ระบบจัดการฐานข้อมูล วิทยานิพนธ์ และ งานวิจัย

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเลขที่รับ ฝสป..
T123/2563
ปีงบประมาณ/
Budget year
: 2563
ภาคการศึกษา /
Trimester
: 1
ปีการศึกษา/
Academic year
: 2563
ลงวันที่ /
Date
: 14/09/2563
ชื่อวิชา /
Course
: วิยานิพนธ์มหาบัณฑิตแบบ ก 2
รหัสวิชา /
Course Number
: 574594
จำนวนหน่วยกิต /
Credit
: หน่วยกิต 6 หน่วย
ชื่อวิทยานิพนธ์ /
Project Title
: การบำบัดสารเมลานอยดินด้วยระบบการตกตะกอนด้วยไฟฟ้า
สาขาวิชา /
School of
: สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
อาจารย์ที่ปรึกษา /
Project Advisor
: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรียา ยิ้มรัตนบวร
ชื่อนักศึกษา /
Students Name
: นางสาวณัฐฑิยา สินธุโสภา รหัสนักศึกษา/Student ID M6200725
วันที่เริ่มทำวิทยานิพนธ์ /
Starting of work period
: 31/08/2563
วันที่สิ้นสุดทำวิทยานิพนธ์ /
Ending of work period
: 31/07/2564
รวมระยะเวลา /
Total project work duration
: 11 เดือน/Month(s) 1 วัน/Day(s)
ห้องที่คาดว่าจะใช้ /
Room No.
: F5202,F1141,F4105,F10109,F1101,F10204,F10203,F01122C
เครื่องมือที่คาดว่าจะใช้ /
Required Equipment
: spectrophotometer,pH meter,ADMI,เตาอบ,TDS meter,FTIR,Hotplate,ICP,AAS,Laser cut
คำชี้แจ้งเพิ่มเติม /
Addition Note
:
นักศึกษาผู้ประสานงาน /
Contact Person
: นางสาวณัฐฑิยา สินธุโสภา โทรศัพท์/Tel. : 0637658851
ไฟล์ประกอบ
M6200725.pdf T123.pdf

 

     เอกสารใหม่   : เอกสารใหม่

 : เอกสารอยู่ระหว่างพิจารณาอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือ
 : อนุมัติเอกสาร/อนุมัติการใช้ห้อง/อนุมัติการใช้เครื่องมือแล้ว/อนุมัติการขอจัดซื้อวัสดุแล้ว
 : ส่งเอกสารกลับสำนัก/สาขาวิชา