รายละเอียดข้อมูลโครงงาน(คง.1)

เลขหนังสือรับ:781/2563 ลงวันที่ 16/9/2563
เลข ฝสป.:781/2563 ลงวันที่ 16/9/2563
ประเภท คง.:1
ชื่อวิชา:โครงงานวิศวกกรรมปิโตรเลียมและเทคโนโลยีธรณี
รหัสวิชา:534401
จำนวนหน่วยกิต:3 หน่วยกิต
ชื่อโครงงาน:การศึกษาการเพิ่มความแข็งแรงของของซีเมนต์โดยการผสมซิลิกาที่สกัดได้จากผงแครอทโดยวิธีการอบที่อุณหภูมิสูง
สาขาวิชา: สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี
อาจารย์ที่ปรึกษา: อาจารย์บุญณรงค์ อาศัยไร่
รายชื่อนักศึกษา:
1. นางสาวพิชญ์สินี วงศ์มั่นกิจการ รหัส : B5804252
2. , , รหัส : , ,
งบประมาณ:2400 บาท
เลขสมุดประจำตัว:
วันที่เริ่มทำโครงงาน:3/8/2563
วันที่สิ้นสุดทำโครงงาน:4/11/2563
รวมระยะเวลา:3 เดือน 1 วัน
นักศึกษาผู้ประสานงาน: นางสาวพิชญ์สินี วงศ์มั่นกิจการ โทรศัพท์ : 0804622010
ห้องที่คาดว่าจะใช้:F7122, F4102-3, F5107, F1010-11, F1008, F10204-1, F10109-7, F6, F6144, F6121, F3104
เครื่องมือที่คาดว่าจะใช้:Gas Permeameter porosimeter compressive strength tester SEM XRD XRF เครื่องอบ เครื่องผสมซีเมนต์ เครื่องบดตัวอย่าง เเครื่องปั่นตัวอย่างแบบละเอียด
คำชี้แจ้งเพิ่มเติม:
วันที่อนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือ:17/9/2563
การอนุมัติด้านการเงิน:
สถานะ:เอกสารอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือแล้ว
ย้อนกลับ