ระบบจัดการฐานข้อมูล วิทยานิพนธ์ และ งานวิจัย

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเลขที่รับ ฝสป..
R11/2563
ปีงบประมาณ/
Budget year
: 2563
ภาคการศึกษา /
Trimester
: 2
ปีการศึกษา/
Academic year
: 2563
ลงวันที่ /
Date
: 09/07/2563
ชื่อโครงการวิจัย /
Project Title
: ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านเทคโนโลยีและนวัตรกรรมเพื่อการพัฒนาธุรกิจไก่โคราช
สาขาวิชา /
School of
: สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์
หัวหน้าโครงการวิจัย /
Project Leader
: รศ.ดร.อมรรัตน์ โมฬี
ผู้ร่วมวิจัย/ผู้ช่วยวิจัย /
Co-Researcher /
Research Assistant
: 1. วิชชุตา ขอสินกลาง
วันที่เริ่มทำโครงการวิจัย /
Starting of work period
: 13/07/2563
วันที่สิ้นสุดทำโครงการวิจัย /
Ending of work period
: 30/12/2563
รวมระยะเวลา /
Total project work duration
: 5 เดือน/Month(s) 24 วัน/Day(s)
ห้องที่คาดว่าจะใช้ /
Room No.
: F10201, F10202, F10203, FF10212, F10107, F14117
เครื่องมือที่คาดว่าจะใช้ /
Required Equipment
: centrifuge, homogenizer, gas chromatography, HPLC, เครื่องวิเคราะห์โปรตีน, เครื่องวิเคราะห์ไขมัน, เครื่องวิเคราะห์เยื่อใย, realtime PCR
คำชี้แจ้งเพิ่มเติม /
Addition Note
:
นักศึกษาผู้ประสานงาน /
Contact Person
: วิชชุตาขอสินกลาง โทรศัพท์/Tel. : 0902908712
ไฟล์ประกอบ
wichuta.pdf R11-63.pdf

 

     เอกสารใหม่   : เอกสารใหม่

 : เอกสารอยู่ระหว่างพิจารณาอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือ
 : อนุมัติเอกสาร/อนุมัติการใช้ห้อง/อนุมัติการใช้เครื่องมือแล้ว/อนุมัติการขอจัดซื้อวัสดุแล้ว
 : ส่งเอกสารกลับสำนัก/สาขาวิชา