รายละเอียดข้อมูลค่าใช้จ่ายโครงงาน(คง.1)

เลขสมุดประจำตัว:
ชื่อโครงงาน:การขึ้นรูปบรรจุภัณฑ์พอลิเเล็กติคแอซิด (Forming of polylactic acid packagings)
สาขาวิชา: สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์
ชื่อวิชา:โครงงานวิศวกรรมพอลิเมอร์ รหัสวิชา :528415
จำนวนหน่วยกิต:3 หน่วยกิต
อาจารย์ที่ปรึกษา: ผศ.ดร.จันทิมา ดีประเสริฐกุล
นักศึกษาผู้ประสานงาน: นางสาวรุ่งธิวา ทุมโส โทรศัพท์ : 0610296070
รายชื่อนักศึกษา: 1. นางสาวรุ่งธิวา ทุมโส รหัส : B6003890
2. นางสาวศิริพร สวนจะบก รหัส : B6016890
3. , , รหัส : , ,
งบประมาณ:4800 บาท
วันที่เริ่มทำโครงงาน:30/6/2563
วันที่สิ้นสุดทำโครงงาน:31/7/2564
บันทึกค่าใช้จ่าย
ลำดับที่ ว.ด.ป. ห้องปฏิบัติการ รายการ ค่าใช้จ่าย คงเหลือ ผู้ให้บริการ โทรศัพท์ หมายเหตุ บันทึกโดย
1 25/9/2563 วิศวกรรมพอลิเมอร์ แปรงลวดทองเหลืองด้ามไม้สี่เหลี่ยม 144 4656 บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด 044002400 เลขที่ NMAIF20090018086 panya
2 25/9/2563 วิศวกรรมพอลิเมอร์ กระดาษทิชชู่, หน้ากากอนามัย, อะลูมิเนียมฟอยล์, ถุงมือยาง 464 4192 ร้าน ระเบียง ม. 0852001771 เล่มที่16 เลขที่48 panya
3 25/9/2563 วิศวกรรมพอลิเมอร์ ผ้าเช็ดทำความสะอาด, ถุงมือกันความร้อน, กระดาษทิชชู่, คัตเตอร์, ถาดสแตนเลส 636 3556 ร้าน ทรัพย์สมพร 0655431530 เล่มที่16 เลขที่15 panya
4 25/9/2563 วิศวกรรมพอลิเมอร์ หน้ากากอนามัย, กรรไกร, ถาดสแตนเลส, ถุงมือกันความร้อน 500 3056 ร้านที่1 0934252295 เล่มที่8/1-63 เลขที่9 panya
งบประมาณคงเหลือ 3056 บาท
รายละเอียด คง. ย้อนกลับ