รายละเอียดข้อมูลโครงงาน(คง.1)

เลขหนังสือรับ:788/2563 ลงวันที่ 25/9/2563
เลข ฝสป.:788/2563 ลงวันที่ 25/9/2563
ประเภท คง.:1
ชื่อวิชา:โครงงานวิศวกรรมพอลิเมอร์
รหัสวิชา:528415
จำนวนหน่วยกิต:3 หน่วยกิต
ชื่อโครงงาน:ผลิตภัณฑ์กันกระแทกที่ฉลาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับพืชผักผลไม้สด
สาขาวิชา: สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์
อาจารย์ที่ปรึกษา: รศ.ดร.กษมา จารุกำจร
รายชื่อนักศึกษา:
1. นางสาวจิตติมาพร วิเชียรพันธุ์ รหัส : B6000141
2. นางสาวธัชณัน วันทาแท่น รหัส : B6000158
3. นางสาวเมวิวรรณ สีวะกุลลานนท์ รหัส : B6018467
4. , , รหัส : , ,
งบประมาณ:7200 บาท
เลขสมุดประจำตัว:
วันที่เริ่มทำโครงงาน:1/6/2563
วันที่สิ้นสุดทำโครงงาน:31/7/2564
รวมระยะเวลา:14 เดือน 0 วัน
นักศึกษาผู้ประสานงาน: นางสาวจิตติมาพร วิเชียรพันธุ์ โทรศัพท์ : 0611458292
ห้องที่คาดว่าจะใช้:F4109 F4110 F4111 F3111 F3112 F5113 F5109 F10202-1อาคารจักรกลเกษตรห้องเรียน2
เครื่องมือที่คาดว่าจะใช้:Universal Testing Machine (UTM), Ballistic Pendulum, เครื่อง Gas chromatographyและเครื่องจำลองการสั่นสะเทือน
คำชี้แจ้งเพิ่มเติม:
วันที่อนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือ:28/9/2563
การอนุมัติด้านการเงิน:
สถานะ:เอกสารอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือแล้ว
ย้อนกลับ