ระบบจัดการฐานข้อมูล วิทยานิพนธ์ และ งานวิจัย

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเลขที่รับ ฝสป..
T125/2563
ปีงบประมาณ/
Budget year
: 2563
ภาคการศึกษา /
Trimester
: 1
ปีการศึกษา/
Academic year
: 2563
ลงวันที่ /
Date
: 15/09/2563
ชื่อวิชา /
Course
: วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต แบบ ก.2
รหัสวิชา /
Course Number
: 573892
จำนวนหน่วยกิต /
Credit
: หน่วยกิต 20 หน่วย
ชื่อวิทยานิพนธ์ /
Project Title
: การตรวจสอบคานคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูปที่มีแผ่นเหล็กเชื่อมกับเหล็กข้ออ้อยฝังที่ส่วนรองรับภายใต้แรงกระทำเป็นจุดตามขวาง
สาขาวิชา /
School of
: สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
อาจารย์ที่ปรึกษา /
Project Advisor
: รศ.ดร.สิทธิชัย แสงอาทิตย์
ชื่อนักศึกษา /
Students Name
: ชูธง กงแก้ว รหัสนักศึกษา/Student ID M6110802
วันที่เริ่มทำวิทยานิพนธ์ /
Starting of work period
: 21/09/2563
วันที่สิ้นสุดทำวิทยานิพนธ์ /
Ending of work period
: 20/09/2564
รวมระยะเวลา /
Total project work duration
: 12 เดือน/Month(s) 0 วัน/Day(s)
ห้องที่คาดว่าจะใช้ /
Room No.
: F4114, F4113, F41141, F4112
เครื่องมือที่คาดว่าจะใช้ /
Required Equipment
: โครงข้อแข็งสำหรับกดตัวอย่างทดสอบ, Hydraulics ram, Digital pressure gauge, Hydraulics pump, ญานรองรับแบบหมุด, Dial gauge, Strain gauge indicator and recorder
คำชี้แจ้งเพิ่มเติม /
Addition Note
: อาคารเครื่องมือ 4
นักศึกษาผู้ประสานงาน /
Contact Person
: ชูธง กงแก้ว โทรศัพท์/Tel. : 087-9926899
ไฟล์ประกอบ
M6110802.pdf T125.pdf

 

     เอกสารใหม่   : เอกสารใหม่

 : เอกสารอยู่ระหว่างพิจารณาอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือ
 : อนุมัติเอกสาร/อนุมัติการใช้ห้อง/อนุมัติการใช้เครื่องมือแล้ว/อนุมัติการขอจัดซื้อวัสดุแล้ว
 : ส่งเอกสารกลับสำนัก/สาขาวิชา