รายละเอียดข้อมูลค่าใช้จ่ายโครงงาน(คง.1)

เลขสมุดประจำตัว:
ชื่อโครงงาน:การศึกษาความแข็งแรงของซีเมนต์โดยการผสมซิลิกาที่สกัดได้จากแครอทโดยวิธีการแช่โซเดียมไฮดรอกไซด์
สาขาวิชา: สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี
ชื่อวิชา:โครงงานวิศวกรรมปิโตรเลียมและเทคโนโลยีธรณี รหัสวิชา :534401
จำนวนหน่วยกิต:3 หน่วยกิต
อาจารย์ที่ปรึกษา: ดร.บุญณรงค์ อาศัยไร่
นักศึกษาผู้ประสานงาน: นางสาวศุทธินี ตื้อคำ โทรศัพท์ : 0824516977
รายชื่อนักศึกษา: 1. นางสาวศุทธินี ตื้อคำ รหัส : Bฺ580472
2. , , รหัส : , ,
งบประมาณ:2400 บาท
วันที่เริ่มทำโครงงาน:3/8/2563
วันที่สิ้นสุดทำโครงงาน:4/11/2563
บันทึกค่าใช้จ่าย
ลำดับที่ ว.ด.ป. ห้องปฏิบัติการ รายการ ค่าใช้จ่าย คงเหลือ ผู้ให้บริการ โทรศัพท์ หมายเหตุ บันทึกโดย
1 28/9/2563 XRD-D2 powder 360 2040 คมสันต์ ต่ายทรัพย์ 2215 ฝวคE(2)904/63 240036
2 28/9/2563 EDXRF powder 300 1740 คมสันต์ ต่ายทรัพย์ 2215 ฝวคE(2)906/63 240036
3 24/9/2563 F10101-4 SEM JCM5000 360 1380 ปริญญา พงศานรากุล 3193   259016
งบประมาณคงเหลือ 1380 บาท
รายละเอียด คง. ย้อนกลับ