ระบบจัดการฐานข้อมูลโครงงาน วิทยานิพนธ์ และ งานวิจัย

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เลขที่รับ คง. เรื่อง นักศึกษาประสานงาน สถานะ รายละเอียด
T1/2564 2
Rang Cheut water extract
Chattip sunthrarak    
T2/2564 2
Correlation between clay mineral in shale and well log interpretation from San Sai oil field, Fang basin, Chiang Mai province
นางสาวณัฐภิญญา นาคะวงค์    
T3/2564 2
DEVELOPMENT OF POLYURETHANE-BASED SHAPE MEMORY POLYMER TO BE USED AS SMART WOUND CLOSURE STRIP
ศิรสิทธิ์ กำแพงเศรษฐ    
T5/2564 2
The improvement of mesoporous in solar cell
อนุชิต สว่างพรม    
T6/2564 2
Studies on high flexible solar cell
ทัชกฤษ แจ่มปรีชา    
T7/2564 2
การศึกษาการดูดซับพาราเซตามอลออกจากน้ำโดยใช้ถ่านกัมมันต์จากกะลามะพร้าวที่โด๊ปไนโตรเจนทั้งการทดลองและการจำลองแบบโมเลกุล
ยุพาวรรณ มณีวงค์    
T8/2564 2
Microstructural characterization in 316L stainless steel
นางสาวกนกวรรณ อันทะนาม    
T9/2564 2
ยังไม่สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
จงสุทธามณี สิทธิเวช    
T10/2564 2
การสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยา CuO/ZnO@N-doped Carbon Nanotube สำหรับปฏิกิริยาไฮโดรจิเนชั่นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในการผลิตเมทานอลในถังปฏิกรณ์แบบกะ
นัฑนนท์ ตรีรัตนกุลพร    
T11/2564 2
การสังเคราะห์ซีโอไลต์โซเดียมพีทูที่มีอลูมิเนียมสูงด้วยการตกผลึกซ้ำแบบใช้ไมโครเวฟโดยใช้เจลของซีโอไลต์โซเดียมวายเพื่อการดูดซับไฮโดรเจน
พิมพ์วิภา ท้ายเรือคำ    
T12/2564 2
การดูดซับสารพาราครอตในดินด้วยไบโอชาที่สังเคราะห์ด้วยเง้ามันสำปะหลัง
นางสาวลลิตา กมลกลาง    
T13/2564 2
การดูดซับสีในน้ำเสียสังเคราะห์โรงงานแป้งมันด้วยวัสดุโครงข่ายโลหะอินทรีย์
นางสาวปริยาพร สีขุมเหล็ก    
T14/2564 2
ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและต้านการอักเสบของสารสกัดหยาบจากเพกาและผักเชียงดาในเซลล์แมโครฟาจ (RAW264.7)
เบญจวรรณ ดุนขุนทด    
T15/2564 2
ทรานสริปโตมิกส์โปรไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์คาร์โนซีนในไก่โคราช
กษรัตน์ พรมคุณ    
T16/2564 2
ยังไม่สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
พุฒิเมธ ทองตัน    
T17/2564 2
ยังไม่สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
ปาล์มริน แดนศิริมา    
T18/2564 2
การศึกษาพารามิเตอร์ที่มีอิทธิพลต่อการตรวจสอบกลูโคสในเลือดโดยใช้วิธีการทางแสง
นางสาวจุลลดา แซ่เตี๋ยว    
T19/2564 2
STUDY OF STRUCTURAL CHARACTERISTICS OF LiCoO2 PREPARED BY CO-PRECIPITATION AND RF MAGNETRON SPUTTERING
อาวดล เขจจรักษ์    
T20/2564 2
Electrospun Bone Graft By 3D Electrospinning
นางสาวอัจฉรา ชินกร    
T21/2564 2
ยังไม่สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
นายพีรวุฒิ รัตนวิชัย    
T22/2564 2
ปัจจัยความรุนแรงของเชื้อแบคทีเรีย การแสดงออกของไซโตไคน์ยีน และยีนโพลีมอฟิซึมในโรคทางเดินอาหารที่มีความสัมพันธ์กับการติดเชื้อ H. pylori
นางสาวพนิตา ไชยปัดถา    
T23/2564 2
ยังไม่ได้สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
ภควรรณ เสรีรัตนาคร    
T24/2564 2
ยังไม่สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
จีรนันท์ ศรีพุทธา    
T25/2564 2
ผลกระทบของหัวกวนขนาดเล็กในการเชื่อมเสียดทานแบบกวนต่อแรงตามแนวแกนและสมบัติทางกลของ อะลูมิเนียมผสม7075
กชรวิศ หลำคำ    
T26/2564 2
-
พงศธร ภูพิศุทธิ์    
T27/2564 2
DEVELOPMENT OF POLYURETHANE-BASED SHAPE MEMORY POLYMER TO BE USED AS SMART WOUND CLOSURE STRI
ศิรสิทธิ์ กำแพงเศรษฐ    
T28/2564 2
Purification and characterization of Ferritin
Ms Nant Phawe Ei San    
T31/2564 2
Rang Cheut water extract
Chattip sunthrarak    
T32/2564 2
ความสามารถของอลิซินในการผ่านแนวกั้นระหว่างเลือดกับสมองและผลต่อเชื้อก่อโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ
น.ส. กัณฑ์กวี ศาสน์สันติธรรม    
T33/2564 2
การลดของเสียในขั้นตอนกระบวนการผลิตตะข่ายสำหรับถังแก๊ส โดยกระประยุกต์ใช้การออกแบบการทดลอง
อรรถโชค ภู่พันชิต    
T34/2564 2
Paleoenvironmental interpretation of Devonian rocks at Ban Pa Samet, Langu District, Satun Province, from microfacies analysis and tentaculitid assemblage
นายอนุชา พรมด้วง    
T35/2564 2
ยังไม่สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
นางสาวธิดาภา รัตนอัมพา    
T37/2564 2
Recycled concrete aggregate material
nhieu.dcct@gmail.com    
T38/2564 2
การดัดแปรขยะผ้าด้วยวิธีอะตอมทรานส์เฟอร์พอลิเมอไรเซชันเพื่อใช้ในการกำจัดโครเมี่ยม (VI) และตะกั่ว (II)
นางสาววีร์สุดา ไวว่อง    
T39/2564 2
การทดสอบการระบายอากาศสำหรับห้องแยกโรคผู้ป่วยอพร่เชื้อทางอากาศ
นายสิรชัย วิบูลสุนทรางกูล    
T40/2564 2
ยังไม่สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
พุฒิเมธ ทองตัน    
T41/2564 2
การใช้ประโยชน์ของแอนโทไซยานินจากใบรวมก้านสะเดาสีม่วงต่อการต้านอนุมูลอิสระและคุณภาพเนื้อในแพะกำลังเจริญเติบโต
นางสาวนิตยา แท้ไธสง    
T42/2564 2
การแยกน้ำออกจากของผสมเอทานอล น้ำ โดยใช้ซีโอไลต์จากเถ้าถ่านลอย และถ่านกัมมันต์จากกะลามะพร้าว
จักรพรรณ กล่ำศรี    
T43/2564 2
ผลของการปรับสภาพด้วยวิธีการลวกต่อคุณสมบัติของมะม่วงอบแห้ง
จันทนา สีลาน้ำเที่ยง    
T44/2564 2
การวิเคราะห์ภาพถ่ายสเปกตรัมเพื่อตรวจสอบการปนเปื้อนของไบโอฟิล์มจากจุลินทรีย์ในผักสลัด
จินตพร กลิ่นสุข    
T45/2564 2
การประเมินคุณสมบัติของ lactobacillus และ Bifidobacterium ที่ได้จากท่อทางเดินอาหารของไก่เพื่อใช้เป็นโพรไบโอติกในอาหารไก่เนื้อ
นางสาวเมริษา ศิริโสภาพงษ์    
T46/2564 2
บทบาทของยีน dur3 ต่อกระบวนการผ่าน Blood-brain barrier ของ Cryptococcus neoformans
นางสาว สายน้ำทิพย์ รังดิษฐ    
T47/2564 2
ยังไม่สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
นางสาวธิดาภา รัตนอัมพา    
T48/2564 2
การปรับปรุงพื้นผิวถ่านกัมมันต์เพื่อใช้ในการดูดซับแก๊ส
นางสาวสุปวรรณ อินทวงษ์    
T49/2564 2
การดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ในถ่านกัมมันต์รูพรุนขนาดเล็กและขนาดกลางจากเมล็ดลำไยและการพัฒนาเทคนิคการเลือกกลุ่มตัวอย่างสำหรับการออกแบบการทดลอง
ประภัสสร    
T50/2564 2
ยังไม่สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
นางสาววรรณิกา ปะนา    
T51/2564 2
ยังไม่สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
นางสาวนภัสสร สันตะพันธ์    
T52/2564 2
Study on antimicrobial peptide of corn gluten meal with proteinases
Edhi Nurhartadi    
T53/2564 2
ยังไม่สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
นายพงศกร กันทะ    
T54/2564 2
characterization and antimicrobial properties of gold nanoparticles synthesized by steptomyces
นางสาวสุภาวดี เกิดธูป    
T55/2564 2
ความชุกและกลไกการดื้อต่อยาปฏิชีวนะในเชื้อเฮลิโคแบคเตอร์ไพโลริ (ยังไม่ได้สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์)
น.ส.เกียรติยา จันทร์ผ่อง    
T56/2564 2
ยังไม่สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
นางสาวธิดาภา รัตนอัมพา    
T57/2564 2
การศึกษาการรีไซเคิลลิเทียมและโคบอลต์จากแบตเตอรี่ชนิดลิเทียมไอออนใช้งานแล้วด้วยวิธีการชะละลายทางชีวภาพและโลหวิทยาสารละลาย
นายธนพล จันดาเขียว    
T59/2564 2
ยังไม่สอบโครงร่างวิยานิพนธ์
ศุภนิดา วรแก่นทราย    
T60/2564 2
ยังไม่สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
นายศุภณัฐ เลาหวิโรจน์    
T61/2564 2
เทคโนโลยีรีไซเคิลแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ชำรุดหรือหมดอายุโดยการผลิตเป็นเงินบริสุทธิ์
นางสาวนัชชา วงศ์นารี    
T62/2564 2
preliminary study on the polylactic acid production
Mr. Beevang Nyiavuevang    
T63/2564 2
PROTECTIVE EFFECTS OF THAI POMEGRANATE JUICE (Punica granatum L.) ON OXIDATIVE STRESS INDUCED BY EXHAUSTIVE EXERCISE IN ADULT AND AGED MALE RATS
กุสุมา รวมธรรม    
T64/2564 2
ยังไม่สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
จงสุทธามณี สิทธิเวช    
T65/2564 2
ผลของการปรับสภาพด้วยวิธีการลวกต่อคุณสมบัติของมะม่วงอบแห้ง
จันทนา สีลาน้ำเที่ยง    
T66/2564 2
การกู้คืนนีโอดีเมียมจากของเสียในกระบวนการผลิตแม่เหล็กนีโอดีเมียม-เหล็ก-โบรอน ด้วยกระบวนการโลหวิทยาไฮบริด
นางสาววรนิษฐา กริดสาริกัน    
T67/2564 2
Functional analysis of plant glucosyl ceramidase (GBA2 like enzymes & Their effects on sphingolips metabolism
0954030960    
T69/2564 2
Effects of high carbohydrate diet on epigenetic modification in Nile tilapia
นางสาวสิริจรรยา ธงชัยไตรวัฒน์    
T70/2564 2
ยังไม่สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
นางสาวปาล์มริน แดนศิริมา    
T71/2564 2
การปรับปรุงพื้นผิวถ่านกัมมันต์เพื่อใช้ในการดูดซับแก๊ส
นางสาวสุปวรรณ อินทวงษ์    
T72/2564 2
การพัฒนาวิธีการผลิตข้าวเปลือกงอกเพื่อเพิ่มปริมาณสารกาบา
นางสาวณัฐพร ชัชวาลธาตรี    
T73/2564 2
ผลของหมู่ฟังก์ชัน ออกซิเจน ไนโตรเจน และซัลเฟอร์ ที่โด๊ปบนพื้นผิวของวัสดุคาร์บอนแข็งที่สังเคราะห์จากเมล็ดลำไยสำหรับเป็นขั้วแอโนดต่อการกักเก็บและคายประจุของโซเดียมไอออนแบตเตอรี่
สุธิดา ทำมาน้อย    
T74/2564 2
ผลกระทบของหัวกวนขนาดเล็กในการเชื่อมเสียดทานแบบกวนต่อแรงตามแนวแกนและสมบัติทางกลของ อะลูมิเนียมผสม7075
กชรวิศ หลำคำ    
T75/2564 2
การออกแบบดีเอ็นเอแอปตาเมอร์ที่จับอย่างจำเพาะกับโปรเจสเตอโรน
นภาพร มั่งมี    
T78/2564 2
ผลของไฟโตโซมที่มีสารสกัดรวมของรางจืดและขิงต่อการชักนำให้เกิดการอักเสบและทำให้เป็นพิษโดย PM2.5
ฉัตรทิพย์ สุนทรารักษ์    
T79/2564 2
ยังไม่สอบโครงร่าง
พิมพ์รภัส    
T80/2564 2
การสร้างต้นแบบเครื่องเชื่อมเสียดทานสำหรับอะลูมิเนียมผสม
วินัท พรมแดน    
T81/2564 2
ความสามารถของอลิซินในการผ่านแนวกั้นระหว่างเลือดกับสมองและผลต่อเชื้อก่อโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ
น.ส. กัณฑ์กวี ศาสน์สันติธรรม    
T82/2564 2
การเพิ่มความสามารถในการผลิตไก่โคราชที่อุดมไปด้วยกรดไขมันโอเมก้า-3 โดยการใช้ตัวนำพาอนุภาคนาโนที่กำหนดเป้าหมายไปยังตัวขนส่งกลูโคส
น.ส.ปิยะรัตนะ หอมยก    
T84/2564 2
Development of polyvinyl alcohol/silk fibroin injectable hydrogels by photo crosslinking for meniscus tissue engineering
นางสาวจิราภรณ์ สินนา    
T85/2564 2
DEVELOPMENT OF PARAQUAT DETECTION SYSTEM BASED ON GOLD NANOPARTICLES AND DNA APTAMERS
นายภควัต คงปรีชา    
T86/2564 2
การเหนี่ยวนำเซลล์ต้นกำเนิดมีเซ็นไคม์ที่แยกได้จากเนื้อเยื่อวาร์ตันเจลลี่ของสายรกมนุษย์ไปเป็นเซลล์นิวโรสเฟียร์ และการปลูกถ่ายให้หนูแรทที่มีภาวะไขสันหลังฉีกขาด
น.ส.ศิริลักษณ์ สำเร็จงาน    
T87/2564 2
ECO-FRIENDLY CUSHIONING FOAM FROM NATURAL RUBBER FOR THAI FRESH PRODUCE
นางสาวเกวลิน จิตรโคกกรวด    
T88/2564 2
Paleoenvironment interpretation of Devonian rocks at Ban Pa Samet, Langu District, Satun Province
อนุชา พรมด้วง    
T89/2564 2
Electrospun Bone Graft By 3D Electrospinning
นางสาวอัจฉรา ชินกร    
T90/2564 2
ยังไม่ได้สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
ภควรรณ เสรีรัตนาคร    
T91/2564 2
Development of natural rubber composites for construction application
นางสาวน้ำทิพย์ บุรีวงค์    
T92/2564 2
ยังไม่สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
นายศุภณัฐ เลาหวิโรจน์    
T93/2564 2
ยังไม่สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
นายพีรวุฒิ รัตนวิชัย    
T94/2564 2
ปัจจัยความรุนแรงของเชื้อแบคทีเรีย การแสดงออกของไซโตไคน์ยีน และยีนโพลีมอฟิซึมในโรคทางเดินอาหารที่มีความสัมพันธ์กับการติดเชื้อ H. pylori
นางสาวพนิตา ไชยปัดถา    
T95/2564 2
ความชุกและกลไกการดื้อต่อยาปฏิชีวนะในเชื้อเฮลิโคแบคเตอร์ไพโลริ (ยังไม่ได้สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์)
น.ส.เกียรติยา จันทร์ผ่อง    
T96/2564 2
The Steel Drilling by Multinited High Speed Steel Drill
ชุติมณฑน์ เมฆี    
T98/2564 2
ยังไม่สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
นายอรรถสิทธิ์ เวียงคำ    
T99/2564 2
Study of FeSe thin film grown by MBE
ชลณรงค์ แก้วใส    
T100/2564 2
Hybrid composite of starch-based hydrogel for potential bone tissue engineering application
จิรเดช ศรีงาม    
T101/2564 2
การบำบัดก๊าซกรดไขมันระเหยด้วยระบบฟิกซ์-ฟิล์มไบโอสครับเบอร์
นายชัชวาลย์ โคตรเสนา    
T102/2564 2
Transversely isotropic effect on mechanical properties of gypsum
ลักษิกา สิทธิมงคล    
T103/2564 2
การสังเคราะห์ซีโอไลต์โซเดียมวายกระจายตัวภายในไม้กระถิน
นายปณต ครึกกระโทก    
T105/2564 2
Study on visible light response and photocatalytic activity of LaTiO2N photocatalyst co-doped with Fe and Cr ions
หัสนัยน์ เหลืองธนารักษ์    
T106/2564 2
Formation of oxygen functional groups in activated carbon from bamboo
นายกฤตเมธ โพธิ์ทอง    
T107/2564 2
Preparation of nanoparticle-based elicitors and their ability to control cassava leaf spot disease
Nguyen Huy Hoang    
T108/2564 2
Encapsulating phenolic compounds from rice extract using ferritin
Ms Nant Phawe Ei San    
T109/2564 2
Preparation of SUZ-4 zeolite catalyst using hydrothermal process for convension of ethanol to DEE
นางสาวภารตี สุขธรณ์    
T110/2564 2
การศึกษาอิทธิพลของอัตราส่วนเส้นใยใบอ้อยต่อคุณสมบัติเชิงกลของอิฐดินเปผา
อรรถโชค ภู่พันชิต    
T111/2564 2
Preparation of nano silver / eggshell calcium carbonate particles
0829263326    
T112/2564 2
Production and characterization of polylactic acid from butyl lactate
Mr. Beevang Nyiavuevang    
T113/2564 2
Production and characterization of prolyl oligopeptidase inhibitory peptide derived from food inductry by-products
ภิรมณ์ยา ชนะจน    
T114/2564 2
A new approach for controlling mesoporosity in activated carbon by the process of OTA
นายภาณุวัฒน์ ลอแท    
T115/2564 2
ยังไม่สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
นางสาวสิริพร สุขนาแซง    
T116/2564 2
เทคโนโลยีรีไซเคิลแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ชำรุดหรือหมดอายุโดยการผลิตเป็นเงินบริสุทธิ์
นางสาวนัชชา วงศ์นารี    
T118/2564 2
ยังไม่สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
นางสาวเลิศลักขณา ศรีคลัง    
T119/2564 2
Improvement and stability of potassium catalyst supported on faujasite zeolite for transesterification of palm oil
น.ส.ศิริพร โกษาวัฒนกุล    
T120/2564 2
Grafted poly(N-isopropylacrylamide) on PET membrane
นายอนุชา สีจันทึก    
T122/2564 2
ยังไม่สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
นางสาวจีรนันท์ ศรีพุทธา    
T123/2564 2
ผลของสภาวะการบ่มต่อการเกิดผลึกและปริมาณแป้งต้านทานของสตาร์ชมันสำปะหลังตัดกิ่ง
น.ส.อัจฉรา โด่งดัง    
T124/2564 2
ยังไม่สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
นางสาวชนิภรณ์ สูนขุนทด    
T125/2564 2
การกู้คืนนีโอดีเมียมจากของเสียในกระบวนการผลิตแม่เหล็กนีโอดีเมียมเหล็กโบรอนด้วยกระบวนการโลหวิทยาไฮบริด
วรนิษฐา กริดสาริกัน    
T126/2564 2
ยังไม่สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
พุฒิเมธ ทองตัน    
T127/2564 2
ยังไม่สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
จงสุทธามณี สิทธิเวช    
T128/2564 2
Production and characterization of polylactic acid from butyl lactate
Mr. Beevang Nyiavuevang    
T129/2564 2
Biomimetic meniscus scaffold from electrospun poly(lactic acid)/ silk fibroin
นางสาวสิริปัญโญ พรหมนิล    
T131/2564 2
Development of SBA-15 based catalysts for conversion of xylose and glucose to furanic compounds
นางสาวอิสราภรณ์ รักงาม    
R1/2564 3
การเพิ่มมูลค่าของ Corn gluten meal, corn gluten feed และน้ำแช่ข้าวโพดจากการแปรรูป
ดร. ราชสิทธิ์ จีนแช่ม    
R2/2564 3
การควบคุมแมลงศัตรูข้าวเปลือกและวิเคราะห์คุณภาพในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยคลื่นความถี่วิทยุเพื่อการผลิตข้าวอินทรีย์แปลงใหญ่
ธนชัย นิตย์เมธาวงศ์    
R3/2564 3
การศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยวด้วยกระบวนการเอ็กทรูชั่น
สิริวรรณ นอขุนทด    
R4/2564 3
การเพิ่มมูลค่าของ Corn gluten meal, corn gluten feed, และน้ำแช่ข้าวโพดที่เป็นผลิตภัณฑ์พลอยได้จากกระบวนการแปรรูปแป้งข้าวโพด
นายอนุวัตร ดวงพร    
R6/2564 3
การวิเคราะห์องค์ประกอบฝุ่น PM2.5
นายปรีชา พันธ์มูล    
R7/2564 3
ความหลากหลายของแบคทีเรียบริเวณรอบรากพืชที่สามารถผลิตพลาสติกชีวภาพชนิด PHB
น.ส. พีระญาณ์ จิระพิพัฒนาพร    
R8/2564 3
โครงการลดการปนเปื้อนของสารหนูในรำข้าว และผลิตภัณฑ์ข้าวและการเก็บกู้สารหนูที่สกัดได้
สุรางคนางค์ ชูมี    
R9/2564 3
เทคโนโลยีการทำแห้งปูอัดและหมากเม่า
นางสาวกมลวรรณ สืบทรัพย์    
R10/2564 3
Hydrogen storage materials
นางสาวประภัสสร เพลิดสระน้อย    
R11/2564 3
การหาประโยชน์จากน้ำแช่ข้าวโพดเพื่อเป็นสารเสริมโพรไบโอติกสำหรับเลี้ยงไก่ และทดสอบโพรไบโอที่แยกได้จากน้ำแช่ข้าวโพดเพื่อใช้เป็นสารเสริมในอาหารไก่เนื้อ
ดร.สุภัตรา โอกระโทก    
R12/2564 3
การพัฒนาถ่านกัมมันต์นาโนจากไม้เพื่อตัวกักเก็บประจุยิ่งยวด
นายสมชาย สอนสุภาพ    
R13/2564 3
การผลิตเครื่องดื่มเชิงหน้าที่จากน้ำอ้อยคั้นสด
ขวัญนภา อัสวภูมิ    
R14/2564 3
การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มไวน์ข้าว
ขวัญนภา อัสวภูมิ    
R15/2564 3
การเพิ่มมูลค่าไข่คัดทิ้งโดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์โปรตีนไข่แดงไฮโดรไลเสทที่มีฤทธิ์เชิงสุขภาพ
น.ส.ทิพวรรณ พิมพ์จันทร์    
R17/2564 3
เส้นใยนาโนกลุ่มโซเดียมสำหรับการประยุกต์ใช้ในอุปกรณ์กักเก็บพลังงาน
ดร.ทองสุข สีชุมแสง    
R18/2564 3
การสังเคราะห์ถ่านกัมมันต์จากแป้งมันสำปะหลังเพื่อใช้กัเก็บพลังงาน
สุภาวี ชัยสิทธิ์    
R19/2564 3
การเพิ่มประสิทธิภาพก๊าซชีวภาพจากน้ำเสียในกระบวนการผลิตแป้งดัดแปร
นางสาววรัญญา ผุยอุทา    
R20/2564 3
การประยุกต์ใช้พอลิแลคติกแอซิดพลาสติกชีวภาพสำหรับเกษตร๖ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีจุลินทรีย์เพื่ออุตสาหกรรมเกษตร๗
วชิราภรณ์ พงศ์พุฒิพัชร    
R21/2564 3
การเพิ่มมูลค่าของ Corn gluten meal, corn gluten feed และน้ำแช่ข้าวโพด ที่เป็นผลิตภัณฑ์พลอยได้จากกระบวนการแปรรูปแป้งข้าวโพด
จิราพรรณ แซ่ลิ้ม    
R22/2564 3
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาธุรกิจไก่โคราช
ชนัดดา สุวรรณวิชนีย์    
R23/2564 3
Non-invasive electrochemical sensors for health monitoring
อ.ดร.กมลวัช งามเชื้อ    
R24/2564 3
โครงการลดการปนเปื้อนของสารหนูในรำข้าว และผลิตภัณฑ์ข้าว และการเก็บกู้สารหนูที่สกัดได้
น.ส. สุรางคนางค์ ชูมี    
R25/2564 3
การสกัดเปปไทด์ที่ออกฤทธิ์เสริมสุขภาพจากเลือดหมู
น. ส. สุนันทา ชูมี    
R26/2564 3
การพัฒนาคอมโพสิทนำไฟฟ้าเพื่อการใช้งานทาง Force Sensor
รพิศา จารปัญญาชีพ    
R27/2564 3
Photocatalytic oxides
ดร.อารีรัตน์ เจียมประเสริฐบุญ    
R28/2564 3
การศึกษาสภาพแวดล้อมบรรพกาลและซากดึกดำบรรพ์ออสตราคอดในพื้นที่ขุดค้นวาฬอำแพง
อนุชา พรมด้วง    
R29/2564 3
วัสดุคอมโพสิทจากพอลิเมอร์และเส้นใยธรรมชาติ
พาฝัน จันทร์พวง    
R30/2564 3
การพัฒนาพอลิเมอร์คอมโพสิทสีเขียวเพื่อใช้ในงานด้านการเกษตร
วชิภรณ์ พงศ์พุฒิพัชร    
R31/2564 3
การเตรียมและการปรับปรุงสมบัติทางกลไฮโดรเจลคอมโพสิทจากแป้งเพื่อการซ่อมแซมและฟื้นฟูวุ่นข้อเข่า
พรทิพย์ภา พันธ์คงอดิศักดิ์    
R32/2564 3
การเตรียมแมมแบรนฉลาดโดยการกราฟท์พอลิเอนไอโซโพรพิลอะคริเอไมด์ลงบนฟิล์มรูพรุนของไนลอน
ทศพล ขจรไพร    
R33/2564 3
การพัฒนาคอมโพสิตฐานพอลิเมอร์ผสมของท่อนาโนคาร์บอนเพื่อลดต้นทุนฟอร์สเซนเซอร์ที่ใช้งานทางการแพทย์
น.ส.จาฏุพัจน์ ไทรแก้ว    
R34/2564 3
การศึกษาพอลิแลกติคแอซิดคอมโพสิทจำรูปเพื่อการผลิตเฝิอก
นายอภินันท์ แสงศรีจันทร์    
R35/2564 3
การพัฒนาโครงร่างเลี้ยงเซลล์จากไฟบรินกลูในงานวิศวกรรมเนื้อเยื่อ
นางสาวศรัญญ์ภัทร ขัดสี    
R36/2564 3
การพัฒนาพลาสติกชีวภาพเพื่อใช้เป็น scaffold ในการรักษาโรคทางกระดูกและข้อ
ภัชภิชา อรัญสาร    
R37/2564 3
การพัฒนาวัสดุชีวภาพจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพื่อใช้ในทางการแพทย์
นางสาวปรียาภรณ์ อินทร์จอหอ    
R38/2564 3
Photocatalytic oxides
ดร.อารีรัตน์ เจียมประเสริฐบุญ    
R39/2564 3
การปรับปรุงกระบวนการผลิตแป้งต้านทานจากแป้งมันสำปะหลังเพื่ออาหารฟังก์ชัน
นางสาวคริษฐา เจริญพจน์    
R42/2564 3
การควบคุมแมลงศัตรูข้าวเปลือกและวิเคราะห์คุณภาพในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยคลื่นความถี่วิทยุเพื่อการผลิตข้าวอินทรีย์แปลงใหญ่
นายนบดนัย หมั่นพลศรี    
R43/2564 3
แผนงานจุลิทรีย์ที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมแมลงพาหะนำโรคใบขาวอ้อย
นางสาวสุชาวดี กลางจอหอ    
R50/2564 3
การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์เชื้อราเขียวเมตาไรเซียมให้เหมาะสมต่อการใช้งานในอุตสาหกรรมการปลูกอ้อย
นางสาวกรรณิการ์ เทพจิตร    
R51/2564 3
การพัฒนาวิธีการคัดเลือกพันธุ์ต้านทานและศึกษาพฤติกรรมการกินของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล Nilaparvata lugens (Stal) และเพลี้ยกระโดดหลังขาว Sogatella furcifera (Horvath)
นางสาวนภัสสร จันทร์สว่าง    
R52/2564 3
การเตรียมแมมแบรนฉลาดโดยการกราฟท์พอลิเอนไอโซโพรพิลอะคริเอไมด์ลงบนฟิล์มรูพรุนของไนลอน
ทศพล ขจรไพร    
R53/2564 3
การศึกษาบทบาทของ mm-LDL ต่อกลไกการเกิดภาวะหลอดเลือดแดงแข็ง
กนกวรรณ เลาหลิดานนท์    

 

     เอกสารใหม่   : เอกสารใหม่

 : เอกสารอยู่ระหว่างพิจารณาอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือ
 : อนุมัติเอกสาร/อนุมัติการใช้ห้อง/อนุมัติการใช้เครื่องมือแล้ว/อนุมัติการขอจัดซื้อวัสดุแล้ว
 : ส่งเอกสารกลับสำนัก/สาขาวิชา