ค่าบริการงานเตรียมตัวอย่างและทดสอบทั่วไป

 1. บริการการทดสอบ : ห้องปฏิบัติการเตรียมตัวอย่างและอุปกรณ์กลาง
1) กลุ่มวิเคราะห์คุณค่าอาหาร (Proximated analysis) รหัส ราคา  หน่วย
1 การวิเคราะห์เยื่อใย (Gerhardt/FT12)
1.1 การวิเคราะห์เยื่อใย (Gerhardt/FT12) เยื่อใย CF 12751 850.00 บาท/ชม.
1.2 การวิเคราะห์เยื่อใย (Gerhardt/FT12) เยื่อใย ADF 12752 800.00 บาท/ชม.
1.3 การวิเคราะห์เยื่อใย (Gerhardt/FT12) เยื่อใย NDF 12753 900.00 บาท/ชม.
2 การวิเคราะห์ไขมัน (FOSS/Soctex 2050) 12760 0.00 บาท/ชม.
2.1 การวิเคราะห์ไขมัน (FOSS/Soctex 2050) วิเคราะห์ Total Fat 12761 900.00 บาท/ชม.
2.2 การวิเคราะห์ไขมัน (FOSS/Soctex 2050) วิเคราะห์ Crude Fat 12762 850.00 บาท/ชม.
3 การวิเคราะห์ไนโตรเจน (FOSS/Kieltec 8400) 12770 700.00 บาท/ชม.
4 การวิเคราะห์ทางกายภาพ (Leco/TGA701)
4.1 การวิเคราะห์ทางกายภาพ (Leco/TGA701) การวิเคราะห์ความชื้น (M) 12781 350.00 บาท/ชม.
4.2 การวิเคราะห์ทางกายภาพ (Leco/TGA701) การวิเคราะห์ความชื้นและเถ้า (MA) 12782 550.00 บาท/ชม.
4.3 การวิเคราะห์ทางกายภาพ (Leco/TGA701) การวิเคราะห์ Moisture/Volatile และ Ash (MVA) 12783 1,000.00 บาท/ชม.
4.4 การวิเคราะห์ทางกายภาพ (Leco/TGA701) การวิเคราะห์ Moisture/Ash/Volatile และ Fix Carbon 12784 1,200.00 บาท/ชม.
5 การวิเคราะห์ Nitrogen free extract (NFE) 12790 300.00 บาท/ชม.
6 แบบชุดที่1 (รายการที่ 1.1+2.2+3+4.2) เยื่อใย CF + วิเคราะห์ Crude Fat + การวิเคราะห์ไนโตรเจน (FOSS/Kieltec 8400) + การวิเคราะห์ความชื้นและเถ้า (MA) 12800 2,800.00 บาท/ชม.
7 แบบชุดที่ 2 (รายการที่ 1.1+2.2+3+4.2+5) เยื่อใย CF + วิเคราะห์ Crude Fat + การวิเคราะห์ไนโตรเจน (FOSS/Kieltec 8400) + การวิเคราะห์ความชื้นและเถ้า (MA) + การวิเคราะห์ Nitrogen free extract (NFE) 12810 3,000.00 บาท/ชม.
2) กลุ่มวิเคราะห์คุณภาพนมและผลิตภัณฑ์นม
1 การตรวจส่วนประกอบตัวอย่าง (FOSS/MilkoScan FT2)
1.1 การตรวจส่วนประกอบตัวอย่าง (FOSS/MilkoScan FT2) ส่วนประกอบ Milk  (F, P, L,TS, SnF) 12821 750.00 บาท/ตย.
1.2 การตรวจส่วนประกอบตัวอย่าง (FOSS/MilkoScan FT2) ส่วนประกอบ Cream (F, P, L,TS, SnF) 12822 750.00 บาท/ตย.
1.3 การตรวจส่วนประกอบตัวอย่าง (FOSS/MilkoScan FT2) ส่วนประกอบ Concentrated Milk (F, TS, SnF) 12823 850.00 บาท/ตย.
1.4 การตรวจส่วนประกอบตัวอย่าง (FOSS/MilkoScan FT2) ส่วนประกอบ Whey (F, P, L, TS) 12824 750.00 บาท/ตย.
1.5 การตรวจส่วนประกอบตัวอย่าง (FOSS/MilkoScan FT2) ส่วนประกอบ Infant Formula (F, TS, SnF) 12825 750.00 บาท/ตย.
1.6 การตรวจส่วนประกอบตัวอย่าง (FOSS/MilkoScan FT2) ส่วนประกอบ Yoghurt  (F, P, L,TS, SnF, Lactic acid) 12826 850.00 บาท/ตย.
1.7 การตรวจส่วนประกอบตัวอย่าง (FOSS/MilkoScan FT2) ส่วนประกอบ Dessert (F, P, L,TS, Total sugars) 12827 850.00 บาท/ตย.
1.8 การตรวจส่วนประกอบตัวอย่าง (FOSS/MilkoScan FT2) ส่วนประกอบ Quart (F, P, TS) 12828 850.00 บาท/ตย.
1.9 การตรวจส่วนประกอบตัวอย่าง (FOSS/MilkoScan FT2) ส่วนประกอบ Juice and Honey (TS, Fructose, Glucose, Sucrose) 12829 850.00 บาท/ตย.
1.10 การตรวจส่วนประกอบตัวอย่าง (FOSS/MilkoScan FT2) ส่วนประกอบ Hard Cheese (F, P, TS, salt) 12830 850.00 บาท/ตย.
1.11 การตรวจส่วนประกอบตัวอย่าง (FOSS/MilkoScan FT2) ส่วนประกอบ Soft Cheese (F, P, TS, salt) 12831 850.00 บาท/ตย.
1.12 การตรวจส่วนประกอบตัวอย่าง (FOSS/MilkoScan FT2) ส่วนประกอบ Soya Milk (F, P,TS, SnF) 12832 750.00 บาท/ตย.
1.13 การตรวจส่วนประกอบตัวอย่าง (FOSS/MilkoScan FT2) ส่วนประกอบ Sugar Solution (Fructose, Glucose, Sucrose) 12833 750.00 บาท/ตย.
1.14 การตรวจส่วนประกอบตัวอย่าง (FOSS/MilkoScan FT2) ส่วนประกอบConcentrated Whey (F, TS, Acidity) 12834 750.00 บาท/ตย.
2 การตรวจ pH  (METTLER/S220-kit) 12840 200.00 บาท/ตย.
3 การตรวจยาปฏิชีวนะตกค้างเบื้องต้น (AM-test) 12850 300.00 บาท/ตย.
4 Methylene blue reduction test 12860 200.00 บาท/ตย.
5 Rezasurin test 12870 200.00 บาท/ตย.
3) กลุ่มวิเคราะห์และพัฒนาผลิตภัณฑ์
1 การวัดความหนืด (Anton Parr/MCR-52) 12880 500.00 บาท/ตย.
2 การวัดสี (Hunter Lab/Color  QuestXE) 12890 250.00 บาท/ตย.
3 การตรวจสารชีวภาพ (YSI/7100 MBS)
3.1 การตรวจสารชีวภาพ (YSI/7100 MBS) วัดปริมาณ Sucrose 12901 550.00 บาท/ตย.
3.2 การตรวจสารชีวภาพ (YSI/7100 MBS) วัดปริมาณ D-Glucose 12902 500.00 บาท/ตย.
3.3 การตรวจสารชีวภาพ (YSI/7100 MBS) วัดปริมาณ Xylose 12903 550.00 บาท/ตย.
3.4 การตรวจสารชีวภาพ (YSI/7100 MBS) วัดปริมาณ L-Lactate 12904 550.00 บาท/ตย.
3.5 การตรวจสารชีวภาพ (YSI/7100 MBS) วัดปริมาณ Ethanol 12905 600.00 บาท/ตย.
3.6 การตรวจสารชีวภาพ (YSI/7100 MBS) วัดปริมาณ Methanol 12906 700.00 บาท/ตย.
3.7 การตรวจสารชีวภาพ (YSI/7100 MBS) วัดปริมาณ L-Glutamate 12907 550.00 บาท/ตย.
3.8 การตรวจสารชีวภาพ (YSI/7100 MBS) วัดปริมาณ L-Glutamine 12908 550.00 บาท/ตย.
3.9 การตรวจสารชีวภาพ (YSI/7100 MBS) วัดปริมาณ Ammonium 12909 650.00 บาท/ตย.
3.10 การตรวจสารชีวภาพ (YSI/7100 MBS) วัดปริมาณ Potassium 12910 650.00 บาท/ตย.
2. บริการเครื่องมือห้องปฏิบัติการ
1) บริการเครื่องมือห้องปฏิบัติการเตรียมตัวอย่างและอุปกรณ์กลาง
1 เครื่องวิเคราะห์เยื่อใย (Gerhardt/FT12) 12920 480.00 บาท/ชม.
2 เครื่องวิเคราะห์ไขมัน (FOSS/Soctex 2050) 12930 500.00 บาท/ชม.
3 เครื่องวิเคราะห์ไนโตรเจน (FOSS/Kieltec 8400) 12940 490.00 บาท/ชม.
4 เครื่องวิเคราะห์เถ้าและความชื้น (Leco/TGA701) 12950 500.00 บาท/ชม.
5 เตาเผา (Carbolite/RHF) 12960 420.00 บาท/ชม.
6 เครื่องวิเคราะห์คุณภาพนม (FOSS/MilkoScan FT2) 12970 500.00 บาท/ชม.
7 เครื่อง Bio sensor (YSI/7100 MBS) 12980 450.00 บาท/ชม.
8 เครื่องวัดความหนืด (Anton Parr/MCR-52) 12990 450.00 บาท/ชม.
9 ตู้ควบคุมอุณหภูมิและความชื้น (BINDER/KMF720) 13000 400.00 บาท/ชม.
10 เครื่องวัดสี (Hunter Lab/Color  QuestXE) 13010 380.00 บาท/ชม.
11 เครื่องหาอายุผลิตภัณฑ์ (Q-SUN/Xe1-B) 13020 400.00 บาท/ชม.
12 เครื่องทำแห้งแบบเยือกแข็ง Freeze dry (Christ/Gamma2-16)
12.1 เครื่องทำแห้งแบบเยือกแข็ง Freeze dry (Christ/Gamma2-16) Process A ( Pre freeze ภายในเครื่อง) 13031 450.00 บาท/ชม.
12.2 เครื่องทำแห้งแบบเยือกแข็ง Freeze dry (Christ/Gamma2-16) Process B ( Pre freeze ภายนอกเครื่อง) 13032 460.00 บาท/ชม.
13 เครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอย Spray dry (Buchi/B-290)
13.1 เครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอย Spray dry (Buchi/B-290) ระบบเปิด (ใช้น้ำทำละลายตัวอย่าง) 13041 450.00 บาท/ชม.
13.2 เครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอย Spray dry (Buchi/B-290) ระบบปิด (ใช้ Solvent ทำละลายตัวอย่าง) 13042 700.00 บาท/ชม.
14 เครื่องกลั่นระเหยแบบหมุนสุญญากาศ Rotary evaporator (Buchi/R-215) 13050 400.00 บาท/ชม.
15 เครื่องปั่นเหวี่ยงความเร็วสูงแบบยิ่งยวด Ultracentrifuge  (Hitachi/CP100WX) 13060 440.00 บาท/ชม.
16 เครื่องปั่นเหวี่ยงความเร็วสูงแบบยิ่งยวด Ultracentrifuge  (BACKMAN/XL-100) 13070 450.00 บาท/ชม.
17 เครื่องปั่นเหวี่ยงความเร็วสูง Hispeed centrifuge  (Hitachi/CR22GIII) 13080 400.00 บาท/ชม.
18 เครื่องปั่นเหวี่ยงควบคุมอุณหภูมิ Refrigerated centrifuge (Dynamica/Velocityty 18R) 13090 370.00 บาท/ชม.
19 เครื่องปั่นเหวี่ยงตัวอย่างปริมาณน้อย Microcentrifuge (Denville/260D) 13100 360.00 บาท/ชม.
20 เครื่องล้างเครื่องแก้ว (STEElCO/LAB610) 13110 750.00 บาท/ชม.
21 เครื่อง Water bath (Scanvac/SHC 2000) 13120 360.00 บาท/ชม.
22 เครื่อง Shaking water bath (Labnet/SWB5050) 13130 360.00 บาท/ชม.
23 เครื่องชั่ง 2 ตำแหน่ง (METTLER/ML3002) 13140 360.00 บาท/ชม.
24 เครื่องชั่ง 4 ตำแหน่ง  (METTLER/ML204) 13150 360.00 บาท/ชม.
25 เครื่อง pH meter (METTLER/S220-kit) 13160 360.00 บาท/ชม.
26 เครื่อง Vortex Mixer (Genie II/Mixer) 13170 360.00 บาท/ชม.
27 เครื่อง  Hot plate (Heidolph/MR ) 13180 360.00 บาท/ชม.
28 เครื่อง  Vacuum oven (Binder/VD53) 13190 400.00 บาท/ชม.
29 เครื่อง Hot air oven (Binder) 13200 390.00 บาท/ชม.
30 เครื่องบดตัวอย่าง (Retsch/ZM 200) 13210 390.00 บาท/ชม.
31 โถปั่นอาหาร  (Waring/commercial) 13220 360.00 บาท/ชม.
32 เครื่อง Microwave (Sharp/R-248) 13230 360.00 บาท/ชม.