รายละเอียดข้อมูลค่าใช้จ่ายโครงงาน(คง.1)

เลขสมุดประจำตัว:
ชื่อโครงงาน:ผลิตภัณฑ์กันกระแทกที่ฉลาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับพืชผักผลไม้สด
สาขาวิชา: สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์
ชื่อวิชา:โครงงานวิศวกรรมพอลิเมอร์ รหัสวิชา :528415
จำนวนหน่วยกิต:3 หน่วยกิต
อาจารย์ที่ปรึกษา: รศ.ดร.กษมา จารุกำจร
นักศึกษาผู้ประสานงาน: นางสาวจิตติมาพร วิเชียรพันธุ์ โทรศัพท์ : 0611458292
รายชื่อนักศึกษา: 1. นางสาวจิตติมาพร วิเชียรพันธุ์ รหัส : B6000141
2. นางสาวธัชณัน วันทาแท่น รหัส : B6000158
3. นางสาวเมวิวรรณ สีวะกุลลานนท์ รหัส : B6018467
4. , , รหัส : , ,
งบประมาณ:7200 บาท
วันที่เริ่มทำโครงงาน:1/6/2563
วันที่สิ้นสุดทำโครงงาน:31/7/2564
บันทึกค่าใช้จ่าย
ลำดับที่ ว.ด.ป. ห้องปฏิบัติการ รายการ ค่าใช้จ่าย คงเหลือ ผู้ให้บริการ โทรศัพท์ หมายเหตุ บันทึกโดย
1 30/9/2563 วิศวกรรมพอลิเมอร์ น้ำยางข้น 60%,10%K-Oleate,50%Sulfur,50%ZDEC,50%ZMB,50%Wingstay L,50%ZnO,33%DPG,12.5%SSFT 2829 4371 บริษัท เคมีคอลแอนด์แมททีเรียลส์ จำกัด 0819639149 IV6309-004 panya
2 30/9/2563 วิศวกรรมพอลิเมอร์ ถุงมือด้ายถัก,ฟ็อกกี้กระบอกฉีดน้ำ,กรรไกร,แป้งมัน,ลวดเย็บ,ถุงเย็น,สก็อตต์คลีนแคร์,ตะหลิวไม้ไผ่,กระชอน,กระดาษทิชชู,คัตเตอร์,ผ้าขาวบาง,ถุงมือ,กะละมัง,ถุงขยะ,ถาด 4051 320 บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด 044008454466 007031546639 panya
3 30/9/2563 วิศวกรรมพอลิเมอร์ ฟาร์เซ็นต์ขจัดท่อตันเกล็ด 318 2 บมจ.บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์(MBC มทส.ประตู4,นครราชส 044223000 21788101000032 panya
งบประมาณคงเหลือ 2 บาท
รายละเอียด คง. ย้อนกลับ