รายละเอียดข้อมูลค่าใช้จ่ายโครงงาน(คง.1)

เลขสมุดประจำตัว:
ชื่อโครงงาน:การพัฒนาอุปกรณ์เซนเซอร์ช่วยการสัญญาณชีพและความดัน
สาขาวิชา: สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต
ชื่อวิชา:โครงงานวิศวกรรมการผลิต รหัสวิชา :535402
จำนวนหน่วยกิต:4 หน่วยกิต
อาจารย์ที่ปรึกษา: อาจารย์ ดร.วรวัฒน์ ลวนนท์
นักศึกษาผู้ประสานงาน: นายฑนวัฒน์ โคตรชมภู โทรศัพท์ : 083-2363586
รายชื่อนักศึกษา: 1. นายฑนวัฒน์ โคตรชมภู รหัส : B6020798
งบประมาณ:9600 บาท
วันที่เริ่มทำโครงงาน:5/8/2563
วันที่สิ้นสุดทำโครงงาน:22/10/2563
บันทึกค่าใช้จ่าย
ลำดับที่ ว.ด.ป. ห้องปฏิบัติการ รายการ ค่าใช้จ่าย คงเหลือ ผู้ให้บริการ โทรศัพท์ หมายเหตุ บันทึกโดย
งบประมาณคงเหลือ 9600 บาท
รายละเอียด คง. ย้อนกลับ