รายละเอียดข้อมูลค่าใช้จ่ายโครงงาน(คง.1)

เลขสมุดประจำตัว:
ชื่อโครงงาน:การปรับปรุงคุณสมบัติเต้านมเทียมจากยางพารา
สาขาวิชา: สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์
ชื่อวิชา:โครงงานวิศวกรรมพอลิเมอร์ รหัสวิชา :528415
จำนวนหน่วยกิต:3 หน่วยกิต
อาจารย์ที่ปรึกษา: รองศาสตราจารย์ ดร. ยุพาพร รักสกุลพิวัฒน์
นักศึกษาผู้ประสานงาน: นางสาวปริญญา ลือกลาง โทรศัพท์ : 0800091424
รายชื่อนักศึกษา: 1. นางสาวศรุตา วงศ์ชู รหัส : B5911523
2. นางสาวปริญญา ลือกลาง รหัส : B5912667
3. นายปฏิภาณ ชื่นตา รหัส : B5913398
4. , , รหัส : , ,
งบประมาณ:7200 บาท
วันที่เริ่มทำโครงงาน:3/8/2563
วันที่สิ้นสุดทำโครงงาน:2/7/2564
บันทึกค่าใช้จ่าย
ลำดับที่ ว.ด.ป. ห้องปฏิบัติการ รายการ ค่าใช้จ่าย คงเหลือ ผู้ให้บริการ โทรศัพท์ หมายเหตุ บันทึกโดย
1 28/9/2563 วิศวกรรมพอลิเมอร์ กล่องพลาสติก, ถุงมือหนังติดซับทนความร้อน 272 6928 บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด(สาขานครราชสีมา) 044-002-400 NMAIF20090017741 Admin
2 28/9/2563 วิศวกรรมพอลิเมอร์ ดินน้ำมัน, ปูนปลาสเตอร์ 145 6783 บริษัท สมใจบิซกรุ๊ป จำกัด - ARP-0920140107 Admin
3 28/9/2563 วิศวกรรมพอลิเมอร์ ปูนปลาสเตอร์ 90 6693 บริษัท สมใจบิซกรุ๊ป จำกัด - ARP-0920140139 Admin
4 28/9/2563 วิศวกรรมพอลิเมอร์ 60% LA-TZ, 10% K Oleate, 50% Sulfur, 50% ZMBT, 50% ZDEC, 50% Wingstay L, 33.3% DPG, 12.5 SSF, 50% ZnO 2865 3828 บริษัท วิรุฬห์กิจ อินดัสทรี จำกัด (สำนักงานใหญ่) 044002114 INV000219 Admin
5 28/9/2563 วิศวกรรมพอลิเมอร์ หุ่นรองแบบเสื้อผู้หญิง 66 3762 ร้านนฤมล ทูโคกกรวด 062-8924290 001/001 Admin
6 28/9/2563 วิศวกรรมพอลิเมอร์ ชุดเตาน้ำมันหอมระเหย 100 3662 PHUENNOO SHOP 081-7938070 01/01 Admin
7 28/9/2563 วิศวกรรมพอลิเมอร์ น้ำมันหอมระเหย 240 3422 Aroma Scented - 5/5916 Admin
งบประมาณคงเหลือ 3422 บาท
รายละเอียด คง. ย้อนกลับ