.
  หน้าแรก    ห้องปฏิบัติการ 

ห้องปฏิบัติการ

 ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วย 9 ฝ่าย ดังนี้
       ฝ่ายสนับสนุนโครงการวิจัยและประสานงานบัณฑิตศึกษา
       ฝ่ายวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ
       ฝ่ายบริหารงานทั่วไปและสำนักงานบริหารห้องปฏิบัติการ
       ฝ่ายพัฒนาเครื่องมือและปรับปรุงห้องปฏิบัติการ
       ฝ่ายห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสังคม
       ฝ่ายห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สุขภาพ
       ฝ่ายห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีการเกษตร
       ฝ่ายห้องปฏิบัติการวิศวกรรม 1
       ฝ่ายห้องปฏิบัติการวิศวกรรม 2
 บริการจองเครื่องมือ
       รายละเอียดการจองเครื่องมือ
       บริการตามไฟล์แนบ
 บริการอื่น ๆ