.
  หน้าแรก    ดาวน์โหลด 

ดาวน์โหลด

 อัตราค่าบริการวิชาชีพศูนย์เครื่องมือฯ
     ประกาศ อัตราค่าบริการของศูนย์เครื่องมือฯ พ.ศ.2557     ดาวน์โหลด
 แบบฟอร์ม และข้อมูลที่ใช้ในการประเมินความเสี่ยง
     ทีมตรวจความเสี่ยง     ดาวน์โหลด
     ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยง     ดาวน์โหลด
     แบบตรวจสอบความปลอดภัยศควท (Word)     ดาวน์โหลด
     ตัวอย่างการชี้บ่งอันตรายและประเมินความเสี่ยงศควท     ดาวน์โหลด
     แบบฟอร์มการชี้บ่งอันตรายและประเมินความเสี่ยงศควท(Excel)     ดาวน์โหลด
     เกณฑ์การประเมินโอกาสและความรุนแรง     ดาวน์โหลด
 โครงการพัฒนาและผลิตอุปกรณ์ต้นแบบ
     แนวปฏิบัติ-หลักเกณฑ์การจัดสรรงบสนับสนันโครงการพัฒนา     ดาวน์โหลด
 การให้บริการวิชาชีพ
     แนวปฏิบัติ-การให้บริการวิชาชีพ     ดาวน์โหลด
 การใช้เครื่องมือของผู้ช่วยวิจัย
     แนวปฏิบัติ-การใช้เครื่องมือของผู้ช่วยวิจัยที่ทำงานในโครงการวิจัยของคณาจารย์     ดาวน์โหลด
 การขอรับบริการไนโตรเจนเหลว
     แนวปฏิบัติ-การขอรับบริการไนโตรเจนเหลว     ดาวน์โหลด
 การคำนวณอัตราค่าบริการวิชาชีพ
     แนวปฏิบัติ-การคำนวณอัตราค่าบริการวิชาชีพศควท     ดาวน์โหลด
     FM-407-02-02 ตารางแสดงการคำนวณฯ     ดาวน์โหลด
     FM-407-02-03 อัตราค่าบริการของศควท     ดาวน์โหลด
     FM-407-02-04 อัตราค่าตอบแทนบริการวิชาชีพ     ดาวน์โหลด
 การขอใช้บัตร Key card
     แนวปฏิบัติ-การขอใช้บัตร Key Card     ดาวน์โหลด
     แบบฟอร์มขอใช้ห้องปฏิบัติการ/ห้องวิจัยโดยใช้บัตร Key card (สำหรับนักศึกษา/ผู้ช่วยวิจัย)     ดาวน์โหลด
     แบบฟอร์มขอใช้ห้องปฏิบัติการ/ห้องวิจัยโดยใช้บัตร Key card (สำหรับพนักงานศูนย์เครื่องมือฯ)     ดาวน์โหลด
     แบบฟอร์มขอใช้ห้องปฏิบัติการ/ห้องวิจัยโดยใช้บัตร Key card (สำหรับคณาจารย์/ผู้สอนปฏิบัติการ)     ดาวน์โหลด
 การขอใช้ Safety Card
     WI-ฝสป-01 การขอใช้ Safety card     ดาวน์โหลด
     ใบสมัครเข้าอบรมความปลอดภัยฯ (Safety card)     ดาวน์โหลด
     แบบฟอร์มขอต่ออายุ Safety card     ดาวน์โหลด
 การทบทวนคำขอรับบริการวิชาชีพ
     P-404-01 การทบทวนคำขอ ข้อเสนอการประมูล     ดาวน์โหลด
     FM-404-01-01 ใบคำขอรับบริการ     ดาวน์โหลด
     FM-404-01-02 ใบคำขอรับบริการสอบเทียบ     ดาวน์โหลด
     FM-404-01-03 ใบคำขอรับบริการทดสอบวัสดุก่อสร้าง     ดาวน์โหลด
 การทำโครงงานนักศึกษา
     P-CSTE-01 การทำโครงงานของนักศึกษา     ดาวน์โหลด
     แนวปฏิบัติ-การทำโครงงานของนักศึกษา     ดาวน์โหลด
     FM-406-01-06C ใบนำส่งเอกสารการใช้จ่ายเงิน     ดาวน์โหลด
     FM-406-01-06P ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำหรับการทำโครงงานนักศึกษา(new)     ดาวน์โหลด
     FM-ฝสป-03 แบบฟอร์มขอใช้เครื่องมือและห้องปฏิบัติการเพื่อทำโครงงาน (คง.1สำหรับ นศ.ปริญญาตรี)(new)     ดาวน์โหลด
     FM-ฝสป-08 แบบฟอร์มขอใช้เครื่องมือและห้องปฏิบัติการหลังเวลาทำการปกติ     ดาวน์โหลด
 คู่มือ
     คู่มือ แผนปฏิบัติการเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน     ดาวน์โหลด
     คู่มือ สิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน     ดาวน์โหลด
     คู่มือ ประเภทของเครื่องราชอิสริยาภรณ์     ดาวน์โหลด
     คู่มือ ข้อกำหนดมอก.18001-2542     ดาวน์โหลด
     คู่มือ ภพภูมิ     ดาวน์โหลด
     คู่มือ หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ     ดาวน์โหลด
     คู่มือ การจัดทำและวิเคราะห์ความต้องการงบลงทุน 2557     ดาวน์โหลด
     คู่มือ การบริหารความเสี่ยง     ดาวน์โหลด
     คู่มือ ราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง     ดาวน์โหลด
     คู่มือ บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์     ดาวน์โหลด
     คู่มือ มนุษย์     ดาวน์โหลด
     คู่มือ โสดาบัน     ดาวน์โหลด
     คู่มือ 5 ส. มทส.     ดาวน์โหลด
     คู่มือ การใช้บริการเมลล์ผ่านเว็บด้วย owa     ดาวน์โหลด
     คู่มือ พรบ.มทส     ดาวน์โหลด
     คู่มือ การใช้งานระบบบันทึกเวลาปฏิบัติงาน     ดาวน์โหลด
     คู่มือ 5 ส     ดาวน์โหลด
     คู่มือ ความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการพัฒนาได้อย่างไร     ดาวน์โหลด
     คู่มือ การประเมินความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ     ดาวน์โหลด
     คู่มือ แนวปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ     ดาวน์โหลด
     คู่มือ ข้อกำหนดมอก.17025-2548     ดาวน์โหลด
     คู่มือ ประชาชน     ดาวน์โหลด
     คู่มือ ข้อมูลเครื่องวิเคราะห์ชั้นสูงศควท.     ดาวน์โหลด
     คู่มือ การเงิน     ดาวน์โหลด
     คู่มือ การจัดการความรู้จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ     ดาวน์โหลด
     คู่มือ ความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการและสารเคมี     ดาวน์โหลด
     คู่มือ การประกันคุณภาพการศึกษาศควท.พ.ศ.2556     ดาวน์โหลด
     คู่มือ รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2557     ดาวน์โหลด
     คู่มือ สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ     ดาวน์โหลด
     คู่มือ แก้กรรม     ดาวน์โหลด
     คู่มือ แผนพัฒนามทส. 2555-2559     ดาวน์โหลด
     คู่มือ แผนยุทธศาสตร์มทส. 2555-2564     ดาวน์โหลด
 การจัดทำรายงานประจำปี
     แนวปฏิบัติ-การรายงานผลการดำเนินงาน     ดาวน์โหลด
     แบบฟอร์ม รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี     ดาวน์โหลด
 การจัดทำคำของบประมาณ 2558
     1. แบบฟอร์ม ง 145     ดาวน์โหลด
     แบบฟอร์มแสดงความต้องการงบลงทุนเบื้องต้น     ดาวน์โหลด
     แนวทางและปฏิทินการจัดทำงบประมาณ 2557     ดาวน์โหลด
     คู่มือ การจัดทำและวิเคราะห์ความต้องการเบื้องต้น 2557     ดาวน์โหลด
     คู่มือ การจัดทำคำของบประมาณ     ดาวน์โหลด
     2. อธิบายฟอร์ม ง.145     ดาวน์โหลด
     3. แบบฟอร์ม ง.146     ดาวน์โหลด
     4. แบบฟอร์ม Spec     ดาวน์โหลด
     5. แบบฟอร์ม ง.002     ดาวน์โหลด
     6. อธิบายฟอร์ม ง.002     ดาวน์โหลด
     7. ผง 02 แบบฟอร์มโครงการ 2556     ดาวน์โหลด
     8. คำอธิบาย ผง.02     ดาวน์โหลด
 การประเมินความพึงพอใจ
     แนวปฏิบัติ-การจัดส่งแบบสำรวจความพึงพอใจ     ดาวน์โหลด
     แบบประเมินห้องปฏิบัติการฯ     ดาวน์โหลด
     แบบประเมินสายสนับสนุนฯ     ดาวน์โหลด
 แบบฟอร์มสำหรับบุคคลภายในศุนย์ฯ
     แบบฟอร์มสอบสวนอุบัติเหตุ 24 ต.ค.56(pdf)     ดาวน์โหลด
     แบบฟอร์มสอบสวนอุบัติเหตุ 24 ต.ค.56(word)     ดาวน์โหลด
     แบบฟอร์มรายงานอุบัติเหตุปรับ 24 ต.ค.56(pdf)     ดาวน์โหลด
     แบบฟอร์มรายงานอุบัติเหตุปรับ 24 ต.ค.56(word)     ดาวน์โหลด
     แบบ ป.ส.๑ก_oap1A     ดาวน์โหลด
     แบบ สร.๑_CSTE     ดาวน์โหลด
     แบบสำรวจระดับรังสี_mR/hr     ดาวน์โหลด
     แบบสำรวจระดับรังสี_uSv/hr     ดาวน์โหลด
     แบบฟอร์มนำส่งใบรับครุภัณฑ์     ดาวน์โหลด
     แบบฟอร์มบันทึกข้อร้องเรียน     ดาวน์โหลด
     แบบขออนุญาตไปต่างประเทศ(แบบ 3 งสท.11) ปรับปรุงเมื่อ 8 มิ.ย.54     ดาวน์โหลด
     ใบยืมเงินสดย่อย     ดาวน์โหลด
     แบบบันทึกนำเสนอรายงานผลการทดสอบ..7/3/2554     ดาวน์โหลด
     แบบฟอร์มเปลี่ยนเวรรักษาการณ์ ศูนย์เครื่องมือฯ     ดาวน์โหลด
     แบบคำขอไปฝึกอบรม_สัมมนา_ศึกษาดูงาน(แบบ 3 พฝ 31)     ดาวน์โหลด
     แบบรายงานผลการไปฝึกอบรม_สัมมนา_ดูงาน(แบบ 3 พฝ 32)     ดาวน์โหลด
     แบบขออนุมัติยืมอุปกรณ์(ภายในหน่วยงาน)     ดาวน์โหลด
     แบบฟอร์มขออนุมัติจัดซื้อวัสดุภายในศูนย์ฯ     ดาวน์โหลด
     ใบแจ้งขอให้ดำเนินการจัดหาสารเคมี     ดาวน์โหลด
     ใบขอรับบริการ..ปรับปรุงใหม่ 7/3/2554     ดาวน์โหลด
     ใบรายงานผลการทดสอบ ปรับปรุงใหม่ (25/1/2555)     ดาวน์โหลด
     แบบฟอร์มขอใช้ห้องประชุม     ดาวน์โหลด
     แบบฟอร์มเงินยืมเงินสำรองจ่าย     ดาวน์โหลด
     ใบขอให้จัดหาพัสดุ     ดาวน์โหลด
     แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงิน™     ดาวน์โหลด
     แบบฟอร์มใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน     ดาวน์โหลด
     แบบฟอร์มใบสำคัญจ่ายเงินสำรองจ่าย     ดาวน์โหลด
     แบบขออนุมัติให้พนักงานปฏิบัติงานเป็นกรณีพิเศษนอกเวลาทำการปกติ (เพื่อชดเชยเวลา)     ดาวน์โหลด
     แบบใบลงเวลาปฏิบัติงานเป็นกรณีพิเศษนอกเวลาทำการปกติ (เพื่อชดเชยเวลา)     ดาวน์โหลด
     ใบลงเวลาปฎิบัติงาน™     ดาวน์โหลด
     แบบฟอร์มใบรับรองความรับผิดชอบในการใช้เครื่องมือด้วยตนเอง(สำหรับบุคคลภายใน)     ดาวน์โหลด
     แบบฟอร์มลดหย่อนภาษี     ดาวน์โหลด
     แบบฟอร์มขอใช้ห้องพัก ณ อาคารพญาไท พลาซ่า(ปรับปรุงใหม่)     ดาวน์โหลด
     สรุปเงินค่าตอบแทนบริการวิชาชีพ     ดาวน์โหลด
     ใบรับเงินค่าบริการวิชาชีพ     ดาวน์โหลด
     ฟอร์ม logbook update (ปรับปรุงใหม่ เริ่มใช้ 18 มิ.ย. 56) New     ดาวน์โหลด
     แบบฟอร์มการขอใช้รถยนต์ส่วนกลางมหาวิทยาลัยฯ(ฉบับปรับปรุง..1 พ.ค.55)     ดาวน์โหลด
     คำของบเกิน 1 ล้านบาทต่อหน่วย     ดาวน์โหลด
     แบบฟอร์มขออนุมัติเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฎิบัติงานนอกเวลาปฎิบัติงาน..ใหม่ 17/8/54     ดาวน์โหลด
     ใบสำคัญรับเงินค่าตอบแทนการสอนของผู้สอนปฏิบัติการ     ดาวน์โหลด
     แบบขออนุมัติไปปฏิบัติงานนอกมหาวิทยาลัยภายในประเทศ     ดาวน์โหลด
     แบบฟอร์มขออนุมัติเบิกใช้พัสดุ(PDF)     ดาวน์โหลด
     แบบฟอร์มขออนุมัติเบิกใช้พัสดุ(word)     ดาวน์โหลด
     แบบฟอร์มขออนุมัติใช้รถกระบะตอนเดียว SUZUKI CARRY     ดาวน์โหลด
     ฟอร์มนักศึกษาจ้างงาน 1_3(แบบบันทึกข้อความขออนุมัติจ้างงานนศ)     ดาวน์โหลด
     ฟอร์มนักศึกษาจ้างงาน 2_3(แบบฟอร์มใบลงเวลาการปฏิบัติการนักศึกษาจ้างงาน)     ดาวน์โหลด
     ฟอร์มนักศึกษาจ้างงาน 3_ 3(แบบสรุปจำนวนนักศึกษาและจำนวนเวลาปฏิบัติการของนักศึกษาจ้างงาน)     ดาวน์โหลด
 แบบฟอร์มสำหรับบุคคลภายนอกศุนย์ฯ
     แบบฟอร์มบันทึกข้อร้องเรียน     ดาวน์โหลด
     แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงิน™     ดาวน์โหลด
     แบบฟอร์มการขอใช้สัตว์ทดลอง...ปรับปรุงใหม่ 2554     ดาวน์โหลด
     ใบคำขอรับบริการ     ดาวน์โหลด
     ใบรับรองความรับผิดชอบในการใช้เครื่องมือด้วยตนเอง‡     ดาวน์โหลด
     ใบรายงานผลการทดสอบ..ปรับปรุงใหม่ 25/1/2555     ดาวน์โหลด
     ขั้นตอนการดำเนินการของการให้บริการวิชาชีพž     ดาวน์โหลด
     แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ขอรับบริการ     ดาวน์โหลด
     แบบฟอร์มขอใช้เครื่องมือและห้องปฏิบัติการเพื่อทำโครงงาน (คง.1สำหรับ นศ.ปริญญาตรี)(new)     ดาวน์โหลด
     แบบฟอร์มขอใช้เครื่องมือและห้องปฏิบัติการเพื่อทำวิทยานิพนธ์ (คง.2 สำหรับบัณฑิตศึกษา)(new)     ดาวน์โหลด
     แบบฟอร์มขอใช้เครื่องมือและห้องปฏิบัติการเพื่อทำโครงการวิจัย (คง.3 สำหรับหัวหน้าโครงการวิจัย)(new)     ดาวน์โหลด
     แบบขออนุมัติยืมอุปกรณ์ (ระหว่างหน่วยงาน)(ใหม่)     ดาวน์โหลด
     แบบฟอร์มขอใช้เครื่องมือและห้องปฏิบัติการนอกเวลาทำการปกติ     ดาวน์โหลด
     ใบสมัครเข้าอบรมความปลอดภัยฯ (Safety card)     ดาวน์โหลด
     แบบฟอร์มขอต่ออายุ Safety card     ดาวน์โหลด