อัตราค่าบริการฝ่ายห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีการเกษตร

ลำดับ รายการ Code อัตรา 1 Unit
ที่
1.บริการวิเคราะห์และทดสอบทางการเกษตร บาท/ตย.
1 ปริมาณความชื้น ( Moisture content ) 70010 410.00 บาท/ตย.
2 เถ้า ( %Ash,%dry matter, Total solid ) 70020 600.00 บาท/ตย.
3 ปริมาณน้ำอิสระ ( Water activity ) 70030 200.00 บาท/ตย.
4 %Protein หรือ %Nitrogen 70040 850.00 บาท/ตย.
5 ไขมัน (%Crude Fat (%Fatในอาหารหยาบ,อาหารข้น)) 70050 850.00 บาท/ตย.
6 เยื่อใย (%Crude Fiber (%CF) ) 70060 850.00 บาท/ตย.
7 ลักษณะเนื้อสัมผัสอาหาร 70070 600.00 บาท/ตย.
8 ความหนืด ด้วยเครื่อง RVA 70080 850.00 บาท/ตย.
9 ความหนืด ด้วยเครื่อง Viscometer 70090 400.00 บาท/ตย.
10 pH, EC (Electrical conductivity) ในดิน (1:5) 70100 250.00 บาท/ตย.
11 Organic matter (OM) ในดิน 70110 460.00 บาท/ตย.
12 Available phosphorus  (P) ในดิน 70120 700.00 บาท/ตย.
13 Exchangeable potassium (K) ในดิน 70130 550.00 บาท/ตย.
14 Soil Texture ในดิน 70140 440.00 บาท/ตย.
2. บริการการใช้เครื่องมือห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีอาหาร บาท/ชม.
1 เครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอยระดับ Pilot Plant (Pilot Plant Spray Dryer) 70150 650.00 บาท/ชม.
2 Rapid Visco Analyser 70160 650.00 บาท/ชม.
3 Texture Analyser 70170 410.00 บาท/ชม.
4 Autoclave 70180 400.00 บาท/ชม.
5 เครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอยระดับ Lab scale (Mini Spray dryer) 70190 490.00 บาท/ชม.
6 เครื่องทำแห้งแช่เยือกแข็ง (Freeze Dryer) 70200 480.00 บาท/ชม.
7 Hot air oven ขนาด 416 L 70210 200.00 บาท/ชม.
8 เครื่องอัดไส้กรอก 70220 180.00 บาท/ชม.
9 เครื่องสับผสมอาหาร 70230 210.00 บาท/ชม.
10 เครื่องปิดผนึกสุญญากาศ 70240 180.00 บาท/ชม.
11 เครื่องทำแห้งแบบถาด( ตู้อบแห้ง ) 70250 250.00 บาท/ชม.
12 เครื่องวัดความหนืด Brook field 70260 400.00 บาท/ชม.
13 เครื่องทำไอศครีม 70270 400.00 บาท/ชม.
14 เครื่องแยกครีม 70280 190.00 บาท/ชม.
3. บริการการใช้ห้องปฏิบัติการเพื่อการฝึกอบรม บาท/ชม.
1 ห้องปฏิบัติการปฐพีวิทยา 70290 500.00 บาท/ชม.
2 ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์ 70300 700.00 บาท/ชม.
3 ห้องปฏิบัติการแปรรูปอาหาร 70310 700.00 บาท/ชม.
4 ห้องปฏิบัติการเคมีอาหาร 70320 500.00 บาท/ชม.
5 ห้องปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และควบคุมคุณภาพ (Sensory Room ) 70330 500.00 บาท/ชม.
6 ห้องปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และควบคุมคุณภาพ (Bakery  Room ) 70340 500.00 บาท/ชม.
4. บริการการใช้ห้องปฏิบัติการเพื่อการทดสอบหรืออื่น ๆ บาท/ชม.
1 ห้องปฏิบัติการปฐพีวิทยา 70350 600.00 บาท/ชม.
2 ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์ 70360 800.00 บาท/ชม.
3 ห้องปฏิบัติการแปรรูปอาหาร 70370 800.00 บาท/ชม.
4 ห้องปฏิบัติการเคมีอาหาร 70380 600.00 บาท/ชม.
5 ห้องปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และควบคุมคุณภาพ (Sensory Room ) 70390 600.00 บาท/ชม.
6 ห้องปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และควบคุมคุณภาพ (Bakery  Room ) 70400 600.00 บาท/ชม.