ระบบจัดการฐานข้อมูล วิทยานิพนธ์ และ งานวิจัย

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเลขที่รับ ฝสป..
T122/2563
ปีงบประมาณ/
Budget year
: 2563
ภาคการศึกษา /
Trimester
: 1
ปีการศึกษา/
Academic year
: 2563
ลงวันที่ /
Date
: 11/09/2563
ชื่อวิชา /
Course
: M.Sc Thesis
รหัสวิชา /
Course Number
: 109791
จำนวนหน่วยกิต /
Credit
: หน่วยกิต 24 หน่วย
ชื่อวิทยานิพนธ์ /
Project Title
: Effect of Ring Finger Protein 43 (RNF43) on Cholangiocarcinoma
สาขาวิชา /
School of
: สาขาวิชาชีวเคมี
อาจารย์ที่ปรึกษา /
Project Advisor
: Asst. Prof. Dr. Chutima Talabnin
ชื่อนักศึกษา /
Students Name
: Norma Sainstika Pangestu รหัสนักศึกษา/Student ID M6111632
วันที่เริ่มทำวิทยานิพนธ์ /
Starting of work period
: 03/08/2020
วันที่สิ้นสุดทำวิทยานิพนธ์ /
Ending of work period
: 24/06/2021
รวมระยะเวลา /
Total project work duration
: 10 เดือน/Month(s) 2 วัน/Day(s)
ห้องที่คาดว่าจะใช้ /
Room No.
: F93005, F91116, F9316, F9309, F9414, F9438, F11209A, F10101-14, F10101-13, F9316
เครื่องมือที่คาดว่าจะใช้ /
Required Equipment
: Laminar Air Flow, Incubator, Fluorescence Microscope, Real-time PCR, Nanodrop, Flowcytometer, Spectrophotometer, Image based cytometer, confocal microscope, chemiluminescence visualizer, HPLC
คำชี้แจ้งเพิ่มเติม /
Addition Note
:
นักศึกษาผู้ประสานงาน /
Contact Person
: Norma Sainstika Pangestu โทรศัพท์/Tel. : 0928149497
ไฟล์ประกอบ
M6111632.pdf T122-63.pdf

 

     เอกสารใหม่   : เอกสารใหม่

 : เอกสารอยู่ระหว่างพิจารณาอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือ
 : อนุมัติเอกสาร/อนุมัติการใช้ห้อง/อนุมัติการใช้เครื่องมือแล้ว/อนุมัติการขอจัดซื้อวัสดุแล้ว
 : ส่งเอกสารกลับสำนัก/สาขาวิชา