ระบบจัดการฐานข้อมูล วิทยานิพนธ์ และ งานวิจัย

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเลขที่รับ ฝสป..
T121/2563
ปีงบประมาณ/
Budget year
: 2563
ภาคการศึกษา /
Trimester
: 1
ปีการศึกษา/
Academic year
: 2563
ลงวันที่ /
Date
: 10/09/2563
ชื่อวิชา /
Course
: M.Sc Thesis
รหัสวิชา /
Course Number
: 109791
จำนวนหน่วยกิต /
Credit
: หน่วยกิต 24 หน่วย
ชื่อวิทยานิพนธ์ /
Project Title
: Role of glucosylceramide synthase in Cholangiocarcinoma
สาขาวิชา /
School of
: สาขาวิชาชีวเคมี
อาจารย์ที่ปรึกษา /
Project Advisor
: ผศ.ดร. ชุติมา ตลับนิล
ชื่อนักศึกษา /
Students Name
: นางสาวปิยะสิริ เจือกโว้น รหัสนักศึกษา/Student ID M6111618
วันที่เริ่มทำวิทยานิพนธ์ /
Starting of work period
: 03/08/2563
วันที่สิ้นสุดทำวิทยานิพนธ์ /
Ending of work period
: 24/06/2564
รวมระยะเวลา /
Total project work duration
: 10 เดือน/Month(s) 2 วัน/Day(s)
ห้องที่คาดว่าจะใช้ /
Room No.
: 1120F93005,F9116,F9316,F9309,F9414,F9438,F9A,F10101-14,F10101-13
เครื่องมือที่คาดว่าจะใช้ /
Required Equipment
: Centrifuge,Laminar flow,Incubator,Fluorescent microscope,Real time PCR, Nano-drop,Flow cytometer,Spectrophotometer,Imaged-based cytometer, Fluorescent microplate reader, Confocal microscope, HPLC, Chemiluminescent visualizer
คำชี้แจ้งเพิ่มเติม /
Addition Note
:
นักศึกษาผู้ประสานงาน /
Contact Person
: นางสาวปิยะสิริ เจือกโว้น โทรศัพท์/Tel. : 0926433345
ไฟล์ประกอบ
M6111618.pdf T121-63.pdf

 

     เอกสารใหม่   : เอกสารใหม่

 : เอกสารอยู่ระหว่างพิจารณาอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือ
 : อนุมัติเอกสาร/อนุมัติการใช้ห้อง/อนุมัติการใช้เครื่องมือแล้ว/อนุมัติการขอจัดซื้อวัสดุแล้ว
 : ส่งเอกสารกลับสำนัก/สาขาวิชา