ค่าบริการงานวิเคราะห์น้ำ

1 Acidity 13240 300.00 บาท/ตย.
2 Ammonia – nitrogen 13250 400.00 บาท/ตย.
3 Bicarbonate  Alkalinity 13260 350.00 บาท/ตย.
4 BOD 13270 500.00 บาท/ตย.
5 Calcium Hardness 13280 350.00 บาท/ตย.
6 Carbonate Alkalinity 13290 350.00 บาท/ตย.
7 Carbonate  Hardness 13300 350.00 บาท/ตย.
8 Chromium (hexavalent) 13310 400.00 บาท/ตย.
9 Chloride 13320 350.00 บาท/ตย.
10 COD 13330 600.00 บาท/ตย.
11 Color 13340 200.00 บาท/ตย.
12 Conductivity 13350 200.00 บาท/ตย.
13 Cyanide 13360 500.00 บาท/ตย.
14 DO 13370 300.00 บาท/ตย.
15 Formaldehyde 13380 500.00 บาท/ตย.
16 Grease&Oil 13390 650.00 บาท/ตย.
17 Hydroxide Alkalinity 13400 300.00 บาท/ตย.
18 Magnesium Hardness 13410 400.00 บาท/ตย.
19 Manganese 13420 400.00 บาท/ตย.
20 Methyl Orange Alkalinity 13430 300.00 บาท/ตย.
21 Nitrate 13440 350.00 บาท/ตย.
22 Nitrite 13450 400.00 บาท/ตย.
23 Non- Carbonate Hardness 13460 400.00 บาท/ตย.
24 Organic – nitrogen 13470 650.00 บาท/ตย.
1) ตัวอย่างน้ำดื่ม น้ำใช้ น้ำเสียและน้ำจากแหล่งน้ำตามธรรมชาติ (ต่อ) บาท/ตย.
25 pH 13480 200.00 บาท/ตย.
26 Phenolphthalene Alkalinity 13490 300.00 บาท/ตย.
27 Phenol 13500 650.00 บาท/ตย.
28 Residual  Chlorine 13510 300.00 บาท/ตย.
29 Salinity 13520 200.00 บาท/ตย.
30 Settleable Solids 13530 400.00 บาท/ตย.
31 Silica 13540 300.00 บาท/ตย.
32 Soluble iron 13550 400.00 บาท/ตย.
33 Sulfate 13560 350.00 บาท/ตย.
34 Sulfide 13570 350.00 บาท/ตย.
35 Sulfite 13580 350.00 บาท/ตย.
36 Total Alkalinity 13590 300.00 บาท/ตย.
37 Total Chlorine 13600 300.00 บาท/ตย.
38 Total Dissolved Solids 13610 350.00 บาท/ตย.
39 Total Fixed Solids 13620 450.00 บาท/ตย.
40 Total Hardness 13630 350.00 บาท/ตย.
41 Total Iron 13640 300.00 บาท/ตย.
42 Total Kjeldahl Nitrogen 13650 650.00 บาท/ตย.
43 Total Phosphate 13660 300.00 บาท/ตย.
44 Total Phosphorus 13670 450.00 บาท/ตย.
45 Total Solids 13680 350.00 บาท/ตย.
46 Total Suspended Solids 13690 350.00 บาท/ตย.
47 Total Volatile Solids 13700 450.00 บาท/ตย.
48 Turbidity 13710 200.00 บาท/ตย.
2) บริการทดสอบคุณภาพน้ำแบบชุด บาท/ตย.
1 ชุดการทดสอบคุณภาพน้ำบาดาล เพื่อปรับปรุงคุณภาพ (17 รายการ) (pH, Turbidity, Color, Conductivity, p-Alkalinity, M-Alkalinity, Hydroxide-Alkalinity, Bicarbonate-Alkalinity, Carbonate-Alkalinity, Total Alkalinity, Sulfate, Total iron, Chloride, Total hardness, Carbonate-Hardness,      Non-carbonate Hardness, Manganese) 13720 2,100.00 บาท/ตย.
2 ชุดการทดสอบคุณภาพน้ำบริโภคในภาชนะที่ปิดสนิท (10 รายการ) (pH, Color, Turbidity, TS, Total Hardness, Chloride, Total Iron, Nitrate, Phenol, Sulfate) 13730 3,200.00 บาท/ตย.
3 ชุดการทดสอบคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ำบริโภค (12 รายการ) (pH, Color, Turbidity, Total Iron, Manganese, Sulfate, Chloride, Nitrate, Calcium Hardness, Magnesium Hardness, TS, CN) 13740 3,500.00 บาท/ตย.
4 ชุดการทดสอบคุณภาพน้ำบาดาลเพื่อการบริโภค (12 รายการ) (pH, Color, Turbidity, Total Iron, Manganese, Sulfate, Chloride, Nitrate, Total Hardness, Non- Carbonate Hardness, TDS, CN) 13750 3,500.00 บาท/ตย.
5 ชุดการทดสอบคุณภาพน้ำประปา (11 รายการ)  (pH, Color, Turbidity, Total Iron, Manganese, Total Hardness, TDS, Sulfate, Chloride, Nitrate, CN) 13760 3,100.00 บาท/ตย.
6 ชุดการทดสอบคุณภาพน้ำผิวดิน เพื่อการปรับปรุงคุณภาพ (20 รายการ) (pH, Color, Turbidity, Conductivity, Sulfate,Silica, p-Alkalinity, M-Alkalinity, Hydroxide-Alkalinity, Bicarbonate-Alkalinity, Carbonate-Alkalinity, Total phosphate, Total iron, Total hardness, Manganese, Ca-Hardness, Mg Hardness, TS, TSS, TDS) 13770 3,600.00 บาท/ตย.
7 ชุดการทดสอบคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน (5 รายการ) (pH, DO, Nitrate, BOD, Ammonia – nitrogen) 13780 1,700.00 บาท/ตย.
8 ชุดการทดสอบคุณภาพน้ำใช้ในฟาร์มสัตว์ปีก (3 รายการ) (Total Solids, Total Hardness, Non- Carbonate Hardness) 13790 900.00 บาท/ตย.
2) บริการทดสอบคุณภาพน้ำแบบชุด (ต่อ) บาท/ตย.
9 ชุดการทดสอบคุณภาพน้ำทิ้งตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก-ง/น้ำทิ้งจากที่ดินจัดสรร (8 รายการ) (pH, TSS, TDS , Settleable Solids,BOD,Sulfides,Grease & Oil,TKN) 13800 3,400.00 บาท/ตย.
10 ชุดการทดสอบคุณภาพน้ำทิ้งตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท จ (pH, TSS ,BOD, Grease & Oil) 13810 1,600.00 บาท/ตย.
11 ชุดการทดสอบคุณภาพน้ำทิ้งตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง (4 รายการ) (pH, TSS, COD, Grease & Oil) 13820 1,800.00 บาท/ตย.
12 ชุดการทดสอบคุณภาพน้ำทิ้งตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากฟาร์มสุกร (5 รายการ)  (pH, TSS, COD, BOD, TKN) 13830 2,300.00 บาท/ตย.
13 ชุดการทดสอบคุณภาพน้ำทิ้งทั่วไป (7 รายการ) (pH, TSS, TDS, DO, COD, BOD, Grease & Oil) 13840 2,900.00 บาท/ตย.
14 ชุดการทดสอบคุณภาพมาตรฐานน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม (4 รายการ) (pH, TSS, BOD, COD) 13850 1,600.00 บาท/ตย.
15 ชุดการทดสอบคุณภาพน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม (6 รายการ) (pH, TSS, TDS , BOD, COD, Grease & Oil) 13860 2,600.00 บาท/ตย.
16 ชุดการทดสอบคุณภาพน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม (7 รายการ) (pH, TSS, TDS , BOD, COD, TKN, Grease & Oil) 13870 3,300.00 บาท/ตย.
17 ชุดการทดสอบคุณภาพน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม(9 รายการ) (pH, TSS, TDS , BOD, COD, TKN, Sulfide, Grease & Oil, Free Chlorine) 13880 3,900.00 บาท/ตย.