ระบบจัดการฐานข้อมูล วิทยานิพนธ์ และ งานวิจัย

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเลขที่รับ ฝสป..
T129/2563
ปีงบประมาณ/
Budget year
: 2563
ภาคการศึกษา /
Trimester
: 1
ปีการศึกษา/
Academic year
: 2563
ลงวันที่ /
Date
: 15/09/2563
ชื่อวิชา /
Course
: Dissertation Scheme 2.1
รหัสวิชา /
Course Number
: 335992
จำนวนหน่วยกิต /
Credit
: หน่วยกิต 41 หน่วย
ชื่อวิทยานิพนธ์ /
Project Title
: สมบัติการต้านโรคเบาหวานของส่วนประกอบของเวย์โปรตีนควบคู่กับเบต้า-กลูแคน และการประยุกต์ใช้
สาขาวิชา /
School of
: สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
อาจารย์ที่ปรึกษา /
Project Advisor
: ผศ.ดร.ศิวัฒ ไทยอุดม
ชื่อนักศึกษา /
Students Name
: นางกุ้งนาง บุญเสริม รหัสนักศึกษา/Student ID D6030094
วันที่เริ่มทำวิทยานิพนธ์ /
Starting of work period
: 1/06/2563
วันที่สิ้นสุดทำวิทยานิพนธ์ /
Ending of work period
: 16/11/2564
รวมระยะเวลา /
Total project work duration
: 17 เดือน/Month(s) 16 วัน/Day(s)
ห้องที่คาดว่าจะใช้ /
Room No.
: F3103, F3104, F3105, F3111, F3112, F3113, F3114, F10109-1, F10109-3, F10011A, F10012A, F10013A, F10014A, F10004A, F10006A, F10201-2, F14205, F14206, F11226A
เครื่องมือที่คาดว่าจะใช้ /
Required Equipment
: FTIR, confocal microscopy, SEM, AFM, TEM, HPLC, rheometer, freeze dryer, DSC, spectrophotometer, humidified incubator, microplate reader, fluorescence microscope, เครื่องตัดแบบพิเศษชนิดควบคุมอุณหภูมิได้ (microtome)
คำชี้แจ้งเพิ่มเติม /
Addition Note
: สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์แล้ว
นักศึกษาผู้ประสานงาน /
Contact Person
: นางกุ้งนาง บุญเสริม โทรศัพท์/Tel. : 0895389006
ไฟล์ประกอบ
Kungnang.pdf T129.pdf

 

     เอกสารใหม่   : เอกสารใหม่

 : เอกสารอยู่ระหว่างพิจารณาอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือ
 : อนุมัติเอกสาร/อนุมัติการใช้ห้อง/อนุมัติการใช้เครื่องมือแล้ว/อนุมัติการขอจัดซื้อวัสดุแล้ว
 : ส่งเอกสารกลับสำนัก/สาขาวิชา