ระบบจัดการฐานข้อมูล วิทยานิพนธ์ และ งานวิจัย

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเลขที่รับ ฝสป..
R18/2563
ปีงบประมาณ/
Budget year
: 2563
ภาคการศึกษา /
Trimester
: 1
ปีการศึกษา/
Academic year
: 2563
ลงวันที่ /
Date
: 03/08/2563
ชื่อโครงการวิจัย /
Project Title
: Glass-ceramic sealant for SOFC
สาขาวิชา /
School of
: สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก
หัวหน้าโครงการวิจัย /
Project Leader
: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรัชญา อายะวรรณา
ผู้ร่วมวิจัย/ผู้ช่วยวิจัย /
Co-Researcher /
Research Assistant
: 1. นางสาวน้ำทิพย์ กิ่งน้อย
วันที่เริ่มทำโครงการวิจัย /
Starting of work period
: 01/08/2563
วันที่สิ้นสุดทำโครงการวิจัย /
Ending of work period
: 31/07/2564
รวมระยะเวลา /
Total project work duration
: 12 เดือน/Month(s) 0 วัน/Day(s)
ห้องที่คาดว่าจะใช้ /
Room No.
: F10108 F10101-5 F10109-6 F10109-3 F6144 F6141
เครื่องมือที่คาดว่าจะใช้ /
Required Equipment
: XRD XRF SEM/EDS FTIR เตาเผาอุณหภูมิสูงเปิดฐานล่าง ตู้อบสาร เครื่องขัดชิ้นงาน เครื่องบด Plenatary ball mill
คำชี้แจ้งเพิ่มเติม /
Addition Note
:
นักศึกษาผู้ประสานงาน /
Contact Person
: น้ำทิพย์ กิ่งน้อย โทรศัพท์/Tel. : 063-2179479
ไฟล์ประกอบ
namthip_562221.pdf R18-63.pdf

 

     เอกสารใหม่   : เอกสารใหม่

 : เอกสารอยู่ระหว่างพิจารณาอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือ
 : อนุมัติเอกสาร/อนุมัติการใช้ห้อง/อนุมัติการใช้เครื่องมือแล้ว/อนุมัติการขอจัดซื้อวัสดุแล้ว
 : ส่งเอกสารกลับสำนัก/สาขาวิชา