © ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

@ พัฒนาโดย นายสุรจิต ภูมิคง ฝ่ายสนับสนุนโครงการวิจัยและประสานงานบัณฑิตศึกษา โทร. 3214