LogBook
การตรวจติดตามการใช้งานเครื่องมือ ประจำปีการศึกษาที่ 3/2561

ลำดับที่
รายการครุภัณฑ์
จำนวนผู้ใช้งาน
จำนวนชั่วโมง
% การใช้งาน
1
Hot air oven
24
211
10.9
2
Hot air oven
9
356
18.39
3
Autoclave
204
293
15.13
4
Autoclave
0
0
0
5
Flowcytometry
2
630
32.54
6
เครื่องตรวจวัดการเรืองแสง (อัตโนมัติ)
0
0
0
7
เครื่องวัดปริมาณโปรตีน นิวคลีอิคแอซิค
20
3
0.15
8
Fluorescence-Inverted Microscope
0
0
0
9
กล้องจุลทรรศน์ชนิดอ่านสไลด์
0
0
0
10
เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณสารอินทรีย์ (GC)
43
429
22.16
11
เครื่องวัดการดูดกลืนแสงของอะตอม (AAS)
3
10.3
0.53
12
Hot Air Oven
0
0
0
13
เครื่องวัดก๊าซ
0
0
0
14
เครื่องเก็บตัวอย่างอากาศ
0
0
0
15
Hot Air Oven
0
0
0
16
เครื่องวิเคราะห์สัญญาณของกล้ามเนื้อ (EMG)
36
79
4.08
17
กล้องอินฟราเรด
36
144
7.44
18
เครื่องวัดแรงกดเท้า
36
144
7.44
19
เครื่องวัดแรงกดเท้า
36
144
7.44
20
Farinograph
0
0
0
21
เครื่องวัดลักษณะเนื้อสัมผัสอาหาร (Texture Analyser)
14
42
2.17
22
เครื่องวัดลักษณะเนื้อสัมผัสอาหาร (Texture Analyser)
0
0
0
23
เครื่องวัดความหนืด (Viskograph)
0
0
0
24
เครื่องวัดความหนืดอย่างรวดเร็ว RVA (Rapid Visco Analyser)
8
36.3
1.88
25
เครื่องทำแห้งภายใต้ตวามเย็นและสุญญากาศ (Freeze Dryer)
0
0
0
26
เครื่องทำแห้งภายใต้ตวามเย็นและสุญญากาศ (Freeze Dryer)
5
83.3
4.3
27
เครื่องอบความร้อนแห้ง (Tray dryer)
22
183
9.45
28
เครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอย (Mini spray dryer)
0
0
0
29
เครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอย (Mini spray dryer)
2
4
0.21
30
เครื่องทำแห้งแบบถาด (Tray dryer )
13
198.3
10.24