รายละเอียดข้อมูลโครงงาน(คง.1)

เลขหนังสือรับ:784/2563 ลงวันที่ 23/9/2563
เลข ฝสป.:784/2563 ลงวันที่ 23/9/2563
ประเภท คง.:1
ชื่อวิชา:โครงงาน (senior project)
รหัสวิชา:104390
จำนวนหน่วยกิต:3 หน่วยกิต
ชื่อโครงงาน:การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของเห็ดในฤดูแล้งบริเวณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สาขาวิชา: สาขาวิชาชีววิทยา
อาจารย์ที่ปรึกษา: อ.ดร.ศิริลักษณ์ ชุมเขียว
รายชื่อนักศึกษา:
1. นายศิลปชาติ พึ่งป่า รหัส : ฺ6119690
2. , , รหัส : , ,
งบประมาณ:2400 บาท
เลขสมุดประจำตัว:
วันที่เริ่มทำโครงงาน:3/8/2563
วันที่สิ้นสุดทำโครงงาน:3/11/2563
รวมระยะเวลา:3 เดือน 0 วัน
นักศึกษาผู้ประสานงาน: นายศิลปชาติ พึ่งป่า โทรศัพท์ : 0947490173
ห้องที่คาดว่าจะใช้:F2206, F10101-5
เครื่องมือที่คาดว่าจะใช้:Light microscope, petri dish, SEM microscope
คำชี้แจ้งเพิ่มเติม:-
วันที่อนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือ:25/9/2563
การอนุมัติด้านการเงิน:
สถานะ:เอกสารอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือแล้ว
ย้อนกลับ