ระบบจัดการฐานข้อมูล วิทยานิพนธ์ และ งานวิจัย

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเลขที่รับ ฝสป..
R17/2563
ปีงบประมาณ/
Budget year
: 2563
ภาคการศึกษา /
Trimester
: 3
ปีการศึกษา/
Academic year
: 2563
ลงวันที่ /
Date
: 02/08/2563
ชื่อโครงการวิจัย /
Project Title
: Rice Phenolic compounds biosynthesis production and application
สาขาวิชา /
School of
: สาขาวิชาชีวเคมี
หัวหน้าโครงการวิจัย /
Project Leader
: Professor James R.Ketudat-Cairns
ผู้ร่วมวิจัย/ผู้ช่วยวิจัย /
Co-Researcher /
Research Assistant
: 1. ดร. ประภาพรรณ หลาซิน
วันที่เริ่มทำโครงการวิจัย /
Starting of work period
: 01/07/2563
วันที่สิ้นสุดทำโครงการวิจัย /
Ending of work period
: 30/06/2565
รวมระยะเวลา /
Total project work duration
: 24 เดือน/Month(s) 0 วัน/Day(s)
ห้องที่คาดว่าจะใช้ /
Room No.
: F2123, F3112, F10102-2, F10101-6, F1011-5, F10101-4, F10101-7, F10101-12, F10101-13, F101019-1, F101019-3, F10201-3, F2106, F2107, F1203-4, F2107
เครื่องมือที่คาดว่าจะใช้ /
Required Equipment
: Microplate reader, Fluorescence spectroscopy, freeze-dry, UV-vis, PCR, NMR, HPLC, confocal microscope, เครื่องวิเคราะห์อนุภาค, Nano drop, Laminar hood, Vertex, gel box
คำชี้แจ้งเพิ่มเติม /
Addition Note
:
นักศึกษาผู้ประสานงาน /
Contact Person
: ดร. ประภาพรรณ หลาซิน โทรศัพท์/Tel. : 0972300673
ไฟล์ประกอบ
LasinP.pdf R17-63.pdf

 

     เอกสารใหม่   : เอกสารใหม่

 : เอกสารอยู่ระหว่างพิจารณาอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือ
 : อนุมัติเอกสาร/อนุมัติการใช้ห้อง/อนุมัติการใช้เครื่องมือแล้ว/อนุมัติการขอจัดซื้อวัสดุแล้ว
 : ส่งเอกสารกลับสำนัก/สาขาวิชา