ค้นหาข้อมูลสิทธิ์การใช้เครื่องมือ


ระบุรหัสนักศึกษา หรือ รหัสพนักงาน เพื่อค้นหาข้อมูล :


ลำดับที่
รหัสนักศึกษา/
รหัสพนักงาน
ชื่อ-สกุล
เครื่องมือ
วันสิ้นสุด
เอกสารใบรับรอง
1
POONNISA นางสาวปุณณ์ณิษา กมลรัมย์บวร เครื่อง ICP-MS (Agilent/7500CE)
01/10/2564 Poonnisa-ICP MS 7500.pdf
(วันที่ 2020-01-28 14:29:24)
2
M6111496 นายเปี่ยมศักดิ์ เหล่าเคน เครื่อง AAS เทคนิค Flame (Perkin elmer/900F)
31/12/2564 Piamsak-AAS 900F.pdf
(วันที่ 2020-01-27 10:49:39)
3
D5940165 นางสาวสุจิตรา ดวงศรี เครื่อง XRD (Bruker/D2 Phase)
30/04/2563 Sujitra-XRD D2.pdf
(วันที่ 2020-01-27 10:47:28)
4
M6010201 นางสาวอัจฉรา ชินกร เครื่อง ED-XRF (Horiba/XGT5200)
06/04/2563 Atchara-EDXRF.pdf
(วันที่ 2020-01-27 10:46:51)
5
M6040109 ปรียาภรณ์ อินทร์จอหอ เครื่องวิเคราะห์เถ้าและความชื้น (Leco/TGA701)
31/12/2563 preyaporn_TGA.pdf
(วันที่ 2020-01-27 10:33:34)
6
D6110314 ประภัสสร บริสุทธิ์ เครื่องหาพื้นผิวและความพรุนของขนาดอนุภาค
06/04/2563 Papassron_BET ASAP2020.pdf
(วันที่ 2020-01-27 09:30:29)
7
M6010102 นายพุฒิเมธ ทองตัน เครื่อง XRD (Bruker/D2 Phase)
10/03/2563 Puttimate-XRD-D2.pdf
(วันที่ 2020-01-22 17:22:46)
8
D6110284 นายธนพล จันดาเขียว เครื่อง XRD (Bruker/D2 Phase)
15/04/2563 Thanapon-XRD-D2.pdf
(วันที่ 2020-01-22 17:22:06)
9
M6200558 นางสาวธัญญาพร วันเพ็ญ เครื่อง XRD (Bruker/D2 Phase)
11/02/2563 Thanyapon-XRD-D2.pdf
(วันที่ 2020-01-22 17:21:27)
10
D6110284 นายธนพล จันดาเขียว เครื่อง ED-XRF (Horiba/XGT5200)
15/04/2563 Thanapon-EDXRF.pdf
(วันที่ 2020-01-22 17:20:43)
11
M6201135 นัทนนท์ ตรีรัตนกุลพร เครื่องหาพื้นผิวและความพรุนของขนาดอนุภาค
01/05/2563 Nattanon_BET PLUS 2020.pdf
(วันที่ 2020-01-22 11:56:17)
12
D6030025 Panpan Lu เครื่อง Amino acid (Biochrom /Biochrom30+)
16/11/2563 Panpan Lu-Amino acid.pdf
(วันที่ 2020-01-21 16:33:05)
13
D5830176 Tran Hong Dinh เครื่อง Amino acid (Biochrom /Biochrom30+)
31/11/2563 Dinh Tran-Amino acid.pdf
(วันที่ 2020-01-21 16:32:28)
14
D5830176 Tran Hong Dinh เครื่องย่อยด้วย Microwave (Antonpaar)
31/11/2563 Dinh Tran-Microwave 3000.pdf
(วันที่ 2020-01-21 16:31:56)
15
M6111489 Le Thi Thuy Trinh เครื่อง HPLC (Agilent/ 1260)
14/11/2563 Le Thi Thuy Trinh-HPLC RI.pdf
(วันที่ 2020-01-21 16:31:15)
16
M6113247 นางสาวยุพาวรรณ มณีวงค์ เครื่อง HPLC (Agilent/ 1260)
31/03/2563 Yupawan-HPLC RI.pdf
(วันที่ 2020-01-21 16:30:39)
17
M6040093 คุณากร จงเจริญวิไล กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด JEOL Model JSM- 6010LV
01/11/2564 kunakron.pdf
(วันที่ 2020-01-20 13:54:19)
18
M6111537 นางสาวพิมพ์ศิริ รัตนโสภา เครื่อง XRD (Bruker/D8 advance)
15/11/2563 Pimsiri-XRD-D8.pdf
(วันที่ 2020-01-20 10:32:18)
19
D6110284 นายธนพล จันดาเขียว เครื่อง ICP-OES(Perkin elmer/Optima8000)
15/04/2563 Thanapon-ICP-OES.pdf
(วันที่ 2020-01-20 10:31:14)
20
D5910052 นางสาวโสภิดา เที่ยงวิริยะ เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อประมวลผลข้อมูล
13/08/2563 Sophide-Topas.pdf
(วันที่ 2020-01-20 10:30:11)


Copyright © ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

@ พัฒนาโดย นายสุรจิต ภูมิคง ฝ่ายสนับสนุนโครงการวิจัยและประสานงานบัณฑิตศึกษา โทร. 3214