ค่าบริการงานทดสอบทางกายภาพและจุลทรรศน์อิเล็กตรอน

1. บริการเครื่องมือและเตรียมตัวอย่างงานจุลทรรศน์
 1) บริการเครื่องมือ รหัส ราคา  หน่วย
1 กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน (TEM) FEI Model TECNAI G2 20 S – TWIN 11560 1,800.00 บาท/ชม.
2 กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน JEOL Model JEM-2010 11570 900.00 บาท/ชม.
3 กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (FIB-SEM) Carl Zeiss Model Auriga 11580 2,800.00 บาท/ชม.
4 กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด JEOL  Model JSM-7800F 11590 1,400.00 บาท/ชม.
5 กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด JEOL Model JSM- 6010LV 11600 1,000.00 บาท/ชม.
6 กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด Nikon Model NeoScope JCM5000 11610 700.00 บาท/ชม.
7 กล้องจุลทรรศน์แรงอะตอม Park Systeme Model XE-120 11620 1,000.00 บาท/ชม.
8 กล้องจุลทรรศน์แบบคอนโฟคอล Nikon Model Ni-E 11630 1,400.00 บาท/ชม.
9 กล้องจุลทรรศน์แบบคอนโฟคอล Nikon Model Ti-E 11640 1,500.00 บาท/ชม.
10 กล้องจุลทรรศน์ 2 ตาแบบสเตอริโอ ระบบบันทึกข้อมูลแบบดิจิตัล Nikon Model SMZ- U 11650 400.00 บาท/ชม.
11 กล้องจุลทรรศน์ 2 ตาแบบสเตอริโอ OLYMPUS Model SZ3060 11660 350.00 บาท/ชม.
12 กล้องจุลทรรศน์ 2 ตาแบบเลนส์ประกอบ OLYMPUS Model CH30 11670 350.00 บาท/ชม.
13 เครื่องตัดตัวอย่างบางพิเศษ RMC Ultramicrotome Model MTX75500 11680 500.00 บาท/ชม.
14 เครื่องตัดตัวอย่างบาง RMC Microtome Model MT960 11690 400.00 บาท/ชม.
15 เครื่องฉาบตัวอย่างด้วยทอง JEOL Model JFC-1100E 11700 550.00 บาท/ชม.
16 เครื่องฉาบตัวอย่างด้วยคาร์บอน JEOL Model JEE-400 11710 460.00 บาท/ชม.
17 เครื่องขัดตัวอย่างด้วยไอออน Gatan PIPS Model 691 11720 480.00 บาท/ชม.
18 เครื่อง Dimple Grinder Gatan Model 656 11730 460.00 บาท/ชม.
19 เครื่อง Ultrasonic Disc cutter Gatan Model 601 11740 450.00 บาท/ชม.
20 เครื่องขัดตัวอย่างพร้อมอุปกรณ์จับขัด Struers Rotopol-15 11750 550.00 บาท/ชม.
21 เครื่องขัดและกัดผิวตัวอย่างด้วยสารเคมี Struers Lectropol 5 11760 470.00 บาท/ชม.
22 เครื่องตัดโลหะอย่างช้า ISOMET 11770 460.00 บาท/ชม.
23 เครื่องลดขนาดอนุภาคผลิตภัณฑ์ (Microfluidics) 11780 400.00 บาท/ชม.
24 เครื่องทำตัวอย่างแห้ง Tousimis Model samdri-PVT-3B 11790 500.00 บาท/ชม.
1. บริการเครื่องมือและเตรียมตัวอย่างงานจุลทรรศน์ (ต่อ)
2) บริการเตรียมตัวอย่างทางชีววิทยา บาท/ตย.
1 Fixation (Glutaraldehyde)/Dehydration / CPD/Stup/Gold sputtering 11800 900.00 บาท/ตย.
2 Fixation (Glutaraldehyde+Osmiumtetroxide ) Dehydration / CPD/Stup/Gold sputtering 11810 1,200.00 บาท/ตย.
3 กรองตัวอย่างด้วย Millipore Filter 11820 250.00 บาท/ตย.
4 เตรียมโดยวิธี Negative stain 11830 300.00 บาท/ตย.
5 เตรียมชิ้นงานถึงขั้น Plastic block ไม่รวม Osmium tetroxide 11840 800.00 บาท/ตย.
6 เตรียมชิ้นงานถึงขั้น Plastic block รวม Osmium tetroxide 11850 1,000.00 บาท/ตย.
7 ตัดUltra Thin section และย้อมด้วยโลหะหนัก 11860 600.00 บาท/ตย.
3) บริการเตรียมตัวอย่างทางกายภาพ บาท/ตย.
1 การอัดชิ้นงานด้วยเรซินแบบร้อน 11870 300.00 บาท/ตย.
2 การอัดชิ้นงานด้วยเรซินแบบเย็น 11880 300.00 บาท/ตย.
3 การเตรียมชิ้นงานแบบ Plain view 11890 2,000.00 บาท/ตย.
4 การเตรียมชิ้นงานแบบ Cross section 11900 3,000.00 บาท/ตย.
5 การเตรียมชิ้นงานแบบ Particle 11910 250.00 บาท/ตย.
4) บริการการติดตัวอย่าง บาท/ตย.
1 การติดตัวอย่างด้วยวัสดุไม่นำไฟฟ้า 11920 100.00 บาท/ตย.
2 การติดตัวอย่างด้วยวัสดุนำไฟฟ้า 11930 120.00 บาท/ตย.
2. บริการเครื่องมือทดสอบทางกายภาพ บาท/ชม.
1 เครื่องวิเคราะห์พลังงานและปริมาณ NETZSCH Model STA 449F3 11940 750.00 บาท/ชม.
2 เครื่องวิเคราะห์พลังงานและปริมาณ Mettler Toledo Model TGA/DSC1 11950 600.00 บาท/ชม.
3 เครื่องวิเคราะห์คุณสมบัติทางความร้อน NETZSCH Model DSC 204 F1 11960 700.00 บาท/ชม.
4 เครื่องวิเคราะห์คุณสมบัติทางความร้อน Setaram Model Micro DSC 7 evo 11970 650.00 บาท/ชม.
5 เครื่องวิเคราะห์ค่าพลังงานความร้อน IKA Model C PKG 11980 500.00 บาท/ชม.
6 เครื่องวิเคราะห์พื้นผิวและความพรุน Bell Model Bell Sorp mini ΙΙ (BET) 11990 2,000.00 บาท/ชม.
7 เครื่องวัดขนาดอนุภาคด้วยเลเซอร์ Horiba Model LA-950V2 12000 500.00 บาท/ชม.
8 เครื่องวัดค่าความต่างศักย์ของผิวอนุภาค Beckman Coulter Model Delsa Nano C 12010 400.00 บาท/ชม.
9 เครื่องวัดขนาดอนุภาคขนาดนาโน Malvern Model Zetasizer- ZS 12020 400.00 บาท/ชม.