รายละเอียดข้อมูลค่าใช้จ่ายโครงงาน(คง.1)

เลขสมุดประจำตัว:
ชื่อโครงงาน:คลังสินค้าอัจฉริยะด้วยระบบการจัดการแบบอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง
สาขาวิชา: สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต
ชื่อวิชา:โครงงานวิศวกรรมการผลิต รหัสวิชา :535402
จำนวนหน่วยกิต:4 หน่วยกิต
อาจารย์ที่ปรึกษา: ดร.วรวัฒน์ ลวนนท์
นักศึกษาผู้ประสานงาน: นายนัทธพงศ์ จันทะเมธิ โทรศัพท์ : 0857469891
รายชื่อนักศึกษา: 1. นายนัทธพงศ์ จันทะเมธิ รหัส : B6021771
2. นายธนวินท์ ทิพยธร รหัส : B6022150
3. นายณัฐวัตร ลำภา รหัส : B6023393
4. , , รหัส : , ,
งบประมาณ:9600 บาท
วันที่เริ่มทำโครงงาน:1/8/2563
วันที่สิ้นสุดทำโครงงาน:28/9/2563
บันทึกค่าใช้จ่าย
ลำดับที่ ว.ด.ป. ห้องปฏิบัติการ รายการ ค่าใช้จ่าย คงเหลือ ผู้ให้บริการ โทรศัพท์ หมายเหตุ บันทึกโดย
1 24/9/2563 วิศวกรรมการผลิต -Raspberry Pi 4 Model B 8GB,-Micro SD Card Sabdisk 128GB,-Webcam Logitech HD C270h,-Switching power supply 12v5A 60W,-สายไฟอ่อน 18 AWG(UL1007),-จอแสดงผล Smartipi Touch 2 For Raspberry,-Raspberry Pi 3 6448 3152 แม็กซ์วันคอมพิวเตอร์ 0884670476 7574-10249 Admin
งบประมาณคงเหลือ 3152 บาท
รายละเอียด คง. ย้อนกลับ