ระบบจัดการฐานข้อมูล วิทยานิพนธ์ และ งานวิจัย

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเลขที่รับ ฝสป..
R12/2563
ปีงบประมาณ/
Budget year
: 2563
ภาคการศึกษา /
Trimester
: 1
ปีการศึกษา/
Academic year
: 2563
ลงวันที่ /
Date
: 13/07/2563
ชื่อโครงการวิจัย /
Project Title
: ผลของอลิซินต่อการคงสภาวะปกติของแนวกั้นระหว่างเลือดกับสมองที่ถูกเหนี่ยวนำด้วยน้ำตาลกลูโคสระดับสูง
สาขาวิชา /
School of
: สาขาวิชาจุลชีววิทยา
หัวหน้าโครงการวิจัย /
Project Leader
: อ.ดร. อรทัย วีระนันทนาพันธ์
ผู้ร่วมวิจัย/ผู้ช่วยวิจัย /
Co-Researcher /
Research Assistant
: 1. น.ส. กัณฑ์กวี ศาสน์สันติธรรม
วันที่เริ่มทำโครงการวิจัย /
Starting of work period
: 13/07/2563
วันที่สิ้นสุดทำโครงการวิจัย /
Ending of work period
: 13/11/2563
รวมระยะเวลา /
Total project work duration
: 4 เดือน/Month(s) 0 วัน/Day(s)
ห้องที่คาดว่าจะใช้ /
Room No.
: 3112
เครื่องมือที่คาดว่าจะใช้ /
Required Equipment
: fluorescent microplate reader
คำชี้แจ้งเพิ่มเติม /
Addition Note
:
นักศึกษาผู้ประสานงาน /
Contact Person
: น.ส. กัณฑ์กวี ศาสน์สันติธรรม โทรศัพท์/Tel. : 0853059224
ไฟล์ประกอบ
M6200398 3.pdf R12-63.pdf

 

     เอกสารใหม่   : เอกสารใหม่

 : เอกสารอยู่ระหว่างพิจารณาอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือ
 : อนุมัติเอกสาร/อนุมัติการใช้ห้อง/อนุมัติการใช้เครื่องมือแล้ว/อนุมัติการขอจัดซื้อวัสดุแล้ว
 : ส่งเอกสารกลับสำนัก/สาขาวิชา