ระบบจัดการฐานข้อมูลโครงงาน วิทยานิพนธ์ และ งานวิจัย

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เลขที่รับ คง. เรื่อง นักศึกษาประสานงาน สถานะ รายละเอียด
T1/2563 2
ยังไม่ได้สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
นางสาวธิดาภา รัตนอัมพา    
T2/2563 2
การสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยา CuO/ZnO@N-doped Carbon Nanotube สำหรับปฏิกิริยาไฮโดรจิเนชั่นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในการผลิตเมทานอลในถังปฏิกรณ์แบบกะ
นัฑนนท์ ตรีรัตนกุลพร    
T3/2563 2
Silk-Fibroin Based Nanofibrous Scaffold for Tissue Engineering Application
อภิญญา รักษา    
T4/2563 2
CO2 and CH4 adsorption in MILs: surface modification by heat treatment and N doping
ปองพล ธีระชวาลวงศ์    
T5/2563 2
Optimization of Ultrasonic Assisted Extraction for Natural Dye Extraction from Golden Teak leaves Using Response Surface Methodology
สุพัฒตรา คุณาสินกุล    
T9/2563 2
สมบัติการต้านโรคเบาหวานของส่วนประกอบของเวย์โปรตีนควบคู่กับเบต้า-กลูแคน และการประยุกต์ใช้
นางกุ้งนาง บุญเสริม    
T12/2563 2
Applications of Streptomyces spp. for synthesis of nanomaterials
Aliyatur Rosyidah    
T13/2563 2
การผลิตแก๊สชีวภาพจากมันสำปะหลังเหลือทิ้งและแบบจำลองจลนพลศาสตร์การเกิดก๊าซชีวภาพ
ผกามาส เกาะเหมือน    
T14/2563 2
Development of Recombinant scFv antibody for Point of Demand (POD) Detection of Bradyrhizobium strain SUTN9-2 in Rice-Legume Cropping System and Biofertilizer Production
0803926005    
T15/2563 2
Structural properties and mass transfer of oxygen and glucose in porous scaffold fabricated by a combined freeze dry-porogen leaching process
สุนิษา สิงหวรรณุรัตน์    
T16/2563 2
Photoresistive property of Bismuth ferrite thin films prepared by RF magnetron sputtering technigue
พีรวัฒน์ เลาะหะนะ    
T18/2563 2
การสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยา CuO/ZnO@N-doped Carbon Nanotube สำหรับปฏิกิริยาไฮโดรจิเนชั่นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในการผลิตเมทานอลในถังปฏิกรณ์แบบกะ
นัฑนนท์ ตรีรัตนกุลพร    
T19/2563 2
ยังไม่สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
จงสุทธามณี สิทธิเวช    
T20/2563 2
ยังไม่สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
นางสาวชิดชนก หาญตะคุ    
T22/2563 2
Synthesis of activated carbon from coconut shell char prepared by hydrothermal carbonization
ธราธร ลิ้มศิริ    
T23/2563 2
การผลิตและการศึกษาลักษณะเปปไทด์ที่มีฤทธิ์ยับยั้งกิจกรรมของเอนไซม์โพรลิลโอลิโกเปปทิเดสจากวัสดุเหลือทิ้งในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
ภิรมณ์ยา ชนะจน    
T26/2563 2
Synthesis of activated carbon from coconut shell char prepared by hydrothermal carbonization
ธราธร ลิ้มศิริ    
T27/2563 2
STUDY OF USING NATURAL RUBBER LATEX AS AN ADDITIVE FOR API CLASS G CEMENT
ภัทริญา อักษรณรงค์    
T29/2563 2
Hybrid composite of starch-based hydrogel for potential bone tissue engineering application
นายจิรเดช ศรีงาม    
T30/2563 2
Electrospun Bone Graft By 3D Electrospinning
นางสาวอัจฉรา ชินกร    
T31/2563 2
Study and prediction of electrospinning parameters for nanofibers production using artificial neural networks
นายญาณวรุตม์ สร้อยเงิน    
T32/2563 2
โปรติโอมิกส์โปรไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์คาร์โนซีนและอนุพันธ์ของคาร์โนซีนในไก่โคราช
ชนัดดา สุวรรณวิชนีย์    
T33/2563 2
ยังไม่สอบโครงร่าง
พิมพ์รภัส    
T34/2563 2
PREPARATION AND CHARACTERIZATION OF SPUTTERED METAL OXIDE MULTILAYER THIN FILMS FOR OPTICAL APPLICATION
เอกชัย จงเสรีเจริญ    
T35/2563 2
Microscopic Investigation of MnBi magnetic Materials
จงรัก บ่อทรัพย์    
T36/2563 2
3D printing development for aluminum-base nanocomposite
นิวัฒน์ เหมหา    
T37/2563 2
Effects of scratching rate on CERCHAR abrasiveness index of sandstones
นางสาวธราภรณ์ โคตรสมบัติ    
T38/2563 2
Correlations between mechanical and creep properties and ultrasonic pulse velocities of rock
นิสาชล พงษ์กล้าหาญ    
T39/2563 2
ยังไม่สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
นายปณต ครึกกระโทก    
T40/2563 2
A STUDY OF METAL DOPED V2O5 THIN FILMS PREPARED BY RADIO FREQUENCY MAGNETRON SPUTTERING
นายปิยพร ทางดี    
T41/2563 2
Transversely isotropic effect on mechanical properties of gypsum
ลักษิกา สิทธิมงคล    
T42/2563 2
Preparation of SUZ-4 zeolite catalyst using hydrothermal process for convension of ethanol to DEE
นางสาวภารตี สุขธรณ์    
T43/2563 2
Electronic and phononic contribution to near-infrared reflectivity of oxide pigments
นายวรสฤษดิ์ แสงสุย    
T44/2563 2
Electronic Structure of Optically Excited Molybdenum disulfide single crystals
พาขวัญ ชาญประโคน    
T45/2563 2
ความสามารถของอลิซินในการผ่านแนวกั้นระหว่างเลือดกับสมองและผลต่อเชื้อก่อโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ
น.ส. กัณฑ์กวี ศาสน์สันติธรรม    
T46/2563 2
study of piezoelectric biosensor for cancer detector
ฐิตา ซ่อนกลิ่น    
T47/2563 2
ทรานสริปโตมิกส์โปรไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์คาร์โนซีนในไก่โคราช
กษรัตน์ พรมคุณ    
T48/2563 2
Preparation of porous alumina supported metal catalyst and application on esterification of lactic acid with 1-butanol
นายสันติสุข หาสิน    
T54/2563 2
ยังไม่สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
นายธนพล จันดาเขียว    
T55/2563 2
ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและต้านการอักเสบขอสารสกัดหยาบเพกาและผักเชียงดาในเซลล์แมโครฟาจ (RAW264.7)
เบญจวรรณ ดุนขุนทด    
T57/2563 2
ผลของคุณสมบัติของโปรตีนต่อการย่อยองสตาร์ชตัดกิ่ง
น.ส.อัจฉรา โด่งดัง    
T58/2563 2
ยังไม่สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
นางสาวปาล์มริน แดนศิริมา    
T59/2563 2
ยังไม่สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
น.ส.ภควรรณ เสรีรัตนาคร    
T60/2563 2
Production and purification of Omega 3 fatty acid from Pichia pastoris by using transesterification and molecular distillation techniques
Thuy Trinh    
T62/2563 2
Effect of cyclic Loanding on Brazilian Tensile strength of salt
นางสาวสวรส สุวรรณคีรี    
T63/2563 2
Biological activities of gamma oryzanol and its modification on human cancer
Eko Suyanto    
T64/2563 2
Purification and characterization of Ferritin
Nant Phawe Ei San    
T66/2563 2
Phenolic Compound Extraction from rice and its application
Mr. Htun Htun Win    
T67/2563 2
การสร้างเสถียรภาพของระบบไฟฟ้ากำลังเอซีเป็นดีซีที่มีโหลดกำลังไฟฟ้าคงตัวโดยใช้ลูปป้อนไปหน้าร่วมกับวิธีการค้นหาแบบตาบูเชิงปรับตัว
นาย รัฐพล โพธิ์สังข์    
T68/2563 2
การศึกษาประสิทธิภาพการกำจัดสีของน้ำเสียจากการผลิตเอทานอลจากกากน้ำตาลด้วยคลื่นอัลตราโซนิกและกระบวนการเฟนตัน
นางสาวกวินทรา คงคา    
T69/2563 2
การสร้างเสถียรภาพของระบบไฟฟ้ากำลังเอซีเป็นดีซีที่มีโหลดเป็นอิเล็กทรอนิกส์กำลังขนานกันด้วยวิธีอาร์วีซี
นายกษมา รุ่งรัตน์ธวัชชัย    
T70/2563 2
Sterilization for the artificial knee by hydrogen peroxide produced from photocatalysis
นายอมรพล บุญยิ่ง    
T73/2563 2
บทบาทของระบบ TYPE IV SECRETION SYSTEM (T4SS) ต่อการอาศัยออยู่ร่วมกันของแบรดี้ไรโซเบียม
นางสาวปราณีต วังไธสง    
T74/2563 2
การใช้วิธีทางชีวภาพ และกายภาพในการพัฒนาการผลิตสปอร์ของเชื้อราอาบัสคูล่าร์ไมคอร์ไรซา
สุธี คิดดี    
T75/2563 2
Production and Purification of Xylitol from Sugarcane Bagasse
Cao    
T76/2563 2
เทคโนโลยีรีไซเคิลแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ชำรุดหรือหมดอายุโดยการผลิตเป็นเงินบริสุทธิ์
นางสาวนัชชา วงศ์นารี    
T77/2563 2
ยังไม่สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
นางสาวธิดาภา รัตนอัมพา    
T78/2563 2
เทคโนโลยีรีไซเคิลจากระบบบำบัดน้ำเสียที่มีทองแดงและนิกเกิลเป็นองค์ประกอบโดยการผลิตเป็นทองแดงบริสุทธิ์และผงตะกอนนิกเกิลความบริสุทธิ์สูง
นางสาววรนิษฐา กริดสาริกัน    
T79/2563 2
การสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยา CuO/ZnO@N-doped Carbon Nanotube สำหรับปฏิกิริยาไฮโดรจิเนชั่นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในการผลิตเมทานอลในถังปฏิกรณ์แบบกะ
นัฑนนท์ ตรีรัตนกุลพร    
T80/2563 2
Study of metal films fabricated by MBE
ชลณรงค์ แก้วใส    
T81/2563 2
การผลิตแก๊สชีวภาพจากมันสำปะหลังเหลือทิ้งและการแยกแก๊สด้วยวิธีการดูดซับ
ผกามาส เกาะเหมือน    
T82/2563 2
Aza-BODIPY Based Carbonic Anhydrase IX (CAIX) Specific Probes for Photodynamic Cancer Therapy
นางสาวฐิติมา ผิวกลาง    
T83/2563 2
Development of Near IR Hepthamethine Cyanine Dyes for Targeted cancer Therapy
นางสาวสิริวลี สิริวิบูลย์    
T84/2563 2
การศึกษาการรีไซเคิลแคตทาลิสที่มีนิกเกิลเป็นองค์ประกอบโดยนำมาผลิตเป็นนิกเกิลบริสุทธิ์
นายกิตติ เหลืองสกุลไทย    
T85/2563 2
polyvinyl alcohol/silk fibroin injectable hydrogels by photo crosslinking for meniscus tissue engineering
นางสาวจิราภรณ์ สินนา    
T86/2563 2
Flame retardancy of water hyacinth fiber reinforced polybutylene succinates biocomposites
อโณทัย สุวรรณิโรจน์    
T87/2563 2
การศึกษาการรีไซเคิลแคตทาลิสที่มีนิกเกิลเป็นองค์ประกอบโดยนำมาผลิตเป็นนิกเกิลบริสุทธิ์
นายกิตติ เหลืองสกุลไทย    
T88/2563 2
Effects of supplementation with extracellular vesicles (EVs) from different types of bovine oviduct epithelial cells (BOEC) in in vitro embryo culture medium on quality of embryos produced from parthenogenetic activation, in vitro fertilization and somatic cell nuclear transfer
ธัญญา ประนมพนธ์    
T89/2563 2
ยังไม่สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
นางสาวเกศรา อาษานอก    
T90/2563 2
ผลของสูตรอาหารพิวรีนต่ำร่วมกับการเสริมหญ้าขัดมอญต่อสมรรถนะการเจริญเติบโต การสะสมพิวรีน คุณภาพเนื้อ และรูปแบบสารเมตาโบไลต์ของไก่โคราช
นางสาวอรพิน จันตะแสง    
T91/2563 2
การปรับปรุงพื้นผิวถ่านกัมมันต์เพื่อใช้ในการดูดซับแก๊ส
นางสาวสุปวรรณ อินทวงษ์    
T94/2563 2
preliminary study on the polylactic acid production
Mr. Beevang Nyiavuevang    
T95/2563 2
GLUCOSE CONJUGATED NEAR INFRARED DYES FOR PHOTODYNAMIC THERAPY IN CANCER CELLS
นางสาวจงจิต ตรีกูล    
T96/2563 2
ฤติกรรมภายใต้แรงอัดและแรงดัดของแผ่นหลังคาวัสดุเชิงประกอบราคาถูกจากยางพาราธรรมชาติและเส้นใยมะพร้าว
นาย ชนาธิป วงศ์สิทธิการ    
T98/2563 2
การควบคุมหอดูดซับแบบพัลส์ด้วยระบบควบคุมแบบโมเดลพรีดิกทีฟสำหรับดูดซับสีในสารละลายน้ำตาลจากอ้อย
ชัญญา ปลั่งกลาง    
T99/2563 2
ยังไม่สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
นายปณต ครึกกระโทก    
T100/2563 2
การพัฒนาคุณสมบัติของเฮมพ์บอร์ดเพื่อใช้เป็นวัสดุทางเลือกผนังและฝ้าเพดาน
นางสาวพรรณิภา ปราสาทสูง    
T106/2563 2
การพัฒนาระบบตรวจวัดเอสโตรเจนโดยอาศัยอนุภาคนาโนทองและดีเอ็นเอแอพทาเมอร์
โชติกานต์ ทุ่งกลาง    
T108/2563 2
Orbital implant from glass ceramic
นางสาวธัญญาพร วันเพ็ญ    
T111/2563 2
การศึกษาพารามิเตอร์ที่มีอิทธิพลต่อการตรวจสอบกลูโคสในเลือดด้วยวิธีการทางแสง
จุุลลดา แซ่เตี๋ยว    
T112/2563 2
Production and Purification of Xylitol from Sugarcane Bagasse
Cao    
T113/2563 2
การทดแทนปลาป่นด้วยแหล่งโปรตีนพืชในอาหารกุ้งก้ามกราม
คณกร พลศิริ    
T115/2563 2
บทบาทของยีน dur3 ต่อกระบวนการผ่าน Blood-brain barrier ของ Cryptococcus neoformans
นางสาว สายน้ำทิพย์ รังดิษฐ    
T116/2563 2
การพัฒนาวิธีการผลิตข้าวเปลือกงอกเพื่อเพิ่มปริมาณสารกาบา
นางสาวณัฐพร ชัชวาลธาตรี    
T117/2563 2
การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมโดยวิธีการพื้นผิวตอบสนองในการสกัดสีธรรมชาติจากใบสักทองโดยใช้คลื่นอัลตราโซนิค
สุพัฒตรา คุณาสินกุล    
T119/2563 2
Adsorption study of porous silica: Ethanal dehydration and GCMC simulation of CO2 adsorption
น.ส. ชลธิรา บุญฟุ้ง    
T120/2563 2
บทบาทของเอมไซม์ Glycosyltransferase 1 ในมะเร็งท่อน้ำดี
จุฑามาสฆ์ เขียววิจิตร    
T121/2563 2
Role of glucosylceramide synthase in Cholangiocarcinoma
นางสาวปิยะสิริ เจือกโว้น    
T122/2563 2
Effect of Ring Finger Protein 43 (RNF43) on Cholangiocarcinoma
Norma Sainstika Pangestu    
T123/2563 2
การบำบัดสารเมลานอยดินด้วยระบบการตกตะกอนด้วยไฟฟ้า
นางสาวณัฐฑิยา สินธุโสภา    
T124/2563 2
การใช้ประโยชน์จากถ่านกัมมันต์ที่ผลิตจากกะลาแมคคาเดเมียเพื่อนำไปเป็นวัสดุดูดซับสำหรับกำจัดฟีนอล
นายศักรินทร์ พงษ์ศักดิ์    
T125/2563 2
การตรวจสอบคานคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูปที่มีแผ่นเหล็กเชื่อมกับเหล็กข้ออ้อยฝังที่ส่วนรองรับภายใต้แรงกระทำเป็นจุดตามขวาง
ชูธง กงแก้ว    
T126/2563 2
Effect of Piperlongumine on Ubiquitin Proteasome system in Cholangiocarcinoma
นายนราธิป นราดุลย์    
T127/2563 2
การพัฒนาสมบัติเชิงกลของซีเมนต์กระดูกชนิดแคลเซียมฟอสเฟตสำหรับการทดแทนกระดูก
ปาริทัศน์ ไทยทะเล    
T129/2563 2
สมบัติการต้านโรคเบาหวานของส่วนประกอบของเวย์โปรตีนควบคู่กับเบต้า-กลูแคน และการประยุกต์ใช้
นางกุ้งนาง บุญเสริม    
T130/2563 2
การแยกน้ำออกจากของผสมเอทานอล น้ำ โดยใช้ซีโอไลต์จากเถ้าถ่านลอย และถ่านกัมมันต์จากกะลามะพร้าว
จักรพรรณ กล่ำศรี    
T132/2563 2
Eco-friendly Cushioning Foam from Natural Rubber for Thai-Fresh Produce
นางสาวเกวลิน จิตรโคกกรวด    
T134/2563 2
Effect of Bamboo Leaf and Coir Fiber on Mechanical Properties of PLA-based Hybrid Composites
สุพิชชา ใยสุ่น    
T135/2563 2
การลดของเสียในขั้นตอนกระบวนการผลิตตะข่ายสำหรับถังแก๊ส โดยกระประยุกต์ใช้การออกแบบการทดลอง
อรรถโชค ภู่พันชิต    
T136/2563 2
ยังไม่ได้สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
พิมพ์รภัส ธวัชกุลธนดิลก    
T137/2563 2
CO2 and CH4 adsorption in MILs
ปองพล ธีระชวาลวงศ์    
T138/2563 2
การปรับปรุงคุณสมบัติเนื้อสารและพื้นผิวของวัสดุกราฟฟีนออกไซด์เพื่อการประยุกต์ ใช้กับตัวเก็บประจุแบบยิ่งยวด
นายศราวุฒิ นาถาบำรุง    
R1/2563 3
ผลกระทบของหมู่ฟังก์ชันบนพื้นผิว และขนาดความกว้างของรูพรุนของถ่านกัมมันต์ต่อการกักเก็บก๊าซไฮโดรเจน
นายศุภกร อนุชิตสกล    
R2/2563 3
การตรวจสอบชนิด และปริมาณการปนเปื้อนของสารหนูด้วยเทคนิคขั้นสูงจากเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอน
นางสาวปภาวดี บัวสาคร    
R3/2563 3
การพัฒนาสูตรอาหารสำหรับไก่ไข่ไทยกรมปศุสัตว์เพื่อแก้ปัญหาไข่เปลือกบาง
นางสาวชญาณ์นันท์ ปักกัง    
R4/2563 3
การบำบัดน้ำเสียชุมชนและหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ของระบบบึงประดิษฐ์สำหรับการเพาะปลูกข้าว
อาจารย์ ดร.สุพัตรา เจียวก๊ก    
R5/2563 3
ผลกระทบของหมู่ฟังก์ชันบนพื้นผิว และขนาดความกว้างของรูพรุนของถ่านกัมมันต์ต่อการกักเก็บก๊าซไฮโดรเจน
นายศุภกร อนุชิตสกล    
R6/2563 3
การสังเคราะห์ถ่านกัมมันต์จากต้นพริกสำหรับการดูดซับคาร์บอนไดออกไซโ์
อรวรรยา ติยเวศย์    
R7/2563 3
การศึกษาสารที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพที่ได้จากวัตถุดิบต่างๆ
น.ส. สุนันทา ชูมี    
R8/2563 3
การพัฒนาสูตรน้ำยาดับเพลิงสูตรน้ำ
นายสุรวิทย์ นาคสู่สุข    
R9/2563 3
Aza-BODIPY Based COX-2 Specific Probe for Photodynamic Therapy in Cancer Cells
นางสาวฐิติมา ผิวกลาง    
R10/2563 3
Smart Value Creation
Dr. Utai Meekum    
R11/2563 3
ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านเทคโนโลยีและนวัตรกรรมเพื่อการพัฒนาธุรกิจไก่โคราช
วิชชุตาขอสินกลาง    
R12/2563 3
ผลของอลิซินต่อการคงสภาวะปกติของแนวกั้นระหว่างเลือดกับสมองที่ถูกเหนี่ยวนำด้วยน้ำตาลกลูโคสระดับสูง
น.ส. กัณฑ์กวี ศาสน์สันติธรรม    
R13/2563 3
โปรแกรมวิจัยการนำเซลล์ต้นกำเนิดร่างกายไปทดสอบประสิทธิภาพ
นายเกษม ธีรกฤตยากร    
R14/2563 3
การวิเคราะห์องค์ประกอบฝุ่น PM2.5
นายปรีชา พันธ์มูล 0908070907    
R15/2563 3
Total synthesis of ceramide an beta-D - glucosylceramide via intramolecular fatty acyl group migration for key step
Maniganda Santhi    
R16/2563 3
วัสดุเพื่อการประยุกต์ทางพลังงานและสิ่งแวดล้อม
นางสาวประไพพร พรสุขสว่าง    
R17/2563 3
Rice Phenolic compounds biosynthesis production and application
ดร. ประภาพรรณ หลาซิน    
R18/2563 3
Glass-ceramic sealant for SOFC
น้ำทิพย์ กิ่งน้อย    
R19/2563 3
การพัฒนาการผลิตผงสีจากใบสัก และการย้อมผ้าไหม
นางสาวนฤมล จับศรทิพย์    
R20/2563 3
Identification and investigation of the fluorinase in Streptomyces calvus nuclecidin biosynthesis
อุทุมพร งิ้วพรหม    
R21/2563 3
ประสิทธิภาพของเชื้อราในการลดการถ่ายทอดเชื้อของแมลงพาหะนำโรคใบขาวอ้อย
รสสุคนธ์ สระแก้ว    
R24/2563 3
ผลของสารสกัดจากเมล็ดองุ่นที่ฉีดเข้าไข่ไก่ฟักต่อการพัฒนาไปเป็นไก่เนื้อเพศผู้
น.ส. สายาห์ องค์ศรีเจริญพร    
R25/2563 3
การพัฒนาการผลิตผงสีจากใบสัก และการย้อมผ้าไหม
นางสาวศุทธินี พูลเขตกิจ    
R26/2563 3
การบำบัดน้ำเสียชุมชนเเละหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ของระบบบึงประดิษฐ์สำหรับการเพาะปลูกข้าว
อ.ดร.สุพัตรา เจียวก๊ก    

 

     เอกสารใหม่   : เอกสารใหม่

 : เอกสารอยู่ระหว่างพิจารณาอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือ
 : อนุมัติเอกสาร/อนุมัติการใช้ห้อง/อนุมัติการใช้เครื่องมือแล้ว/อนุมัติการขอจัดซื้อวัสดุแล้ว
 : ส่งเอกสารกลับสำนัก/สาขาวิชา