ระบบจัดการฐานข้อมูล วิทยานิพนธ์ และ งานวิจัย

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเลขที่รับ ฝสป..
R15/2563
ปีงบประมาณ/
Budget year
: 2563
ภาคการศึกษา /
Trimester
: 1
ปีการศึกษา/
Academic year
: 2563
ลงวันที่ /
Date
: 29/07/2563
ชื่อโครงการวิจัย /
Project Title
: Total synthesis of ceramide an beta-D - glucosylceramide via intramolecular fatty acyl group migration for key step
สาขาวิชา /
School of
: สาขาวิชาชีวเคมี
หัวหน้าโครงการวิจัย /
Project Leader
: Prof. James ketudat cairns
ผู้ร่วมวิจัย/ผู้ช่วยวิจัย /
Co-Researcher /
Research Assistant
: 1. Maniganda Santhi
วันที่เริ่มทำโครงการวิจัย /
Starting of work period
: 02032020
วันที่สิ้นสุดทำโครงการวิจัย /
Ending of work period
: 01032022
รวมระยะเวลา /
Total project work duration
: 12 เดือน/Month(s) 0 วัน/Day(s)
ห้องที่คาดว่าจะใช้ /
Room No.
: F2123,F3112,F10102-2,F10101-6,F10101-4,F10101-5,F10101-7,F10101-12,F10101-13,F10101-13,F10109-1,F10201-3,F2106
เครื่องมือที่คาดว่าจะใช้ /
Required Equipment
: Microplate reader, Fluorescence spectroscopy, Freeze drier, UV-VIS, XRD,SEM, SEM, TEM,FTIR,AFM, Confocal microscope, NMR, MALDI-TOF
คำชี้แจ้งเพิ่มเติม /
Addition Note
:
นักศึกษาผู้ประสานงาน /
Contact Person
: Maniganda Santhi โทรศัพท์/Tel. : 0627914958
ไฟล์ประกอบ
Maniganda Santhi.pdf R15-63.pdf

 

     เอกสารใหม่   : เอกสารใหม่

 : เอกสารอยู่ระหว่างพิจารณาอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือ
 : อนุมัติเอกสาร/อนุมัติการใช้ห้อง/อนุมัติการใช้เครื่องมือแล้ว/อนุมัติการขอจัดซื้อวัสดุแล้ว
 : ส่งเอกสารกลับสำนัก/สาขาวิชา