.
  หน้าแรก    ภาพกิจกรรม    ภาพทั้งหมด 

ภาพกิจกรรม

ตรวจประเมินระดับสถาบัน ประจำปี2554

6 สิงหาคม 2555 เวลา 9:00 น. อาจารย์ ดร. ณรงค์ อัครพัฒนากูล ผู้อำนวยการ และคณะผู้บริหาร ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้การต้อนรับคณะผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน นำโดย รองศาสตราจารย์ น.อ. ยุทธนา ตระหง่าน รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(ระดับสถาบัน) ปีการศึกษา 2554 และเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ
รองศาสตราจารย์ น.อ. ยุทธนา ตระหง่าน รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(ระดับสถาบัน) ปีการศึกษา 2554 เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ