ระบบจัดการฐานข้อมูล วิทยานิพนธ์ และ งานวิจัย

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเลขที่รับ ฝสป..
T119/2563
ปีงบประมาณ/
Budget year
: 2563
ภาคการศึกษา /
Trimester
: 1
ปีการศึกษา/
Academic year
: 2563
ลงวันที่ /
Date
: 09/09/2563
ชื่อวิชา /
Course
: Doctoral Thesis Scheme 2.2
รหัสวิชา /
Course Number
: 524694
จำนวนหน่วยกิต /
Credit
: หน่วยกิต 45 หน่วย
ชื่อวิทยานิพนธ์ /
Project Title
: Adsorption study of porous silica: Ethanal dehydration and GCMC simulation of CO2 adsorption
สาขาวิชา /
School of
: สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
อาจารย์ที่ปรึกษา /
Project Advisor
: ศ.ดร. ชัยยศ ตั้งสถิตกุลชัย
ชื่อนักศึกษา /
Students Name
: น.ส. ชลธิรา บุญฟุ้ง รหัสนักศึกษา/Student ID D5740383
วันที่เริ่มทำวิทยานิพนธ์ /
Starting of work period
: 1/05/2563
วันที่สิ้นสุดทำวิทยานิพนธ์ /
Ending of work period
: 30/04/2564
รวมระยะเวลา /
Total project work duration
: 12 เดือน/Month(s) 0 วัน/Day(s)
ห้องที่คาดว่าจะใช้ /
Room No.
: F10108, F10101-5, F11225A, F2106, F5213, F10109-3, F5108, F5113
เครื่องมือที่คาดว่าจะใช้ /
Required Equipment
: XRD,XRF, SEM-EDS, ASAP 2020plus, FTIR, UV spectrophotometer, TGA
คำชี้แจ้งเพิ่มเติม /
Addition Note
: ผ่านการสอบโครงร่างแล้ว
นักศึกษาผู้ประสานงาน /
Contact Person
: น.ส. ชลธิรา บุญฟุ้ง โทรศัพท์/Tel. : 090-9874956
ไฟล์ประกอบ
D5740383.pdf T119-63.pdf

 

     เอกสารใหม่   : เอกสารใหม่

 : เอกสารอยู่ระหว่างพิจารณาอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือ
 : อนุมัติเอกสาร/อนุมัติการใช้ห้อง/อนุมัติการใช้เครื่องมือแล้ว/อนุมัติการขอจัดซื้อวัสดุแล้ว
 : ส่งเอกสารกลับสำนัก/สาขาวิชา