เรียน ผู้สมัครเข้าอบรมความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการและสารเคมี (Safety Card)
ให้ผู้สมัครที่มีรายชื่อในเอกสารแนบ(เลือกที่Linkด้านล่าง) มาติดต่อที่ฝ่ายสนับสนุนโครงการวิจัยฯ อาคารเครื่องมือ 11 ชั้น 1 เพื่อแก้ไขข้อมูลที่ผิดพลาด ก่อนวันที่ 28 กันยายน 2561 เวลา 16.30 น. ถ้าไม่มาติดต่อแก้ไขข้อมูลในวันและเวลา ดังกล่าว จะไม่ได้เข้าอบรมในรอบนี้

รายชื่อที่ต้องมาติดต่อฝ่ายสนับสนุนโครงการวิจัย