.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP
คุณเข้าชมลำดับที่ 364,747
 
คูณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของศูนย์เครื่องมือฯ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
  หน้าแรก    หน้าที่ตำแหน่งงาน 

หน้าที่ตำแหน่งงาน

หน้าที่หลักของตำแหน่งงาน
สายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป

 

 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างทางด้านงานเลขานุการและการจัดการทั่วไปงานวางแผน งานบุคคล งานการเงิน งานพัสดุ งานสารบรรณ งานประชาสัมพันธ์ งานนิเทศสัมพันธ์ หรืองานบริหารโดยทั่วไป ซึ่งมีลักษณะงานที่เกี่ยวกับการร่างหนังสือ การดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานประชุมและการติดต่อประสานงานกับบุคคลหรือหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายใน และภายนอก รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง และตามที่ได้รับมอบหมาย
 

พนักงานธุรการ
ปฏิบัติหน้าที่ทางด้านงานธุรการและสารบรรณ ซึ่งมีลักษณะงานที่เกี่ยวข้องกับการรับ ส่ง หนังสือ พิมพ์หนังสือ ถ่ายเอกสาร จัดเก็บเอกสารและข้อมูล ดูแลการเบิกจ่ายพัสดุ และช่วยในการจัดประชุมต่างๆ รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง และตาม ที่ได้รับมอบหมาย 

 นักเทคโนโลยีการศึกษา
ปฏิบัติหน้าที่ทางด้านงานเทคโนโลยีการศึกษา ซึ่งมีลักษณะงานที่เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือโสตทัศนูปกรณ์ต่างๆ การเลือกใช้วิธี การ หรืออุปกรณ์ที่สนับสนุนและส่งเสริม การเรียนการสอน การอบรม หรือการประชุมต่างๆ และควบคุมการจัดหา ดูแลรักษา และซ่อมแซมเครื่องมือโสตทัศนูปกรณ์ รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง และตามที่ได้รับมอบหมาย

 วิศวกร
ปฏิบัติหน้าที่ทางด้านงานวิศวกรรมสาขาต่างๆ เช่น เครื่องกล คอมพิวเตอร์ โยธา โทรคมนาคม ไฟฟ้า อุตสาหการ ซึ่งมีลักษณะ งานที่เกี่ยวกับวางแผน ด้นคว้า ออกแบบ วิเคราะห์ และควบคุมการก่อสร้างงานทางวิศวกรรม รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ เกี่ยวข้อง และตามที่ได้รับมอบหมาย

เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย
ปฏิบัติหน้าที่ทางด้านงานภูมิศาสตร์ ซึ่งมีลักษณะงานที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์และการใช้โปรแกรม ทางด้านระบบภูมิสารสนเทศ การใช้แผนที่เพื่อการออกแบบ รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง และตามที่ได้รับมอบหมาย

 นักวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติหน้าที่ทางด้านงานวิทยาศาสตร์ ซึ่งมีลักษณะงานที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์ วิจัย หรอทดสอบทางวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี การสนับสนุนและอำนวยความสะดวก ในการจัดการเรียนการสอน หรือการวิจัย ในห้องปฏิบัติการ รวมทังปฏิบัติ หน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง และตามที่ได้รบมอบหมาย
 

พนักงานวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติหน้าที่ทางด้านงานวิทยาศาสตร์ ซึ่งมีลักษณะงานที่เกี่ยวกับการช่วยงานนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย อาจารย์ หรือตำแหน่ง อื่นๆ โดยการจัดหาและเตรียม การดูแลรักษาอุปกรณ์ต่างๆ ในห้องปฏิบัติการหรือห้องทดลอง การสำรวจรายการและ เบิกจ่ายอุปกรณ์ และให้คำแนะนำการใช้อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง และตามที่ได้รับมอบหมาย
 

พนักงานห้องทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ทางด้านการช่วยงานพนักงานวิทยาศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์ หรือตำแหน่งอื่นๆ ซึ่งมีลักษณะงานที่เกี่ยวกับการ เตรียมอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการหรือห้องทดลอง เพื่อใช้ในการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาชีพ และการดูแลรักษา อุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับห้องปฏิบัติการหรือห้องทดลอง รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง และตามที่ได้รับมอบหมาย

 นายช่างอิเล็กทรอนิกส์
ปฏิบัติหน้าที่ทางด้านงานช่างอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีลักษณะงานที่เกี่ยวกับการทดสอบ ติดตั้ง ควบคุม แก้ไข ซ่อมแซม และบำรุง รักษาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง และตามที่ได้รับมอบหมาย

 นายช่างเทคนิค
ปฏิบัติหน้าที่ทางด้านงานช่างโดยทั่วไป ซึ่งมีลักษณะงานที่เกี่ยวกับการสร้าง ประกอบ ติดตั้ง ปรับแต่ง ควบคุม ตรวจสอบ แก้ไขซ่อมแซม และดูแลรักษาเครื่องมือ เครื่องใช้ต่างๆ หรืออุปกรณ์การเรียนการสอนในห้องเรียน และห้องปฏิบัติการ รวมทั้งปฏิบัติ หน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง และตามที่ได้รับมอบหมาย

 นายช่างไฟฟ้า
ปฏิบัติหน้าที่ทางด้านงานช่างไฟฟ้า ซึ่งมีลักษณะงานที่เกี่ยวกับการทดสอบ ประกอบ ติดตั้ง ดัดแปลง บำรุงรักษา ซ่อมแซม เครื่องมือ เครื่องใช้ต่างๆ ที่เกี่ยวกับไฟฟ้าและตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ไฟฟ้า ในห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง และตามที่ได้รบมอบหมาย


 นายซ่างโยธา
ปฏิบัติหน้าที่ทางด้านงานโยธา ซึ่งมีลักษณะงานที่เกี่ยวกับการสำรวจ เขียนแบบสำรวจ จัดหาและดูแล เครื่องมือเครื่องใช้ในการ งานสำรวจ รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง และตามที่ได้รับมอบหมาย
 

นายช่างเขียนแบบ
ปฏิบัติหน้าที่ทางด้านงานเขียนแบบ ซึ่งมีลักษณะงานที่เกี่ยวกับการเขียนแบบ แผนที่ การออกแบบและสำรวจ รวมทั้งปฏิบัติ หน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง และตามที่ได้รับมอบหมาย

 ผู้สอนปฏิบัติการ
ปฏิบัติหน้าที่ทางด้านงานสอนปฏิบัติการ ซึ่งมีลักษณะงานที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนในห้องปฏิบัติการ การจัดเตรียมอุปกรณ์ ต่างๆในห้องปฏิบัติการ และควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการ รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง และตามที่ได้รับมอบหมาย

 ช่างฝีมือ
ปฏิบัติหน้าที่ทางด้านงานช่าง ซึ่งมีลักษณะงานที่เกี่ยวกับประกอบ ติดตั้ง เคลื่อนย้าย ตรวจสอบ ซ่อมแซม และดูแลบำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง และตามที่ได้รับมอบหมาย