ข้อมูลโครงงาน

เลขที่รับ คง. เรื่อง นักศึกษาประสานงาน สถานะ รายละเอียด
9/2564 1 การสำรวจวัชพืชและควบคุมวัชพืชด้วยแผ่นพลาสติกชนิดจ่างๆ นางสาวณัชชา วิเวกรัมย์ Tel.0653366656 เอกสารใหม่ Detail รายละเอียดค่าใช้จ่าย
8/2564 1 การผลิต วิเคราะห์สมบัติและแผนธุรกิจเบื้องต้นของเชื้อเพลิงอัดเม็ด และของแข็งเหลือทิ้งทางเกษตรกร นางสาวณิฌา สุวรรณสมศรี Tel.0986161205 เอกสารอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือแล้ว Detail เอกสารประกอบรายละเอียดค่าใช้จ่าย
7/2564 1 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการดูดซับเมทิลีนบลูจากสารละลายโดยใช้ถ่านกัมมันต์จากเมล็ดลำไยที่ประกอบด้วยรูพรุนขนาดเล็กและขนาดกลาง นางสาวนัยพร วัฒนกูล Tel.0988324025 เอกสารอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือแล้ว Detail เอกสารประกอบรายละเอียดค่าใช้จ่าย
6/2564 1 ผลของการทำลายการพักตัวของเมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยการอบลมร้อน แช่น้ำร้อน คลื่นวิทยุและสารเคมี นางสาวธิติญา พุฒพวง Tel.0994674342 เอกสารอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือแล้ว Detail เอกสารประกอบรายละเอียดค่าใช้จ่าย
5/2564 1 การพัฒนาสูตรอาหารเพื่อกระตุ้นการเจริญเติบโตของแคลลัสชนิดเอ็มบริโอเจนิคในมันสำปะหลัง นางสาวจุฬารัตน์ เจตเขตการณ์ Tel.0912168557 เอกสารอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือแล้ว Detail เอกสารประกอบรายละเอียดค่าใช้จ่าย
4/2564 1 ระบบแจ้งเตือนการลักลอบขนส่งสิ่งผิดกฎหมาย แนวเขตชายแดนด้วยเทคโนโลยีการสื่อสารแบบไร้สาย นางสาวรัตนมณี ตรีวงค์ Tel.0633585741 เอกสารอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือแล้ว Detail เอกสารประกอบรายละเอียดค่าใช้จ่าย
3/2564 1 ชุดอุปกรณ์ทดสอบความแข็งแรงทนทานของกล้ามเนื้อแขนส่วนบน นาย ชาคริต ปรุเขตต์ Tel.0943603336 เอกสารอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือแล้ว Detail เอกสารประกอบรายละเอียดค่าใช้จ่าย
2/2564 1 การศึกษษประสิทธิภาพเครื่องกลั่นน้ำเค็มพลังงานแสงอาทิตแบบลาดเอียงสองด้าน นายหิรัญ ศรีวะรมย์ Tel.0937699698 เอกสารอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือแล้ว Detail เอกสารประกอบรายละเอียดค่าใช้จ่าย
1/2564 1 ผลของชีวภัณฑ์ในการเคลือบเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อควบคุมโรคเมล็ดด่าง นางสาวเอื้ออารีย์ มูลธิยะ Tel.095-4698507 เอกสารอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือแล้ว Detail เอกสารประกอบรายละเอียดค่าใช้จ่าย
792/2563 1 การศึกษาสมบัติของยางผสมระหว่างยางธรรมชาติกับยางธรรมชาติอีพ็อกซีไดซ์ นายรัฐพงศ์ ทองสกุล Tel.0622545751 เอกสารอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือแล้ว Detail เอกสารประกอบรายละเอียดค่าใช้จ่าย
791/2563 1 การออกแบบแม่พิมพ์กดอัดเพื่อใช้ผลิตวัสดุกันกระแทกแบบฉลาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นายธีรพัฒน์ ทวีปรักษา Tel.0818795328 เอกสารอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือแล้ว Detail เอกสารประกอบรายละเอียดค่าใช้จ่าย
790/2563 1 สมบัติวิทยากระแสและสมบัติเชิงกลของพอลิโพรพิลีนรีไซเคิล นางสาวเพ็ญนภา ชี้ทางดี Tel.0623840880 เอกสารอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือแล้ว Detail เอกสารประกอบรายละเอียดค่าใช้จ่าย
789/2563 1 การรีไซเคิลน้ำยาลอกนิกเกิลที่ใช่งานแล้วโดยการผลิตเป็นโลหะนิกเกิลด้วยวิธีทางเคมีไฟฟ้า นายวัชรพล สายบุยสา Tel.0995621795 เอกสารอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือแล้ว Detail เอกสารประกอบรายละเอียดค่าใช้จ่าย
788/2563 1 ผลิตภัณฑ์กันกระแทกที่ฉลาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับพืชผักผลไม้สด นางสาวจิตติมาพร วิเชียรพันธุ์ Tel.0611458292 เอกสารอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือแล้ว Detail รายละเอียดค่าใช้จ่าย
787/2563 1 การศึกษาสมบัติคอมโพสิทของพอลิแลคติกแอซิด พอลิไวนิลแอลกอฮอล์ และเกล็ดปลานิล นายนนทวัชร เปรมจิตร์ Tel.0933197864 เอกสารอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือแล้ว Detail เอกสารประกอบรายละเอียดค่าใช้จ่าย
786/2563 1 การศึกษาพฤติกรรมการชะละลายสารเร่งปฏิกิริยาที่ใช้งานแล้ว โดยมีนิกเกิลและโมลิบดีนัมเป็นองค์ประกอบ นายชัยพัฒน์ ชอบค้า Tel.0921451409 เอกสารอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือแล้ว Detail เอกสารประกอบรายละเอียดค่าใช้จ่าย
785/2563 1 การพัฒนาระบบแจ้งเตือนเมล็ดหมดในเครื่องหยอดเมล็ด นางสาวรัตนา ฉิมสวัสดิ์ Tel.0613155932 เอกสารอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือแล้ว Detail เอกสารประกอบรายละเอียดค่าใช้จ่าย
784/2563 1 การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของเห็ดในฤดูแล้งบริเวณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นายศิลปชาติ พึ่งป่า Tel.0947490173 เอกสารอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือแล้ว Detail เอกสารประกอบรายละเอียดค่าใช้จ่าย
783/2563 1 ทดสอบวัดสมรรถนะของรถไฮบริดและระบบติดตามรถ นายพงศ์ระพี สุวรรณโชติ Tel.092-5341062 เอกสารอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือแล้ว Detail เอกสารประกอบรายละเอียดค่าใช้จ่าย
782/2563 1 การปรับปรุงสมบัติความยืดหยุ่นของ PLA โดยใช้สารตัวเติมธรรมชาติ นางสาวอิศรากรณ์ อัคษร Tel.0836703178 เอกสารอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือแล้ว Detail เอกสารประกอบรายละเอียดค่าใช้จ่าย
*กรณีเอกสารที่ได้รับการอนุมัติทางด้านการเงินแล้ว ต้องมารับเอกสารที่ฝ่ายสนับสนุนฯ ภายในปีงบประมาณนั้น ๆ เช่น ปีงบประมาณ 2557 ต้องมารับก่อน 30 กันยายน 2557
  • เอกสารใหม่ : เอกสารใหม่
  • เอกสารอยู่ระหว่างพิจารณาอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือ : เอกสารอยู่ระหว่างพิจารณาอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือ
  • เอกสารอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือแล้ว : อนุมัติเอกสาร/อนุมัติการใช้ห้อง/อนุมัติการใช้เครื่องมือแล้ว/อนุมัติการขอจัดซื้อวัสดุแล้ว
  • ส่งเอกสารกลับสำนัก/สาขาวิชา : ส่งเอกสารกลับสำนัก/สาขาวิชา
  • เอกสารส่งกลับฝ่าย(การเงิน) : เอกสารส่งกลับฝ่าย(การเงิน)(เฉพาะ คง.1)
เริ่มใช้ระบบรูปภาพแสดงสถานะตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2554 (ภาคการศึกษาที่ 2/2554)
ดังนั้นเอกสารก่อนวันดังกล่าวจะไม่แสดงรูปภาพสถานะ