ค้นหาข้อมูลสิทธิ์การใช้เครื่องมือ


ระบุรหัสนักศึกษา หรือ รหัสพนักงาน เพื่อค้นหาข้อมูล :


ลำดับที่
รหัสนักศึกษา/
รหัสพนักงาน
ชื่อ-สกุล
เครื่องมือ
วันสิ้นสุด
เอกสารใบรับรอง
1
M6040642 ธันย์ชนก พรดอน กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด JEOL Model JSM- 6010LV
22/05/2563 Tanchanok.pdf
(วันที่ 2019-05-17 15:08:18)
2
D6040420 ณัฐพร ชัชวาลธาตรี กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด JEOL Model JSM- 6010LV
29/07/2562 Nattaporn.pdf
(วันที่ 2019-05-17 15:06:37)
3
TITIMA ฐิติมา ผิวกลาง กล้องจุลทรรศน์แบบคอนโฟคอล Nikon Model Ni-E
15/05/2563 Titima.pdf
(วันที่ 2019-05-17 12:09:41)
4
TITIMA ฐิติมา ผิวกลาง กล้องจุลทรรศน์แบบคอนโฟคอล Nikon Model Ti-E
15/05/2563 Titima.pdf
(วันที่ 2019-05-17 12:09:41)
5
TITIMA ฐิติมา ผิวกลาง 15/05/2563 Titima.pdf
(วันที่ 2019-05-17 12:09:41)
6
M6040307 นายวรชิต นาคพงษ์ เครื่อง XRD (Bruker/D2 Phase)
01/05/2563 Worachit-XRD D2.pdf
(วันที่ 2019-05-16 13:55:20)
7
158032 ผศ.ดร.จิรัชญา อายะวรรณา เครื่อง ED-XRF (Horiba/XGT5200)
08/05/2564 Jiratchaya-EDXRF.pdf
(วันที่ 2019-05-16 13:54:28)
8
561209 ดร.เฉลิมพันธ์ เขียวคำอ้าย เครื่อง CHNS (LECO/CHN628)
30/07/2564 Chalermpan-CHN628.pdf
(วันที่ 2019-05-16 13:53:23)
9
D6110307 นายนราวิชญ์ ค้าทันเจริญ เครื่อง XRD (Bruker/D8 advance)
29/07/2562 Narawit-XRD D8.pdf
(วันที่ 2019-05-16 13:52:45)
10
D5910052 นางสาวโสภิดา เที่ยงวิริยะ เครื่อง XRD (Bruker/D2 Phase)
13/08/2563 Sophida-XRD-D2.pdf
(วันที่ 2019-05-16 13:51:51)
11
M6040307 นายวรชิต นาคพงษ์ เครื่อง ED-XRF (Horiba/XGT5200)
01/06/2563 Worachit-EDXRF.pdf
(วันที่ 2019-05-16 13:51:08)
12
158032 ผศ.ดร.จิรัชญา อายะวรรณา เครื่อง XRD (Bruker/D2 Phase)
08/07/2564 Jiratchaya-XRD D2.pdf
(วันที่ 2019-05-16 13:43:40)
13
561209 ดร.เฉลิมพันธ์ เขียวคำอ้าย เครื่อง XRD (Bruker/D2 Phase)
30/07/2564 Chalermpan-XRD D2.pdf
(วันที่ 2019-05-16 13:43:06)
14
158032 ผศ.ดร.จิรัชญา อายะวรรณา เครื่องวัดขนาดอนุภาคด้วยเลเซอร์ Horiba Model LA-950V2
08/05/64 Jiratchaya_Particle size.pdf
(วันที่ 2019-05-15 10:28:00)
15
M5841646 Vanhnaphet Siriphongphanh เครื่องวัดขนาดอนุภาคด้วยเลเซอร์ Horiba Model LA-950V2
01/07/62 Vanhnaphet_Particle size.pdf
(วันที่ 2019-05-15 10:26:48)
16
158032 ผศ.ดร.จิรัชญา อายะวรรณา เครื่อง XRD (Bruker/D8 advance)
08/05/2564 Jiratchaya-XRD D8.pdf
(วันที่ 2019-05-14 16:52:37)
17
M6010201 นางสาวอัจฉรา ชินกร เครื่อง FT-IR microscope(Bruker /Tensor27-Hyperion )
19/07/2562 Atchara-FTIR tensor27.pdf
(วันที่ 2019-05-14 16:51:50)
18
JIRATCHAYA จิรัชญา อายะวรรณา กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด JEOL Model JSM- 6010LV
08/05/2564 Jiratchaya.pdf
(วันที่ 2019-05-13 11:50:19)
19
M6041458 พัชรีพร โสระสิงห์ เครื่องวิเคราะห์พื้นผิวและความพรุน Bell Model Bell Sorp mini ΙΙ (BET)
16/10/62 Patcharepron_BET.pdf
(วันที่ 2019-05-13 10:41:13)
20
ปานประดับ สินปรุ เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมแบบเสมือนจริง (Roche/Light cycler480)
29/04/65 Panpadap_Real time PCR.pdf
(วันที่ 2019-05-08 10:25:26)


Copyright © ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

@ พัฒนาโดย นายสุรจิต ภูมิคง ฝ่ายสนับสนุนโครงการวิจัยและประสานงานบัณฑิตศึกษา โทร. 3214