ค้นหาข้อมูลสิทธิ์การใช้เครื่องมือ


ระบุรหัสนักศึกษา หรือ รหัสพนักงาน เพื่อค้นหาข้อมูล :


ลำดับที่
รหัสนักศึกษา/
รหัสพนักงาน
ชื่อ-สกุล
เครื่องมือ
วันสิ้นสุด
เอกสารใบรับรอง
1
564536 ราชสีห์ จีนแช่ม เครื่องทำแห้งแบบเยือกแข็ง Freeze dry (Christ/Gamma2-16)
31/08/2565
2
D6200794 นายศุภณัฐ เลาหวิโรจน์ เครื่อง FT-IR microscope(Bruker /Tensor27-Hyperion )
23/11/2564
3
D6200794 ศุภณัฐ เลาหวิโรจน์ กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด JEOL Model JSM- 6010LV
23/11/2564
4
M6302603 นางสาวชนิภรณ์ สูนขุนทด เครื่อง XRD (Bruker/D2 Phase)
31/12/2564
5
562221 นางสาวน้ำทิพย์ กิ่งน้อย เครื่อง XRD (Bruker/D2 Phase)
31/07/2565
6
562221 นางสาวน้ำทิพย์ กิ่งน้อย เครื่อง ED-XRF (Horiba/XGT5200)
31/07/2565
7
M6302603 นางสาวชนิภรณ์ สูนขุนทด เครื่อง XRD (Bruker/D8 advance)
31/12/2564
8
563483 นางสาวประไพพร พรสุขสว่าง เครื่อง UV-VIS (Agilent / Cary300)
16/11/2564
9
M6112349 Astri Suryani Prawulanari เครื่อง Amino acid (Biochrom /Biochrom30+)
10/09/2565
10
D6200794 ศุภณัฐ เลาหวิโรจน์ เครื่องวัดขนาดอนุภาคด้วยเลเซอร์ Horiba Model LA-950V2
23/11/2564
11
D6010171 สุภาวดี เกิดธูป เครื่องวัดขนาดอนุภาคขนาดนาโน Malvern Model Zetasizer- ZS
31/10/64
12
D6200480 Edhi Nurhartadi Freeze Dryer
14/12/2565
13
D6110284 นายธนพล จันดาเขียว เครื่อง ICP-MS (Agilent/7500CE)
8/11/2565
14
564364 นายกฤตนันท์ ดีคำวงค์ เครื่อง FT-Raman(Bruker / Vertex70+RamII)
30/04/2566
15
M6112349 Astri Suryani P. เครื่อง GC-MS (Bruker / Series 3XO)
22/8/2565
16
562221 น้ำทิพย์ กิ่งน้อย เครื่องวัดขนาดอนุภาคด้วยเลเซอร์ Horiba Model LA-950V2
31/07/2565
17
564364 นายกฤตนันท์ ดีคำวงค์ เครื่อง FT-IR microscope(Bruker /Tensor27-Hyperion )
30/12/2566
18
564366 นางสาวศุภรัตน์ อินทร์ผลเล็ก เครื่อง FT-IR microscope(Bruker /Tensor27-Hyperion )
01/07/2565
19
562221 นางสาวน้ำทิพย์ กิ่งน้อย เครื่อง FT-IR microscope(Bruker /Tensor27-Hyperion )
31/07/2565
20
NAMTIP น้ำทิพย์ กิ่งน้อย กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด JEOL Model JSM- 6010LV
31/07/2565


Copyright © ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

@ พัฒนาโดย นายสุรจิต ภูมิคง ฝ่ายสนับสนุนโครงการวิจัยและประสานงานบัณฑิตศึกษา โทร. 3214