ระบบจัดการฐานข้อมูล วิทยานิพนธ์ และ งานวิจัย

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเลขที่รับ ฝสป..
R14/2563
ปีงบประมาณ/
Budget year
: 2563
ภาคการศึกษา /
Trimester
: 1
ปีการศึกษา/
Academic year
: 2563
ลงวันที่ /
Date
: 29/07/2563
ชื่อโครงการวิจัย /
Project Title
: การวิเคราะห์องค์ประกอบฝุ่น PM2.5
สาขาวิชา /
School of
: สาขาวิชามลพิษสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
หัวหน้าโครงการวิจัย /
Project Leader
: รองศาสตราจารย์ ดร.นเรศ เชื้อสุวรรณ
ผู้ร่วมวิจัย/ผู้ช่วยวิจัย /
Co-Researcher /
Research Assistant
: 1. นายปรีชา พันธ์มูล
วันที่เริ่มทำโครงการวิจัย /
Starting of work period
: 01/07/2563
วันที่สิ้นสุดทำโครงการวิจัย /
Ending of work period
: 01/07/2565
รวมระยะเวลา /
Total project work duration
: 24 เดือน/Month(s) 0 วัน/Day(s)
ห้องที่คาดว่าจะใช้ /
Room No.
: F10203, F10204, F10203-2,F10204-1, F12218A, F12219A, F12116A, F10108, F10204-1, F10109-3, F10104-1
เครื่องมือที่คาดว่าจะใช้ /
Required Equipment
: XRD, IC 5000, LASER ICP-MS 7700, FT-IR RAMAN, FT-IR MICROSCOPE, ICP-OES, ICP-MS 7500, AAS 900F, MICROWAVE, MULTIWAVE 3000
คำชี้แจ้งเพิ่มเติม /
Addition Note
: -
นักศึกษาผู้ประสานงาน /
Contact Person
: นายปรีชา พันธ์มูล 0908070907 โทรศัพท์/Tel. : -
ไฟล์ประกอบ
M6070021.pdf R14-63.pdf

 

     เอกสารใหม่   : เอกสารใหม่

 : เอกสารอยู่ระหว่างพิจารณาอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือ
 : อนุมัติเอกสาร/อนุมัติการใช้ห้อง/อนุมัติการใช้เครื่องมือแล้ว/อนุมัติการขอจัดซื้อวัสดุแล้ว
 : ส่งเอกสารกลับสำนัก/สาขาวิชา