รายละเอียดข้อมูลค่าใช้จ่ายโครงงาน(คง.1)

เลขสมุดประจำตัว:
ชื่อโครงงาน:การพัฒนาระบบแจ้งเตือนเมล็ดหมดในเครื่องหยอดเมล็ด
สาขาวิชา: สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร
ชื่อวิชา:โครงงานวิศวกรรมเกษตรและอาหาร รหัสวิชา :521413
จำนวนหน่วยกิต:2 หน่วยกิต
อาจารย์ที่ปรึกษา: อ.ดร.สามารถ บุญอาจ
นักศึกษาผู้ประสานงาน: นางสาวรัตนา ฉิมสวัสดิ์ โทรศัพท์ : 0613155932
รายชื่อนักศึกษา: 1. นางสาวอภัสรา ปลื้มสูตร รหัส : B5908820
2. นางสาวรัตนา ฉิมสวัสดิ์ รหัส : B5910281
3. , , รหัส : , ,
งบประมาณ:3200 บาท
วันที่เริ่มทำโครงงาน:7/8/2563
วันที่สิ้นสุดทำโครงงาน:23/10/2563
บันทึกค่าใช้จ่าย
ลำดับที่ ว.ด.ป. ห้องปฏิบัติการ รายการ ค่าใช้จ่าย คงเหลือ ผู้ให้บริการ โทรศัพท์ หมายเหตุ บันทึกโดย
1 14/10/2563 วิศกรรมเกษตรและอาหาร Sensor 190 3010 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส. สมาร์ทเทค ซิสเต็ม 0927566556 08265 panya
2 14/10/2563 วิศกรรมเกษตรและอาหาร กล่องอเนกประสงค์,สายไฟเดินเครื่อง 179 2831 ไพศาลอีเล็กโทรนิคส์ 0443542034 - panya
3 14/10/2563 วิศกรรมเกษตรและอาหาร เหล็กแท่ง,เหล็กแผ่น 2879 -48 ธ.โยธา ค้าเหล็ก 044255145 เล่ม18เลขที่39 panya
4 14/10/2563 วิศวกรรมเกษตรและอาหาร สีกันสนิม,ทินเนอร์,แปรงทาสี 160 -208 7Home เซเว่น โฮม 0973353305 เล่ม17เลขที่35 panya
5 14/10/2563 วิศวกรรมเกษตรและอาหาร เมล็ดหญ้ารูซี่ 510 -718 โคราชอาหารสัตว์และการเกษตร 044252280 เล่ม18เลขที่0882 panya
งบประมาณคงเหลือ -718 บาท
รายละเอียด คง. ย้อนกลับ