ระบบจัดการฐานข้อมูล วิทยานิพนธ์ และ งานวิจัย

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเลขที่รับ ฝสป..
T116/2563
ปีงบประมาณ/
Budget year
: 2563
ภาคการศึกษา /
Trimester
: 1
ปีการศึกษา/
Academic year
: 2563
ลงวันที่ /
Date
: 09/09/2563
ชื่อวิชา /
Course
: วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิตแบบ 2.1
รหัสวิชา /
Course Number
: 572800
จำนวนหน่วยกิต /
Credit
: หน่วยกิต 21 หน่วย
ชื่อวิทยานิพนธ์ /
Project Title
: การพัฒนาวิธีการผลิตข้าวเปลือกงอกเพื่อเพิ่มปริมาณสารกาบา
สาขาวิชา /
School of
: สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร
อาจารย์ที่ปรึกษา /
Project Advisor
: ผศ.ดร.ธิราพร จุลยุเสน
ชื่อนักศึกษา /
Students Name
: นางสาวณัฐพร ชัชวาลธาตรี รหัสนักศึกษา/Student ID D6040420
วันที่เริ่มทำวิทยานิพนธ์ /
Starting of work period
: 2/09/2563
วันที่สิ้นสุดทำวิทยานิพนธ์ /
Ending of work period
: 2/09/2565
รวมระยะเวลา /
Total project work duration
: 24 เดือน/Month(s) 0 วัน/Day(s)
ห้องที่คาดว่าจะใช้ /
Room No.
: F11224A, F11220A, F3112, F11226A
เครื่องมือที่คาดว่าจะใช้ /
Required Equipment
: Colorimeter, Aw, RVA, Particle size
คำชี้แจ้งเพิ่มเติม /
Addition Note
:
นักศึกษาผู้ประสานงาน /
Contact Person
: นางสาวณัฐพร ชัชวาลธาตรี โทรศัพท์/Tel. : 098-584-8200
ไฟล์ประกอบ
D6040420.pdf T116-63.pdf

 

     เอกสารใหม่   : เอกสารใหม่

 : เอกสารอยู่ระหว่างพิจารณาอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือ
 : อนุมัติเอกสาร/อนุมัติการใช้ห้อง/อนุมัติการใช้เครื่องมือแล้ว/อนุมัติการขอจัดซื้อวัสดุแล้ว
 : ส่งเอกสารกลับสำนัก/สาขาวิชา