ระบบจัดการฐานข้อมูล วิทยานิพนธ์ และ งานวิจัย

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเลขที่รับ ฝสป..
T124/2563
ปีงบประมาณ/
Budget year
: 2563
ภาคการศึกษา /
Trimester
: 1
ปีการศึกษา/
Academic year
: 2563
ลงวันที่ /
Date
: 14/09/2563
ชื่อวิชา /
Course
: วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต แบบ ก 2
รหัสวิชา /
Course Number
: 574594
จำนวนหน่วยกิต /
Credit
: หน่วยกิต 6 หน่วย
ชื่อวิทยานิพนธ์ /
Project Title
: การใช้ประโยชน์จากถ่านกัมมันต์ที่ผลิตจากกะลาแมคคาเดเมียเพื่อนำไปเป็นวัสดุดูดซับสำหรับกำจัดฟีนอล
สาขาวิชา /
School of
: สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
อาจารย์ที่ปรึกษา /
Project Advisor
: ผศ.ดร.จรียา ยิ้่มรัตนบวร
ชื่อนักศึกษา /
Students Name
: นายศักรินทร์ พงษ์ศักดิ์ รหัสนักศึกษา/Student ID M6201906
วันที่เริ่มทำวิทยานิพนธ์ /
Starting of work period
: 01/07/2563
วันที่สิ้นสุดทำวิทยานิพนธ์ /
Ending of work period
: 30/06/2564
รวมระยะเวลา /
Total project work duration
: 12 เดือน/Month(s) 0 วัน/Day(s)
ห้องที่คาดว่าจะใช้ /
Room No.
: F4105, F11401, F5202, F5108, F11225A, F10109-3, F1123, F10107
เครื่องมือที่คาดว่าจะใช้ /
Required Equipment
: FTIR microscope, Spectrophotometer, เตาเผา, เตาเผาแบบท่อแนวนอน, ตู้อบ, เครื่องวิเคราะห์ TGA, เครื่องวิเคราะห์พื้นที่ผิวและความพรุน, Incubator shaking
คำชี้แจ้งเพิ่มเติม /
Addition Note
:
นักศึกษาผู้ประสานงาน /
Contact Person
: นายศักรินทร์ พงษ์ศักดิ์ โทรศัพท์/Tel. : 0928597851
ไฟล์ประกอบ
M6201906.pdf T124.pdf

 

     เอกสารใหม่   : เอกสารใหม่

 : เอกสารอยู่ระหว่างพิจารณาอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือ
 : อนุมัติเอกสาร/อนุมัติการใช้ห้อง/อนุมัติการใช้เครื่องมือแล้ว/อนุมัติการขอจัดซื้อวัสดุแล้ว
 : ส่งเอกสารกลับสำนัก/สาขาวิชา