รายละเอียดข้อมูลโครงงาน(คง.1)

เลขหนังสือรับ:775/2563 ลงวันที่ 10/9/2563
เลข ฝสป.:775/2563 ลงวันที่ 10/9/2563
ประเภท คง.:1
ชื่อวิชา:โครงงานวิศวกรรมพอลิเมอร์
รหัสวิชา:528415
จำนวนหน่วยกิต:3 หน่วยกิต
ชื่อโครงงาน:การขึ้นรูปแผ่นบรรจุภัณฑ์จากพอลิเเลคติกเเอซิดด้วยกระบวนการอัดรีด
สาขาวิชา: สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์
อาจารย์ที่ปรึกษา: ผศ.ดร.จันทิมา ดีประเสริฐกุล
รายชื่อนักศึกษา:
1. นายวีรพงษ์ วงชารี รหัส : B5904501
2. นายยุทธชัย วรรณทอง รหัส : B5908462
3. , , รหัส : , ,
งบประมาณ:4800 บาท
เลขสมุดประจำตัว:
วันที่เริ่มทำโครงงาน:20/8/2563
วันที่สิ้นสุดทำโครงงาน:20/7/2564
รวมระยะเวลา:12 เดือน 0 วัน
นักศึกษาผู้ประสานงาน: นายยุทธชัย วรรณทอง โทรศัพท์ : 0934232073
ห้องที่คาดว่าจะใช้:F4105,F4110,F5202,F2106
เครื่องมือที่คาดว่าจะใช้:DSC,HDT,Tensile testing,Internal mixer,3D printer,Extruder,Impact
คำชี้แจ้งเพิ่มเติม:ใช้ประกอบการเบิกเงินทำโครงงาน
วันที่อนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือ:17/9/2563
การอนุมัติด้านการเงิน:
สถานะ:เอกสารอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือแล้ว
ย้อนกลับ