ค้นหาข้อมูลสิทธิ์การใช้เครื่องมือ


ระบุรหัสนักศึกษา หรือ รหัสพนักงาน เพื่อค้นหาข้อมูล :


ลำดับที่
รหัสนักศึกษา/
รหัสพนักงาน
ชื่อ-สกุล
เครื่องมือ
วันสิ้นสุด
เอกสารใบรับรอง
1
D6040420 ณัฐพร ชัชวาลธาตรี กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด JEOL Model JSM- 6010LV
1/03/2561 Nattaporn1.pdf
2
M5941964 พรพิมล มูลแก้ว กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด JEOL Model JSM- 6010LV
4/03/2561 Pornpimon.pdf
3
M6010065 นายกิตติพันธ์ ศิวะวรรณพงศ์ เครื่อง UV-VIS (Agilent / Cary300)
04/03/2561 Kittipan-UV-vis.PDF
4
M5940066 นายพีรวุฒิ รัตนวิชัย เครื่อง UV-VIS (Agilent / Cary300)
18/03/2561 Peerawut-UV-vis.PDF
5
M5940066 นายพีรวุฒิ รัตนวิชัย เครื่อง XRD (Bruker/D8 advance)
18/03/2561 Peerewut-XRD 8.PDF
6
D5840441 อรณิช ทองศรี เครื่องวัดขนาดอนุภาคด้วยเลเซอร์ Horiba Model LA-950V2
20/09/2561 Auranit_Laser particle size.pdf
7
D5840441 อรณิช ทองศรี เครื่องวัดค่าความต่างศักย์ของผิวอนุภาค Beckman Coulter Model Delsa Nano C
20/09/2561 Auranit_Zeta potential Nano C.pdf
8
M6010065 กิติพันธ์ ศิวะวรรณพงศ์ เครื่องวัดค่าความต่างศักย์ของผิวอนุภาค Beckman Coulter Model Delsa Nano C
31/07/2562 Kittipan_eta Potential Nano.pdf
9
D5940413 อาภาภรณ์ เทียมสินสังวร กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด JEOL Model JSM- 6010LV
31/12/2564 R-paporn.pdf
10
D5740109 วิทยา จุลกลาง เครื่องวัดขนาดอนุภาคขนาดนาโน Malvern Model Zetasizer- ZS
14/07/2562 Witthaya_Zeta-Potential.pdf
11
D5740109 วิทยา จุลกลาง เครื่องวัดขนาดอนุภาคด้วยเลเซอร์ Horiba Model LA-950V2
14/07/2562 Witthaya_Laser Paticlesize.pdf
12
RA ปิยรัฐ ยศคำลือ เครื่องวัดขนาดอนุภาคด้วยเลเซอร์ Horiba Model LA-950V2
1/12/2561 Piyarat_Particle Size Analyzer.pdf
13
D5710201 ศิรินภา พงษ์พีร เครื่องวัดขนาดอนุภาคขนาดนาโน Malvern Model Zetasizer- ZS
31/12/2561 Sirinapa_Zetasizer Nano Zs.pdf
14
M5940066 พีรวุฒิ รัตนวิชัย กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด JEOL Model JSM- 6010LV
18/03/2561 Peerawot.pdf
15
M5710041 นายอนุรักษ์ แวหะยี เครื่อง XRD (Bruker/D2 Phase)
31/03/2561 Anulak-xrd 2.PDF
16
BENJAPORN นางสาวเบญจพร ยศบุรุษ เครื่อง WD-XRF (Panalytical/Axios-Max)
24/05/2563 Benjaporn-WDXRF.PDF
17
D6040420 นางสาวณัฐพร ชัชวาลธาตรี เครื่องย่อยด้วย Microwave (Antonpaar)
01/03/2561 Natthaporn-Microwave 3000 SOLV.PDF
18
D5830046 NGO THI MINH SUONG เครื่อง GC ( Agilent/7890A)
31/12/2560 NGO THi Minh suong- GC 7890 gas.PDF
19
M5830169 ANH THU LE THI เครื่อง GC-MS (Varian/CP-3800)
02/02/2561 ANH THU LE THI-GCMS Varian.PDF
20
M5840809 นางสาววันมาดา สุขธรณ์ เครื่อง WD-XRF (Panalytical/Axios-Max)
30/06/2561 Wanmada-WDXRF.PDF


Copyright © ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

@ พัฒนาโดย นายสุรจิต ภูมิคง ฝ่ายสนับสนุนโครงการวิจัยและประสานงานบัณฑิตศึกษา โทร. 3214