ระบบจัดการฐานข้อมูล วิทยานิพนธ์ และ งานวิจัย

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเลขที่รับ ฝสป..
T127/2563
ปีงบประมาณ/
Budget year
: 2563
ภาคการศึกษา /
Trimester
: 1
ปีการศึกษา/
Academic year
: 2563
ลงวันที่ /
Date
: 15/09/2563
ชื่อวิชา /
Course
: วิทยานิพนธ์ดุษฏีบัณฑิตแบบ2.2
รหัสวิชา /
Course Number
: 571993
จำนวนหน่วยกิต /
Credit
: หน่วยกิต 3 หน่วย
ชื่อวิทยานิพนธ์ /
Project Title
: การพัฒนาสมบัติเชิงกลของซีเมนต์กระดูกชนิดแคลเซียมฟอสเฟตสำหรับการทดแทนกระดูก
สาขาวิชา /
School of
: วิศวกรรมวัสดุ
อาจารย์ที่ปรึกษา /
Project Advisor
: รศ.ดร.ศิริรัตน์ ทับสูงเนิน รัตนจันทร์
ชื่อนักศึกษา /
Students Name
: ปาริทัศน์ ไทยทะเล รหัสนักศึกษา/Student ID D5740437
วันที่เริ่มทำวิทยานิพนธ์ /
Starting of work period
: 10/09/2563
วันที่สิ้นสุดทำวิทยานิพนธ์ /
Ending of work period
: 10/03/2564
รวมระยะเวลา /
Total project work duration
: 6 เดือน/Month(s) 0 วัน/Day(s)
ห้องที่คาดว่าจะใช้ /
Room No.
: F11225A, F2106, F10204
เครื่องมือที่คาดว่าจะใช้ /
Required Equipment
: BET, ICP-OES
คำชี้แจ้งเพิ่มเติม /
Addition Note
: สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์แล้ว
นักศึกษาผู้ประสานงาน /
Contact Person
: ปาริทัศน์ ไทยทะเล โทรศัพท์/Tel. : 0850241595
ไฟล์ประกอบ
D5740437.pdf T127.pdf

 

     เอกสารใหม่   : เอกสารใหม่

 : เอกสารอยู่ระหว่างพิจารณาอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือ
 : อนุมัติเอกสาร/อนุมัติการใช้ห้อง/อนุมัติการใช้เครื่องมือแล้ว/อนุมัติการขอจัดซื้อวัสดุแล้ว
 : ส่งเอกสารกลับสำนัก/สาขาวิชา