รายละเอียดข้อมูลค่าใช้จ่ายโครงงาน(คง.1)

เลขสมุดประจำตัว:
ชื่อโครงงาน:การศึกษากระบวนการขึ้นรูปใบพัดของเครื่องบินบังคับวิทยุ
สาขาวิชา: สาขาวิชาวิศวกรรมอากาศยาน
ชื่อวิชา:โครงงานวิศวกรรมอากาศยาน รหัสวิชา :537476
จำนวนหน่วยกิต:4 หน่วยกิต
อาจารย์ที่ปรึกษา: ผศ.ดร.วีณา ฟั่นเพ็ง
นักศึกษาผู้ประสานงาน: นางสาวประกายดาว ภักดีนอก โทรศัพท์ : 0916868683
รายชื่อนักศึกษา: 1. นายณัฐวัตร จันทร์ภูเขียว รหัส : B6025175
2. นางสาวประกายดาว ภักดีนอก รหัส : B6025830
3. , , รหัส : , ,
งบประมาณ:6400 บาท
วันที่เริ่มทำโครงงาน:3/8/2563
วันที่สิ้นสุดทำโครงงาน:16/10/2563
บันทึกค่าใช้จ่าย
ลำดับที่ ว.ด.ป. ห้องปฏิบัติการ รายการ ค่าใช้จ่าย คงเหลือ ผู้ให้บริการ โทรศัพท์ หมายเหตุ บันทึกโดย
งบประมาณคงเหลือ 6400 บาท
รายละเอียด คง. ย้อนกลับ